Zasady rekrutacji na 4-letnie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/18

O przyjęcie na pierwszy rok studiów na takich samych zasadach

jak obywatele polscy, mogą ubiegać się również:

 •           posiadacze ważnej Karty Polaka
 •           obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 •           cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
 •           cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP
 •           cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP
 •           pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP
 •           cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia
  na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 •           cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia
  na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa
  w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy
  z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)
 •           cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej
  na terytorium RP

Warunkiem przyjęcia na studia wyżej wymienionych cudzoziemców jest zarejestrowanie się w systemie internetowym, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie odpowiednich dokumentów i poddanie się procedurze kwalifikacyjnej (udział w sprawdzianie predyspozycji).

 

Osoby zainteresowane studiami, które nie posiadają uprawnień
do studiowania na warunkach takich jak Polacy, proszone są
o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, tel. 22-234-50-91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

 

Tryb zgłaszania się kandydatów

Rejestracja kandydatów na studia I stopnia, wspólnie na studia stacjonarne i niestacjonarne, odbędzie się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl.

 

Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane od wszystkich kandydatów

w dniach 5–23 maja 2017 r.

 

 Zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność dokładnego zapoznania się z zasadami rekrutacji przed dokonaniem rejestracji. Kandydat przed rozpoczęciem zapisu potwierdza przyjęcie tych zasad do wiadomości. Jest to ważne prawne oświadczenie. Nieznajomość lub niezrozumienie zasad nie może być podstawą wniosku o zmianę decyzji rekrutacyjnej.

 

 Po otwarciu portalu zapisów kandydat wybiera kierunek
„Architektura” a następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie rejestracyjnej. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PW.

 

 Następnie kandydat proszony jest o zapoznanie się z regulaminem egzaminu wstępnego na WA PW i jego akceptację. Potwierdzenie
to jest warunkiem rejestracji.

 

 Kolejnym krokiem jest wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego. Na początku rejestracji należy podać swoje dane osobowe i adres oraz zamieścić informacje na temat rodzaju świadectwa (matura polska nowa, matura polska stara, IB, EB, świadectwo zagraniczne). Niezbędne jest również staranne sprawdzenie prawidłowości wprowadzenia swojego numeru PESEL. Bardzo pomocne w dalszych kontaktach jest podanie także numeru telefonu i adresu e-mail. Numer telefonu będzie wykorzystywany jedynie w sytuacjach absolutnie koniecznych ze względu na interes kandydata.

 

 W formularzu zapisów kandydat musi także potwierdzić, że: „ponieważ do egzaminu wstępnego mogą przystępować wyłącznie absolwenci szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, oświadczam, że ukończyłem/łam szkołę ponadgimnazjalną i zostałem/łam dopuszczony/a do egzaminu maturalnego”.

 

 Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu o długości minimum 6 znaków. Hasło to trzeba zapisać, gdyż będzie ono potrzebne zarówno w dalszym ciągu akcji przyjęć jak i do kontaktu ze studenckim systemem informacyjnym USOS po przyjęciu na studia.

 

 W celu potwierdzenia autentyczności zgłoszenia rejestracyjnego należy jeszcze przepisać widoczną na ekranie kombinację zniekształconych liter i cyfr. Po wysłaniu zgłoszenia system odpowie podaniem wygenerowanego dla danego zgłoszenia numeru kandydata
i jednocześnie założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR)
w systemie REKRUTACJA.

 

 Od tej chwili kandydat, łącząc się z portalem ZAPISY, może przeglądać swoje IKR podając swój numer i hasło dostępu. Strona tego konta, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzenie oraz korektę danych wprowadzonych podczas rejestracji, czytanie aktualnych komunikatów przeznaczonych dla kandydata, załadowanie pliku ze zdjęciem cyfrowym oraz samodzielne wprowadzenie wyników egzaminów maturalnych.

 

Opłata rekrutacyjna

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne, w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni dla każdego z konkursów.
Kwota opłaty podana będzie w portalu zapisów oraz w komunikatach na stronach IKR kandydatów.

 

Opłatę wnosi się na indywidualny numer bankowego konta rekrutacyjnego, różny dla każdego kandydata. Numer konta podawany jest przez system w komunikacie IKR po zakończeniu procedury rejestracyjnej. W treści przelewu należy podać numer kandydata
i jego nazwisko. To konto bankowe służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych. Nie należy tam wnosić opłat za indeks, legitymację itp.

 

Zaksięgowanie przez Politechnikę opłaty jest traktowane przez system rejestracji, jako potwierdzenie zgłoszenia kandydatury na studia. Terminowe jej wpłynięcie jest więc zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

 

Wpłata winna być dokonana w terminie zapewniającym jej zaksię-
gowanie, najpóźniej drugiego dnia po zakończeniu zapisów na studia. Zbyt późne dokonanie wpłaty lub dokonanie wpłaty na niewłaściwy numer konta, uniemożliwi wprowadzenie do komputerowego systemu kwalifikacyjnego danych kandydata i tym samym
niezwłocznie wykluczy jego udział w procedurze przyjmowania
na studia. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

 

Załączenie pliku ze zdjęciem cyfrowym

Kandydaci zobowiązani są do załączenia na swoim IKR zdjęcia cyfrowego przeznaczonego do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zdjęcie, w postaci pliku JPG, musi być kolorowe i koniecznie spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. Powinno mieć rozmiary nie mniejsze niż 300x375 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 250 kilobajtów. Zdjęcie cyfrowe powinno być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, które należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku kwalifikacji na studia. Plik ze zdjęciem można dołączać przez cały
czas trwania zapisów.

 

Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej. Komunikat o tym fakcie będzie umieszczony na IKR. Po ostatecznym zatwierdzeniu zgłoszenia kandydat musi wydrukować kartę wstępu na egzamin umożliwiającą wejście na teren Wydziału Architektury
w dniu sprawdzianu.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do sprawdzianu predyspozycji na studia I stopnia będzie wywieszona na tablicy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury od 29 maja 2017 r.

 

Kandydaci proszeni są o sprawdzenie danych ich dotyczących
i w przypadku zauważenia ewentualnych nieścisłości – niezwłoczne zgłoszenie w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Sprawdzian predyspozycji

Sprawdzian predyspozycji na Wydziale Architektury jest przeprowadzany wspólnie dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 

zasada anonimowości prac

Wszystkie arkusze sprawdzianów są oznaczone jedynie numerem kandydata. Przy oddawaniu pracy widoczny numer jest odrywany i zabierany przez kandydata.
Od tego momentu praca staje się anonimowa. Taką pracę ocenia niezależna Komisja Oceniająca. Przyporządkowania numeru kandydatowi dokonuje WKR dopiero po zakończeniu oceniania wszystkich prac, sprawdzeniu sumowań punktów
i podpisaniu ocen przez Komisję Oceniającą.

 

Sprawdzian obejmuje zadania badające predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku Architektura. Składa się on z trzech zadań i jest podzielony na dwa etapy. Każde z zadań oceniane jest w skali
od 0 do 100 punktów.

 

Nie przystąpienie do któregokolwiek z etapów równoznaczne jest z rezygnacją ze sprawdzianu predyspozycji.

 

Celem sprawdzianu predyspozycji jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, umiejętności wyrażania idei
i sprawności prezentacji graficznej.

 

I etap – 3 czerwca 2017 r. (sobota):

 zadanie 1 – godz. 9:00 – czas trwania zadania 90 minut

 zadanie 2 – godz.11:00 – czas trwania zadania 90 minut

 

Dla każdego z zadań I etapu sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania. Zadania należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).

 

Wyniki I etapu wraz z decyzją o dopuszczeniu do II etapu zostaną podane do wiadomości kandydatów w dniu 6 czerwca 2017 r. na tablicy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz poprzez komunikat wysłany na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata.

 

Do II etapu sprawdzianu zostanie dopuszczona nie mniej niż połowa kandydatów, jednak nie więcej niż 400 osób, w kolejności uzyskanej łącznej liczby punktów z I etapu. Osoby niedopuszczone do II etapu sprawdzianu, nie będą uczestniczyć w dalszej kwalifikacji i bez względu na wyniki egzaminu maturalnego otrzymają zero punktów kwalifikacyjnych.

 

II etap – 10 czerwca 2017 r. (sobota):

 zadanie 3 – godz. 9:00 – czas trwania zadania 90 minut

 

Dla zadania II etapu sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania. Zadanie należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).

 Wyniki po obu etapach sprawdzianu (zadania 1, 2, 3) zostaną ogłoszone 13 czerwca 2017 r.

 

Wprowadzanie ocen maturalnych:

Wyniki polskich egzaminów maturalnych uzyskanych w latach
2002 i 2005 oraz 2006-2017 należy wprowadzać do odpowiedniej zakładki na IKR do dnia 6 lipca 2017 r. (do godz. 14). Wyniki te będą zweryfikowane i ewentualnie skorygowane przez system rekruta-
cyjny po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. Kandydat powinien sprawdzać na swoim IKR prawidłowość wprowadzonych wyników maturalnych. W przypadku braku właściwych wyników matury na IKR do dnia 7 lipca 2017 r. (do godz. 11), mimo zdania egzaminu maturalnego, kandydat powinien natychmiast skontaktować się z Biurem ds. Przyjęć na Studia.

 Inne rodzaje świadectw ukończenia szkoły średniej, tzw. stara matura, kandydaci zobowiązani są dostarczyć do Biura ds. Przyjęć na Studia w ter-
minie do 6 lipca 2017 r. a wyniki matur IB lub EB w terminie do 7 lipca 2017 r.

 

Niedostarczenie wymienionych dokumentów, w podanych wyżej terminach, spowoduje naliczenie zerowej wartości punktów kwalifikacyjnych. Dopuszcza się przesłanie, w podanych terminach, skanów odpowiednich dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Inne sprawy dotyczące wyników egzaminów maturalnych kandydat powinien wyjaśniać w Biurze ds. Przyjęć na Studia.

 

Wyniki kwalifikacji

Wydział Architektury, wzorem pozostałych wydziałów Politechniki
Warszawskiej, stosuje etapową procedurę podejmowania decyzji o zakwalifikowaniu na studia i składaniu dokumentów.
Wszystkie komunikaty o wynikach i kwalifikacji będą przesyłane na IKR każdego kandydata oraz wywieszane na tablicy WKR
w gmachu Wydziału Architektury.

 

12 lipca 2017 r.:

 a)   na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata zostaną przekazane następujące informacje i komunikaty:

 •            uzyskana łączna suma punktów po I i II etapie oraz punktów
  z egzaminu maturalnego
 •            informacja o zakwalifikowaniu na studia stacjonarne pierwszych 80 kandydatów z listy rankingowej wyłonionych spośród tych, którzy brali udział w I i II etapie sprawdzianu oraz zdali egzamin maturalny, z jednoczesnym zaproszeniem tych kandydatów
  do składania dokumentów w dniach 13-18 lipca 2017 r.
 •            informacja do pozostałych kandydatów o niezakwalifikowaniu się na studia stacjonarne

 b)   do wszystkich kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne, na konto IKR zostaną ponadto przekazane następujące komunikaty:

 •           informacja o zmianie numeru kandydata w związku z umieszczeniem wszystkich w bazie kandydatów na studia niestacjonarne
 •           informacja o konieczności wyrażenia chęci/bądź nie podjęcia studiów niestacjonarnych; deklarację tę należy złożyć w systemie, po zalogowaniu się na IKR, w dniach 12-13 lipca 2017 r.

 c)   na tablicy WKR zostaną ogłoszone:

 •          lista rankingowa ustalona w kolejności uzyskanej łącznej liczby punktów z etapu I i II (zadania 1, 2, 3) oraz punktów z egzaminu maturalnego
 •           lista kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne
  I stopnia (80 miejsc) wyłoniona spośród kandydatów, którzy brali udział w I i II etapie sprawdzianu oraz zdali egzamin maturalny

 13 lipca 2017 r.:

 •           początek składania dokumentów na studia stacjonarne
 •           koniec składania deklaracji na studia niestacjonarne

 14 lipca 2017 r.:

 •         do kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów niestacjonarnych, na konto IKR zostanie przekazany komunikat o zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w I turze (pierwszych 70 osób
  z listy rankingowej) wraz z zaproszeniem do składania dokumentów w dniach 17-18 lipca 2017 r.
 •           do pozostałych kandydatów zostanie wysłany komunikat
  o niezakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w I turze

 17 lipca 2017 r.:

 •         początek składania dokumentów na studia niestacjonarne w I turze

 18 lipca 2017 r.:

 •          koniec składania dokumentów na studia stacjonarne
 •          koniec składania dokumentów na studia niestacjonarne w I turze

 19 lipca 2017 r.:

 •           jeżeli pozostaną wolne miejsca do kolejnych kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów niestacjonarnych, na konto IKR zostanie przekazany komunikat o zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w II turze (kolejne osoby z listy rankingowej) wraz
  z zaproszeniem do składania dokumentów w dniach 20-21 lipca 2017 r.
 •           do pozostałych kandydatów zostanie wysłany komunikat
  o niezakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w II turze

 20 lipca 2017 r.:

 •           początek składania dokumentów na studia niestacjonarne w II turze

 21 lipca 2017 r.:

 •           koniec składania dokumentów na studia niestacjonarne w II turze

 24 lipca 2017 r.:

 •           jeżeli pozostaną wolne miejsca do kolejnych kandydatów, którzy wyrazili chęć podjęcia studiów niestacjonarnych, na konto IKR zostanie przekazany komunikat o zakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w III turze (kolejne osoby z listy rankingowej) wraz
  z zaproszeniem do składania dokumentów w dniach 25-26 lipca 2017 r.
 •           do pozostałych kandydatów zostanie wysłany komunikat
  o niezakwalifikowaniu na studia niestacjonarne w III turze

25 lipca 2017 r.:

 •           początek składania dokumentów na studia niestacjonarne w III turze

26 lipca 2017 r.:

 •           koniec składania dokumentów na studia niestacjonarne w III turze

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne w kolejnych turach będą wywieszane na tablicy WKR w gmachu Wydziału Architektury.

Lista przyjętych na studia stacjonarne I stopnia zostanie ogłoszona 18 lipca 2017 r.

Lista przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia zostanie ogłoszona 27 lipca 2017 r.

 

 

wymagane dokumenty

Wszyscy kandydaci, na studia stacjonarne i niestacjonarne,
którzy na swoje IKR dostaną komunikat o zakwalifikowaniu
do przyjęcia na studia wraz z zaproszeniem do składania dokumentów, proszeni są o składanie w wyznaczonych,
nieprzekraczalnych terminach, kompletu dokumentów:

 

 •           świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
 •            dowód osobisty wraz z kserokopią
 •            2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami stosowa-
  nymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35x45mm),
  podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii zamieszczonej na IKR podczas rejestracji kandydata

 Dostarczone kserokopie dokumentów zostaną poświadczone
za zgodność z oryginałem przez przyjmujących dokumenty
pracowników. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu.

 

Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez upoważnioną osobę (pełnomocnika). Odpowiedni formularz upoważnienia dostępny jest na stronie PW www.pw.edu.pl/kandydaci.

 

Przy składaniu dokumentów kandydaci otrzymają skierowanie
na badania lekarskie. Badania te muszą być wykonane wyłącznie przez upoważnionego lekarza medycyny pracy. Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania podany jest na stronie
www.pw.edu.pl/kandydaci. Oryginał orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć najpóźniej w dniu 2 października 2017 r.

 

Dokumenty należy składać w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Architektury PW, ul. Koszykowa 55, pok. nr 20,
w godz. 10:00– 15:00).

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany.

Student, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia. Umowa ta musi zostać podpisana nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Niepodpisanie przez studenta powyższej umowy oraz niewniesienie w określonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów jest podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów.

 

Przeniesienia

Studenci Wydziału Architektury PW mogą ubiegać się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. Zasady przeniesień obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 są podane na stronie www.arch.pw.edu.pl>studenci>tok studiów>przeniesienia.

 

Warunki ubiegania się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne:

 • zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów,
 • zaliczone wszystkie przedmioty semestrów trybu niestacjonarnego wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów (przedmioty i praktyki muszą być zaliczone w terminie podstawowym)
 • brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA.

Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen z toku studiów w trybie niestacjonarnym. Limity przyjęć na poszczególne semestry studiów stacjonarnych określa Dziekan Wydziału Architektury PW.

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

Zasady rekrutacji na 4-letnie studia
I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Zasady i warunki przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej, w tym i na Wydział Architektury są podane na stronie
internetowej PW: www.pw.edu.pl/kandydaci
oraz na stronie WA PW: www.arch.pw.edu.pl/kandydaci.

 

Na Wydziale Architektury PW 4-letnie studia I stopnia są prowadzone w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym.

 

Limit przyjęć w r.a. 2017/2018 wynosi 80 miejsc na studia stacjonarne oraz 70 miejsc na studia niestacjonarne.

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.