Zasady rekrutacji na 2-letnie studia II stopnia stacjonarne w roku 2017/18

 

Tryb zgłaszania się kandydatów

Rejestracja kandydatów na studia II stopnia odbędzie się w systemie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl.

Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane w dniach 2 - 30 sierpnia 2017 r.

Po otwarciu portalu zapisów kandydat wybiera właściwą ścieżkę postepowania, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z zasadami przyjęć na studia. Dalej kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy, podaje dane osobowe oraz informacje na temat uzyskanego dyplomu. Bardzo pomocne w dalszych kontaktach jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Osoby, które studiowały wcześniej w PW powinny podać datę obrony pracy dyplomowej. Informacja ta jest niezbędna dla przyspieszenia postępowania z dokumentami kandydata.

 

Rejestracja kończy się podaniem indywidualnego hasła, które potrzebne będzie w dalszym ciągu akcji przyjęć. Hasło to trzeba koniecznie zapisać, gdyż będzie potrzebne w dalszym ciągu akcji przyjęć. W celu potwierdzenia autentyczności zgłoszenia rejestracyjnego należy jeszcze przepisać widoczną na ekranie kombinację zniekształconych liter i cyfr. Po wysłaniu zgłoszenia system założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) przypisując kandydatowi indywidualny numer kandydata. Na założonym IKR pojawi się komunikat zawierający indywidualny numer konta bankowego, na który trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Strona IKR, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzanie oraz korektę danych wprowadzanych przy rejestracji i czytanie aktualnych komunikatów przeznaczonych dla kandydata.
Kandydaci, którzy nie kontynuują studiów w PW bez przerwy, zobowiązani są do załączenia w formularzu zgłoszeniowym cyfrowego zapisu zdjęcia.
Kandydaci zobowiązani są do wniesienia opłaty rekrutacyjnej, której wysokość ustalana jest corocznie przez Rektora PW. Informacja o wysokości opłaty zostanie podana na IKR kandydata. Opłatę należy wnieść najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowania zapisów, podając w tytule nazwisko oraz numer kandydata. Dokonanie wpłaty po terminie uniemożliwi wprowadzenie danych kandydata do komputerowego systemu rekrutacyjnego i tym samym nieodwołalnie wykluczy jego udział
w procedurze przyjmowania na studia. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty. Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na IKR kandydata.

Po ostatecznym zatwierdzeniu zgłoszenia kandydat musi wydrukować kartę wstępu na egzamin umożliwiającą wejście na teren Wydziału Architektury w dniu sprawdzianu.


Składanie dokumentów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia składają dokumenty w dniach 5 - 8 września 2017 r. na Wydziale Architektury (pok. 20, w godz. 10:00 – 14:00).

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 20 lutego 2017 r. i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, składają następujące dokumenty:

 • aktualny życiorys (CV)
 • 2 aktualne fotografie (wykonane zgodnie z wymaganiami dla fotografii do dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; muszą to być kopie fotografii przesłanej elektronicznie podczas rejestracji kandydata
 • dokumentację w formacie A4 (portfolio) zawierającą informacje dotyczące aktywności naukowej kandydata (kserokopie artykułów, referatów, poświadczenie uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych, warsztatach, kołach naukowych itp.), aktywności projektowej z wyłączeniem projektów ujętych w programie studiów (udział w konkursach, uczestnictwo w projektowaniu itp.), oraz aktywności organizacyjnej (poświadczenie uczestnictwa w pracach samorządu studenckiego, organizacji konferencji naukowych, wykładów i innych przedsięwzięć)

 Pozostali kandydaci, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

 • dowód osobisty wraz z kserokopią
 • dyplom ukończenia studiów inżynierskich oraz suplement wraz z kserokopiami. Suplement powinien zawierać następujące oceny: ocenę z dyplomu, ocenę z egzaminu inżynierskiego oraz średnią ocen na koniec studiów.
  W przypadku braku suplementu kandydat przedstawia zaświadczenie ze szkoły dyplomującej jednoznacznie i wiarygodnie stwierdzające fakt ukończenia studiów i uzyskanie dyplomu zawierające oceny wymienione wyżej oraz składa zobowiązanie dostarczenia dyplomu w terminie ustalonym przez wydział.

Przy składaniu dokumentów należy mieć przy sobie oryginały dokumentów w celu umożliwienia potwierdzenia wiarygodności złożonych kopii.


Warunki preferencyjnego przyjęcia

Spośród absolwentów studiów I stopnia Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy ukończyli studia z wynikiem końcowym co najmniej „bardzo dobry”, na podstawie listy rankingowej średniej ważonej ocen z przebiegu studiów inżynierskich, wyłonieni zostaną kandydaci, którzy zostaną przyjęci na II stopień studiów stacjonarnych bez sprawdzianu (90 miejsc preferencyjnych). Pozostali kandydaci będący absolwentami WA PW będą poddani procedurze kwalifikacyjnej (sprawdzianowi). Wszystkich kandydatów obowiązuje wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie REKRUTACJA.

 

18 września 2017 r. zostaną ogłoszone:

 • lista kandydatów na studia II stopnia
 • lista absolwentów WA PW przyjętych na studia II stopnia stacjonarne bez sprawdzianu (90 miejsc preferencyjnych)
 • lista kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia
 •  

  Kandydaci proszeni są o sprawdzenie danych ich dotyczących i w przypadku zauważenia ewentualnych nieścisłości niezwłoczne zgłoszenie w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.


  Postępowanie kwalifikacyjne

  ETAP I – 19 września 2017 r. (wtorek) – godz. 10:00 – pisemny sprawdzian wiedzy (czas trwania 20 minut), pytania sprawdzianu są udostępnione na www.arch.pw.edu.pl/studia/pytania_dypl.html

   

  ETAP II – 20 września 2017 r. (środa) – godz. 10:00 – zadanie ujawniające zdolności komponowania przestrzeni (zadanie projektowe w skali architektoniczno-urbanistycznej). Zadanie należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewnione przez Wydział (czas trwania 180 minut).

   

  ETAP III – ocena przedłożonej przez kandydata dokumentacji w formacie A4 zawierające informacje dotyczące: aktywności naukowej, projektowej i organizacyjnej (dokumentację złożoną przez kandydata w okresie 5 - 8 września 2017 r. sprawdza niezależna Komisja Oceniająca).

   

  Nieprzystąpienie do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego równoznaczne jest z rezygnacją kandydata z rekrutacji na studia.

   

  Zasada anonimowości prac

  Wszystkie arkusze sprawdzianów są oznaczone jedynie numerem kandydata. Przy oddawaniu pracy widoczny numer jest odrywany i zabierany przez kandydata. Od tego momentu praca staje się anonimowa. Taką pracę ocenia niezależna Komisja Oceniająca. Przyporządkowania numeru kandydatowi dokonuje WKR dopiero po zakończeniu oceniania wszystkich prac, sprawdzeniu sumowań punktów i podpisaniu ocen przez Komisję Oceniającą.


  Wyniki kwalifikacji

  21 września 2017 r.:

  na Indywidualne Konto Rekrutacyjne każdego kandydata zostaną przekazane następujące informacje i komunikaty:

  • uzyskana łączna suma punktów po I, II, III etapie sprawdzianu
  • informacja o zakwalifikowaniu na studia stacjonarne kandydatów z listy rankingowej, z jednoczesnym zaproszeniem do odbioru decyzji o przyjęciu na studia w dniu 22 września 2017 r.
  • informacja do pozostałych kandydatów o niezakwalifikowaniu się na studia stacjonarne

   Lista zakwalifikowanych na studia stacjonarne będzie wywieszana na tablicy WKR w gmachu Wydziału Architektury.

  Student, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia.
  Umowa ta musi zostać podpisana nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Niepodpisanie przez studenta powyższej umowy oraz niewniesienie w określonym terminie opłat związanych z odbywaniem studiów jest podstawą do podjęcia przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów.


  Odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.Odwołania należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, składając je za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej podejmującej zaskarżaną decyzję.


  STUDIA II STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

  Kierunek Architecture and Urban Planning
  Specjalność: Architecture For Society of Knowledge
  Szczegółowe informacje są podane na stronie www.asknow.eu
  oraz www.arch.pw.edu.pl/ask.

  • I tura składania dokumentacji drogą elektroniczną - 3 kwietnia – 30 czerwca 2017 r.
  • Powiadomienie kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej - 7 lipca 2017 r.
  • Rozmowy kwalifikacyjne – 11-12 lipca 2017 r.
  • Lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych w I turze – 14 lipca 2017 r.
  • Składanie dokumentów – 17 lipca – 31 sierpnia 2017 r.
  • Lista przyjętych w I turze – 15 września 2017 r.

  W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona II tura rekrutacji.


  Przeniesienia

  Studenci Wydziału Architektury PW mogą ubiegać się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne. Zasady przeniesień obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 są podane na stronie www.arch.pw.edu.pl>studenci>tok studiów>przeniesienia.

   

  Warunki ubiegania się o przeniesienie ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne:

  • zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów,
  • zaliczone wszystkie przedmioty semestrów trybu niestacjonarnego wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów (przedmioty i praktyki muszą być zaliczone w terminie podstawowym)
  • brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA.

  Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen z toku studiów w trybie niestacjonarnym. Limity przyjęć na poszczególne semestry studiów stacjonarnych określa Dziekan Wydziału Architektury PW.

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia składają dokumenty w dniach 5 - 8 września 2017 r. na Wydziale Architektury (pok. 20, w godz. 10:00 – 14:00).

  Wydział Architektury
  Politechniki Warszawskiej,
  00-659 Warszawa
  ul. Koszykowa 55
   
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
  Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
   
  wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.