Regulamin Studiów Doktoranckich na WA PW

Regulamin stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Architektury PW

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 5.06.2007 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zostały utworzone decyzją Rektora na wniosek Dziekana zaopiniowany przez Radę Wydziału. Wydział Architektury prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

2. Podstawą działania studiów doktoranckich na WA PW jest Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej (załącznik do uchwały Senatu PW nr 167 /XLVI /2007 z dnia 21.03.2007 roku).

§ 2. Rekrutacja

1. Rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie przeprowadza się dwa razy w roku: we wrześniu i w lutym.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Architektury PW musi uzyskać zgodę na opiekę naukową pracownika Wydziału uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich.
3. Podstawą przyjęcia na stacjonarne studia doktoranckie jest zdanie ustnego komisyjnego egzaminu kwalifikacyjnego. Na decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie ma wpływ przebieg studiów magisterskich, jakość przedstawionego dotychczasowego dorobku twórczego i naukowego oraz sprecyzowana tematyka przyszłej pracy badawczej.
4. Przyjęcia na studia doktoranckie dokonuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
5. W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzą: kierownik studiów doktoranckich na WA PW (przewodniczący komisji), co najmniej dwóch pracowników naukowych uprawnionych do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, opiekun naukowy doktoranta oraz przedstawiciel samorządu doktorantów.

§ 3. Opieka naukowa nad doktorantami

1. Opiekunem naukowym doktoranta studiów doktoranckich WAPW może być pracownik Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zatrudniony w wymiarze minimum 0,5 etatu, uprawniony do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich.
2. Pod opieką jednego pracownika może pozostawać równocześnie najwyżej 7 uczestników studiów doktoranckich.

§ 4. Zasady studiowania

1. Rozpoczęcie studiów doktoranckich wiąże się z przedstawieniem zatwierdzonego przez opiekuna naukowego i kierownika studiów doktoranckich pełnego czteroletniego programu pracy obejmującego:

– przebieg i harmonogram indywidualnej pracy naukowej,

– wykaz i terminarz zaliczeń przedmiotów podstawowych ( I rok studiów),
– wykaz, terminarz i zakres godzinowy zaliczeń przedmiotów zaawansowanych,
– wykaz i terminarz zaliczeń przedmiotów uzupełniających związanych z dodatkowymi egzaminami doktorskimi,

– udział w seminariach metodologicznych organizowanych przez kierownika studiów doktoranckich WA PW.

2. Kierownik studiów doktoranckich WA PW dokonuje semestralnej oceny przebiegu studiów dokonując odpowiednich wpisów rejestracji w "Karcie uczestnika studiów doktoranckich" :

– Wpisu potwierdzającego zgodność przebiegu indywidualnej pracy naukowej z zatwierdzonym harmonogramem dokonuje opiekun naukowy doktoranta.
– Wpisu potwierdzającego zaliczenie przedmiotów podstawowych, zaawansowanych i uzupełniających dokonuje osoba prowadząca przedmiot. 

– Wpisu potwierdzającego zaliczenie seminarium metodologicznego dokonuje kierownik studiów doktoranckich WA PW.

3. Po zakończeniu każdego roku akademickiego kierownik studiów przedstawia Radzie Wydziału oraz Rektorowi ocenę postępów w pracy uczestników studiów doktoranckich. Doktorant, który nie wypełnia zadań przewidzianych w indywidualnym programie studiów, a zwłaszcza nie spełnia warunków rejestracji na kolejny semestr studiów lub nie realizuje powierzonych mu obowiązków dydaktycznych zostaje skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów. Od tej decyzji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika studiów doktoranckich

1. Doktorant może pozostawać w stosunku pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze etatu. Wykonywanie pracy nie może kolidować z zajęciami wynikającymi z programu studiów ani obowiązkami dydaktycznymi.

2. Doktorant będący uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium. Stypendium nie przysługuje uczestnikom studiów niestacjonarnych. Doktoranci otrzymujący stypendium mogą podejmować pracę zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość stypendium i liczbę miesięcy, w których wypłacane jest stypendium, określa Rektor na wniosek Dziekana ze środków Wydziału. W sprawach dotyczących zasad i trybu przyznawania stypendiów Rektor i dziekani mogą zasięgać opinii Rady Doktorantów PW oraz wydziałowych rad doktorantów.
3. Doktorant pobierający stypendium ma obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 60-90 godzin obliczeniowych na rok. Doktoranci niepobierający stypendium nie mają obowiązku samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, mają jednakże obowiązek uczestniczenia w procesie dydaktycznym. Zapewnienie doktorantowi możliwości zrealizowania obowiązków dydaktycznych jest zadaniem kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry), w której realizowana będzie praca doktorska.
4. Doktorant ma obowiązek przed przystąpieniem do prowadzenia zajęć dydaktycznych odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.
5. Za udział w realizowanych pracach badawczych doktorant może uzyskiwać dodatkowe wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac. Za prace wykonywane na rzecz Uczelni wykraczające poza zakres obowiązków wynikających z regulaminu studiów doktorant otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie.
6. Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
– stypendium socjalnego,
– zapomogi,
– stypendium za wyniki w nauce,
– stypendium na wyżywienie,
– stypendium mieszkaniowego,
– stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Zasady i tryb przyznawania i wypłacania ww. świadczeń pomocy materialnej określa zarządzenie Rektora w tej sprawie, uzgodnione z uczelnianym organem samorządu doktorantów.
7. Skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje utratę świadczeń.
8. Doktorantowi powinno być przydzielone, w miarę możliwości, stanowisko pracy, w tym dostęp do komputera z Internetem, oraz ?skrytka pocztowa?, tzn. miejsce, w którym umieszczana jest korespondencja adresowana do doktoranta. Doktorant ma prawo korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu itp. na zasadach obowiązujących pracowników jednostki organizacyjnej wydziału (katedry), w której realizowana jest praca doktorska. Doktorant jest zobowiązany do przebywania w miejscu pracy w terminach uzgodnionych z opiekunem naukowym.
9. Doktorant ma prawo do ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę organizacyjną wydziału, w której realizowana jest praca doktorska, udziału w konferencjach, kursach itp., zakupów aparatury ( oprogramowania) i materiałów potrzebnych do wykonywania badań na zasadach określonych przez kierownika jednostki i przekazanych do wiadomości doktorantów i ich opiekunów.
10. Doktoranci mają prawo do korzystania z ośrodków sportowych PW na takich samych zasadach jak studenci.
11. Doktorant otrzymuje legitymację uczestnika studiów doktoranckich. Za wydanie legitymacji pobierana jest opłata, której wysokość określona jest w rozporządzeniu ministra. Osoba, która utraciła prawa doktoranta, ma obowiązek zwrócenia legitymacji.
12. Doktorantom przysługuje uprawnienie do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników. Niepracujący współmałżonek oraz dzieci doktoranta są uprawnieni do korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników.
13. W sprawach nieunormowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów oraz uchwały i decyzje organów Politechniki Warszawskiej.

§6. Przepisy końcowe

1. Niniejsze zasady obowiązują od 1 października 2007 r. W zakresie rekrutacji dotyczą one także kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2007/08.
2. Opiekunowie naukowi doktorantów powołani przed wejściem regulaminu pozostaną nimi do czasu ukończenia przez tych doktorantów Studium Doktoranckiego.

Warszawa, 5 czerwca 2007 r

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.