symfony project
0010fbc3ee54849d5acd953071b7a90c

Wybrane prace:


Domy jednorodzinne - konstruowanie i obliczanie
D278cf5c4ddc5b44a4aac6c3e4329f81
Garaże wielostanowiskowe. Projektowanie i realizacja.
Ffc1386996203a125eb47f15344dad96
Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych
2cb8e03898c6e05afb96933e8d876453
Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie.
C7865253cc8884e09c3251e6442347e4
Budownictwo ogólne, tom 3
061e25e9d75d6ddd85f711ea879ef00b
Budownictwo ogólne, tom 4
Fd10139df6b7b989df2674350307ea68
Nowy poradnik majstra budowlanego
A9223fb5c4d5fa00a83074fdcd4061a5

profesor doktor habilitowany inżynier Hanna MICHALAK

Stanowisko:profesor PW
Jednostka:Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 1986, doktorat 1997, habilitacja 2007, profesor nadzwyczajny PW 2010, prodziekan Wydziału Architektury ds. Studenckich 2008-2012, prodziekan Wydziału Architektury ds. ds. Ogólnych w kadencji 2012-2016, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Projektowania Konstrukcji, rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 2001, członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowo-technicznego „Inżynieria i Budownictwo”. Prodziekan ds. Ogólnych w kadencji 2012-2016.

Prace naukowe:

Autor bądź współautor książek z zakresu budownictwa, w tym: Michalak H.: Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, seria Architektura - zeszyt 2, Warszawa 2006 r. (publikacja wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w 2010 r. i nagrodzona przez J.M. Rektora PW w roku 2007). Michalak H.: Garaże wielostanowiskowe. Projektowanie i realizacja. Arkady, Warszawa, 2009 (publikacja nagrodzona przez J.M. Rektora PW w roku 2010). Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Wydanie I. Arkady, Warszawa 2000 (publikacja nagrodzona przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 18 maja 2001 r.). Michalak H., Pyrak S.: Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Wydanie I zaktualizowane. Arkady, Warszawa 2003, Michalak H., Pyrak S.: Budynki jednorodzinne. Projektowanie konstrukcyjne, realizacja, użytkowanie. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2013, a także rozdziałów w pracach zbiorowych: rozdział 16 pt. „Dachy”, rozdział 17 pt. „Ściany działowe” i rozdział 18 pt. „Schody” w pracy zbiorowej pod redakcją Janusza Panasa: Nowy poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2000 (publikacja wyróżniona przez Ministra Infrastruktury 19 kwietnia 2004 r.), rozdział 6.4 pt. „Nadbudowa budynków istniejących” w pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego „Budownictwo Ogólne” tom 4 Konstrukcje budynków. Arkady, Warszawa 2009, rozdział 7 pt. „Stropy” wraz z dr inż. Stefanem Pyrakiem w pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Lecha Lichołai „Budownictwo Ogólne” tom 3 Elementy budynków. Podstawy projektowania. Arkady, Warszawa 2008 (publikacja wyróżniona przez Ministra Infrastruktury w 2010 r.). Ważniejsze prace naukowe i granty badawcze: Zalecenia projektowe obliczania konstrukcji tymczasowej obudowy wykopów tuneli metro, 1988; Metody budowy tuneli mające ograniczony wpływu na naturalny stan wód gruntowych, 1988; Wpływ optymalnych rozwiązań materiało-konstrukcyjnych na kształtowanie formy architektonicznej przekryć podwieszonych dużych rozpiętości, 1997; Współczesne technologie fundamentowania głębokiego i konstruowania obiektów w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 1999; Analiza rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych garaży podziemnych, 2000; Współczesne metody wzmacniania podłoża gruntowego i fundamentów obiektów istniejących w sąsiedztwie realizowanych wykopów głębokich, 2001; Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, diagnostyka oraz metody wzmacniania starej zabudowy mieszkaniowej, 2001; Badania i rehabilitacja zabudowy zabytkowej na przykładzie obiektów Starego Miasta w Warszawie, 2001 (grant KBN). Autor bądź współautor: - około 60 artykułów w czasopismach technicznych, w tym: „Inżynieria i Budownictwo”, „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”, „Builder”, „Geoinżynieria. Drogi Mosty Tunele”, „Inżynier Budownictwa”, - referatów na konferencje międzynarodowe, w tym m.in.: „International Seminar Technical Aspects in Architectural Education”. Gdańsk, wrzesień 1997; IV Konferencja Naukowo –Techniczna Rew-Inż’98 „Inżynieryjne Problemy Ochrony Staromiejskich Zespołów Zabytkowych”. Kraków 1998; XIX Konferencja Naukowo – Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin – Międzyzdroje 1999; XX Konferencja Naukowo – Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin – Międzyzdroje 2001; XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Krynica 2003”. Warszawa-Krynica 2003; XXI Konferencja Naukowo – Techniczna „Awarie Budowlane”. Szczecin – Międzyzdroje 2005; LII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Krynica 2006”. Gdańsk-Krynica 2006; XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane’2007”. Szczecin – Międzyzdroje 2007; XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane’2009”. Szczecin – Międzyzdroje 2009; X International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław 2008; XI International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław 2011; VII Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria’2009”, Tomaszowice k. Krakowa 2009; X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo Podziemne /Underground Construction’2009”, Kraków 2009; XI International Conference on Underground Infrastructure of Urban Areas, Wrocław 2011, a także konferencje krajowe: III Konferencja Naukowo – Techniczna „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego”, Kielce 1997; IV Konferencja Naukowo – Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”, Kielce 1998; sympozjum Naukowe Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN z cyklu „Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie”, Politechnika Rzeszowska 2000; XVI Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, PZITB, Oddział w Krakowie, Ustroń 2001; VIII Konferencja Naukowo – Techniczna ITB, PIIB i ZG PZITB „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”. Kielce – Cedzyna 2004; IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”. Instytut Techniki Budowlanej, Kielce – Cedzyna 2006; X Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Rzeczoznawstwa Budowlanego”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Miedzeszyn 2008; XXIV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła 2009 r. i inne, - ponad 50 projektów obiektów budowlanych bądź ich elementów, - ponad 230 ekspertyz technicznych dotyczących oceny: przyczyn katastrof bądź awarii budowlanych nowo wznoszonych budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi wznoszonymi w zwartej zabudowie wraz z wytycznymi kontynuacji robót budynków, wpływu realizacji nowych budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi na zabudowę usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie, stanu technicznego budynków zabytkowych, możliwości adaptacji konstrukcji budynku itp. Promotor 3 przewodów doktorskich (w tym jednego obronionego), objęła opieką promotorską 4 doktorantów.

Nagrody:

Za pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymała wiele nagród, w tym m. in.: odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi 2004 r., nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 18 maja 2001 r., trzy wyróżnienia Ministra Infrastruktury za prace naukowe z 2004 oraz 2010 r., nagrody indywidualne za osiągnięcia naukowe J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej w 1998, 2007 i 2009, nagrody indywidualne za osiągnięcia organizacyjne J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej w 2009 i 2010, nagrody zespołowe za osiągnięcia naukowe J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej w 2000 i 2001; nagrody Rady Programowej Czasopism Budowlanych PZITB za najlepsze artykuły opublikowane w „Inżynierii i Budownictwie” 1996, 1997, 1998, 1999 i 2003.

Projekty:

Na wydziale Architektury PW prowadzi semestralne cykle wykładów i zajęć dydaktycznych z przedmiotów Mechanika Konstrukcji 1 i 2, Konstrukcje Budowlane 1, a także wykłady z Projektu Konstrukcji, Współczesnych Konstrukcji Inżynierskich oraz wykłady i seminaria wybieralne z zakresu tematyki: - projektowania i technologii realizacji obiektów z przekryciami o konstrukcji cięgnowej, w tym głównie podwieszonej, - kształtowania konstrukcyjno-przestrzennego garaży wielokondygnacyjnych, - wpływu oddziaływania nowo wznoszonego obiektu o wielokondygnacyjnej części podziemnej na przemieszczenia powierzchni terenu i zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.