symfony project
Ea4e1850f4db8b8ae3277bb10b17841b

Wybrane prace:


magister inżynier architekt Grzegorz A. BUCZEK

Stanowisko:starszy wykładowca
Jednostka:Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

Życiorys:

Wykształcenie:
1968 – 1974 studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, praktyka IAESTE w Biurze Architekta Miasta, Swansea, Wlk. Brytania, Seminarium Architektury i Urbanistyki Letniej Akademii Sztuk Pięknych, Salzburg, Austria (prowadzący: prof. Jakob Bakema; stypendium Fundacji Kościuszkowskiej); 1975 – 1976 studia i dyplom magistra inżyniera architekta na Wydziale Architektury PW (promotor pracy dyplomowej: prof. Kazimierz Wejchert); 1977 – 1979 studia podyplomowe - Studium Podyplomowe Planowania Przestrzennego i Urbanistyki WA PW (promotor pracy dyplomowej: prof. Zygmunt Skibniewski); 1993 – seminarium z zakresu planowania strategii rozwoju lokalnego, University of Wisconsin, Madison, USA; 2001 – ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa; 2005 – stypendysta NAI - Holenderskiego Instytutu Architektury w Rotterdamie.

Praca:
od 1974 - na budowach, w biurach projektów i instytucjach naukowych oraz biurach projektów i planowania w kraju i zagranicą (Monachium – biuro projektów arch. – urb., Rotterdam – biuro projektów Van den Broek en Bakema, Biuro Studiów i Projektów „B.A.K”, Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol”, Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie); od 1982 - Wydział Architektury PW, obecnie w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego; od 2008 - pełnomocnik Dziekana ds. spotkań i dyskusji środowiskowych; pracownik samorządowy w latach 1990 – 1997: w 1990 - pierwszy samorządowy burmistrz Gminy - Dzielnicy Ochota w Warszawie i radny I kadencji; później pełnomocnik burmistrza Gminy - Dzielnicy Wola w Warszawie ds. polityki inwestycyjnej i koordynacji planistycznej; od maja1995 do lutego1997 - z-ca dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu m. st. Warszawy; odpowiedzialny m. in. planowanie strategii rozwoju miasta oraz za prace planistyczne dot. Centralnego Rejonu Warszawy; w latach 1998 – 2002 radny Powiatu Warszawskiego, członek komisji budżetu oraz strategii, zagospodarowania przestrzennego i środowiska; od 1997 – partner w spółce cywilnej „Buczek i Wojda Architekci” prowadzącej działalność doradczą w dziedzinach planowania przestrzennego, urbanistyki, inwestycji w nieruchomości oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przynależność do organizacji zawodowych i społecznych oraz ciał doradczych i naukowych:
od 1976 członek SARP, do września 2006 przez pięć kadencji wiceprezes Oddziału Warszawskiego SARP ds. zewnętrznych, wieloletni członek Komisji ds. Legislacji przy Zarządzie Głównym SARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych OW SARP, odznaczony Złotą Honorową Odznaką Stowarzyszenia; od 1978 członek TUP, odznaczony Złotą Honorową Odznaką Towarzystwa oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi m. in. za pracę w TUP, w latach 90. członek Zarządu Oddziału Warszawskiego TUP, od października 2009 wiceprezes TUP; wieloletni członek Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin; od 2009 członek Polskiej Rady Architektury; sędzia – referent w międzynarodowych konkursach, ostatnio na projekty siedzib Muzeum Historii Polski w Warszawie i Muzeum II. Wojny Światowej w Gdańsku; współzałożyciel Fundacji „Europejski Instytut Nieruchomości”, sekretarz Rady Instytutu [ www.ein-epi.eu ]; współzałożyciel Stowarzyszenia Podziemnego Radia “Solidarność” [ www.radios.org.pl ]; wieloletni członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ostatnio przy Ministrze Infrastruktury – sekretarz GKU-A; wieloletni sekretarz Sekcji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Centralnej Komisji Nagród, ostatnio przy Ministrze Infrastruktury; sekretarz Rady Urbanistyczno - Architektonicznej przy prezydencie m.st. Warszawy (kadencja 2003 – 2006), członek Rady Architektury i Rozwoju Warszawy przy prezydent m. st. Warszawy (2007 - ). Udział w pracach podkomisji sejmowych w zakresie legislacji przestrzennej i nieruchomościowej; współorganizator i uczestnik licznych konferencji, sympozjum i seminariów na tematy planowania przestrzennego, urbanistyki, rozwoju lokalnego oraz inwestycji nieruchomościowych.

Dydaktyka:
WA PW - zajęcia projektowe (projektowanie urbanistyczne: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), oraz seminarium wybieralne „Architekt a samorząd”; - prowadzenie, konsultacje i koreferaty prac dyplomowych; wykłady i seminaria na studiach podyplomowych i międzywydziałowych różnych wyższych uczelni (m. in. SGH, SGGW, UJ), w tym na Podyplomowym Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej oraz Podyplomowym Studium „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” WA PW.

Prace naukowe:

Współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Urbanista (2003 – 2008); stała współpraca i publikacje w periodyku Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe oraz w miesięcznikach Property Journal i Stolica, a także w periodyku Przegląd Urbanistyczny; liczne artykuły dotyczące problematyki planowania miejscowego i urbanistyki, inwestycji komunalnych i samorządności lokalnej; współautorstwo książek, m. in.: „Krajobraz architektonicznej Warszawy końca XXI wieku”; „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: przepisy – omówienia – komentarze”; „Encyklopedia wiedzy o nieruchomościach”; „Nieruchomości w Polsce: pośrednictwo i zarządzanie – kompendium”. Współautor „Karty Przestrzeni Publicznej” (2009) oraz projektu „Polskiej Polityki Architektonicznej” (2009). Udział w opracowania Banku Światowego „Gospodarka gruntami publicznymi i mieniem w Warszawie. Szanse strategiczne” (2010).

Nagrody:

Nagrody i wyróżnienia w konkursach urbanistycznych oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska za pracę naukową w zakresie planowania przestrzennego (1977); odznaczony odznaką “Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”; nagroda zespołowa Ministra Infrastruktury za współautorstwo książki „Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX w.” (2003). Odznaczony przez Prezydenta RP „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Projekty:

W latach 1996/2006: m. in. udział w opracowaniu poradnika planowania przestrzennego dla gmin powodziowych, strategii eko-rozwoju m. Jelenia Góra, polityki rozwoju gospodarczo-przestrzennego dzielnicy przemysłowej m. Kutna, programu realizacji kompleksu usługowo-rekreacyjnego Centrum m. Giżycko, analiza możliwości rozwojowych śródmiejskich terenów inwestycyjnych w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku (opracowania ofertowe we współpracy z inwestorami nieruchomościowymi), opinie n/t projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Piaseczna, gm. Warszawa - Centrum, Białegostoku i Płocka oraz projektów planów miejscowych m.in.: Centralnego Rejonu Warszawy, Odolan, Pola Mokotowskiego, także doradztwo dla zarządów miast Gdańska, Kutna, Raciborza, gm. Izabelin oraz samorządów warszawskich (Bielany, Wola) w zakresie problematyki rozwojowej i inwestycyjnej; liczne opracowania analityczne dot. problemów planistycznych i inwestycyjnych wybranych terenów rozwojowych w Warszawie i innych miast; w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego WA PW m.in. tematy badawcze "Strategie rozwoju i polityki przestrzenne gmin a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania związku gmin" ( na przykładach warszawskich ) oraz „Miasto w mieście – problemy planowania i realizacji wielkich przedsięwzięć urbanistycznych”. Liczne opinie, ekspertyzy i koreferaty dot. projektów planów miejscowych i studiów uikzp gmin.

Prowadzone przedmioty:

Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej,
00-659 Warszawa
ul. Koszykowa 55
 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 022 628 28 87, fax 022 628 32 36
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa, ul. Koszykowa 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
telefon 22 628 28 87, fax 22 628 32 36
 
wszelkie uwagi na temat zawartości strony prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.