Dla autorów

Przed wysłaniem zgłoszenia należy sprawdzić czy wszystkie pliki zostały przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w zasadach przygotowania tekstu podanymi poniżej oraz sprawdzić czy zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane pliki: 

1. formularz zgłoszenia artykułu - NAZWISKO_IMIĘ_formularz zgłoszenia artykułu.doc 

2. tekst artykułu - NAZWISKO_IMIĘ_tekst.doc 

3. ilustracje – wstawione do formularza w zmniejszonej rozdzielczości wraz z podpisami w języku polskim - NAZWISKO_IMIĘ_ilustracje.doc 

4. bibliografia - NAZWISKO_IMIĘ_bibliografia.doc 

5. streszczenie, słowa kluczowe, podpisy pod ilustracjami - NAZWISKO_IMIĘ_streszczenie_słowa kluczowe_podpisy pod ilustracjami.doc 

6. oświadczenie autora artykułu - NAZWISKO_IMIĘ_oświadczenie autora artykułu.doc 

7. ilustracje jako osobne pliki przygotowane do druku w wysokiej rozdzielczości, podpisane kolejno: NAZWISKO_IMIĘ_il_01.jpg, NAZWISKO_IMIĘ_il_02.jpg, itd.

 

UWAGA:

Nabór artykułów do kolejnych roczników odbywa się w trybie ciągłym. Zamknięcie rocznika następuje w końcu maja każdego roku.

Artykuły przesłane do tego terminu, po weryfikacji formalnej oraz sprawdzeniu zgodności merytorycznej z profilem czasopisma, są poddawane procedurze recenzyjnej. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostają przyjęte do druku w roczniku zgodnym z rokiem nadesłania artykułu.

Artykuły przesłane po wskazanym terminie, spełniające wymogi formalne i merytoryczne, mogą być poddawane procedurze recenzyjnej, a po jej spełnieniu mogą zostać przyjęte do druku w kolejnym roczniku.

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW

 

 • Autorzy przesyłający artykuły do publikacji zobowiązani są do przygotowania tekstów według aktualnych zasad wydawniczych; 
 • Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania w tekście poprawek stylistycznych i formalnych zgodnych z zasadami języka polskiego i edytorstwa;
 • Po akceptacji artykułu Autor udziela redakcji wyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji (Creative Commons BY-NC-ND 4.0.) na wykorzystanie tekstu w „Studiach do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce”;
 • Autorzy nie ponoszą opłat z tytułu procedury redakcyjnej, przygotowania do druku oraz publikacji tekstów na łamach rocznika.

   

1.      ZASADY OGÓLNE:

Tekst artykułu musi zostać przygotowany w wersji elektronicznej, w formacie word: .doc, .docx lub .rtf według wzoru:  NAZWISKO_IMIĘ_tekst

Do przesłanego pliku z tekstem artykułu należy dołączyć: 

- formularz zgłoszenia artykułu  NAZWISKO_IMIĘ_formularz zgłoszenia artykułu

- ilustracje – wstawione do formularza w zmniejszonej rozdzielczości wraz z podpisami w języku polskim  NAZWISKO_IMIĘ_ilustracje

- bibliografię  NAZWISKO_IMIĘ_bibliografia

- streszczenie, słowa kluczowe, podpisy pod ilustracjami – wszystkie składowe w języku polskim  NAZWISKO_IMIĘ_streszczenie_słowa kluczowe_podpisy pod ilustracjami

- oświadczenie autora artykułu  NAZWISKO_IMIĘ_oświadczenie autora artykułu

  oraz

- ilustracje jako osobne pliki przygotowane do druku w wysokiej rozdzielczości.

 

Wszystkie pliki: tekst, formularz zgłoszenia artykułu, oświadczenie autora artykułu, streszczenie, słowa kluczowe, podpisy pod ilustracjami, bibliografia, ilustracje (wstawione do formularza), ilustracje (jako osobne pliki w rozdzielczości do druku) powinny zawierać w opisie pliku nazwisko autora zgłaszającego tekst i pozwalać na jednoznaczne zidentyfikowanie zawartości pliku wg wzoru opisu plików:

NAZWISKO_IMIĘ_formularz zgłoszenia artykułu.doc

NAZWISKO_IMIĘ_tekst.doc

NAZWISKO_IMIĘ_ilustracje.doc

NAZWISKO_IMIĘ_bibliografia.doc

NAZWISKO_IMIĘ_streszczenie_słowa kluczowe_podpisy pod ilustracjami.doc

NAZWISKO_IMIĘ_oświadczenie autora artykułu.doc

oraz 

ilustracje jako osobne pliki przygotowane do druku w wysokiej rozdzielczości, podpisane kolejno:

NAZWISKO_IMIĘ_il_01.jpg, NAZWISKO_IMIĘ_il_02.jpg, itd.

 

Maksymalna objętość artykułu wraz z przypisami to 40 tys. znaków ze spacjami, streszczenie artykułu nie powinno przekraczać 3 tys. znaków ze spacjami, liczba ilustracji powinna być racjonalna i adekwatna do prezentowanych treści, przy czym redakcja zastrzega sobie prawo do zredukowania przesłanego materiału ilustracyjnego;

Przesłany tekst artykułu powinien zostać zanonimizowany: należy usunąć dane autorów oraz informacje umożliwiające ich identyfikację. Przy przywoływaniu innych swoich prac bądź badań nie wolno stosować sformułowań jednoznacznie wskazujących autora tekstu;

Artykuł należy przekazać w formie cyfrowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres redakcji rocznika.

  

2.      UJEDNOLICONY ZAPIS TEKSTU:

Tekst artykułu przygotowany powinien zostać czcionką Times New Roman CE:

 • tytuł – wersalikami, czcionką 18 pkt., wyśrodkowany, pogrubiony;
 • śródtytuły – wersalikami, wyśrodkowane;
 • tekst artykułu - czcionką 12 pkt., z interlinią 1,5, wyjustowany;

Cytaty (w tekście głównym i w przypisach) oraz tytuły (utworów literackich, opracowań, wystaw, dzieł sztuki itp.) należy zapisywać kursywą. Opuszczone w cytatach fragmenty należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasie kwadratowym […].

Zapisy różne: 

 • Zakresy dat i stron zapisywane z długą półpauzą, bez spacji, np. lata 1992–1997, s. 17–19;
 • Słowa rok i wiek – zapisywane w pełnym brzmieniu, bez skrótów; 
 • Lata siedemdziesiąte, osiemdziesiąte, zapisywane liczbowo: lata 80., lata 70.; 
 • Połowa i ćwierci wieku: 3. ćwierć XVII wieku, 1. połowa XIX wieku;
 • Sposób zapisu dat w tekście głównym: 1 marca 1997 roku, 15 maja 1928 roku, 7–8 listopada 1917 roku;
 • Sposób zapisu dat w przypisach (miesiące zapisywane cyframi rzymskimi): 1.III.1997 roku, 15.V.1928 rok; 
 • Liczebniki jednowyrazowe zapisywane słownie, pozostałe cyfrowo oddzielając spacją rzędy wielkości (2 300) bądź stosując skróty: tys., mln, mld;
 • Przywoływane osoby w zasadniczym tekście artykułu określać należy pełnym imieniem i nazwiskiem, natomiast w przypisach należy podać pierwszą literę imienia oraz nazwisko;
 • Tytuły (np. dzieł sztuki, wystaw…) powinny być zapisane kursywą, tytuły czasopism – w cudzysłowach;
 • Nazwy wydarzeń cyklicznych oraz nazwy instytucji zapisujemy bez kursywy każdy człon nazwy rozpoczynając wielką literą;
 • Słowa obcojęzyczne zapisywane kursywą.

   

 3.      PRZYPISY:

Przypisy dolne:

W tekście należy stosować przypisy dolne z zachowaniem numeracji ciągłej. Odwołania do publikacji i materiałów archiwalnych należy zapisywać wg poniższego wzoru:

Książka jednego autora - inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, (opcjonalnie: wydawca, jeżeli jest instytucja publiczną i nie ma autora), miejsce i data wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI wieku, Warszawa 1971, s. 7. 
 • Opieka nad zabytkami i ich konserwacja, Ministerstwo Sztuki i Kultury, Warszawa 1920, s. 48.

Książka dwóch lub więcej autorów - inicjał imienia i nazwisko autora1, inicjał imienia i nazwisko autora2, tytuł publikacji kursywą, miejsce i data wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • M. Bieńkuńska, J. Grochulski, M. Nowak-Janicka, Architektura w szkicach Profesora Politechniki Warszawskiej Stanisława Niewiadomskiego, Warszawa 2013, s. 101.

Rozdział w monografii (redakcja naukowa wpisywana po tytule publikacji) - inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł rozdziału kursywą, oznaczenie [w:] tytuł monografii kursywą, redakcja, miejsce i data wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • R. Kamińska, Niektóre cechy malarstwa epoki baroku w Łatgalii, [w:] Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1995, s. 46. 

Artykuł w czasopiśmie – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji kursywą, nazwa czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer czasopisma, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • T. Zarębska, Ulica jako przestrzeń społeczno-kulturowa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1998, nr 3–4, s. 265.  

Materiały konferencyjne – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł referatu kursywą, oznaczenie [w:] nazwa konferencji kursywą, nazwa publikacji z datami, redakcja, miejsce i rok wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • D. Crowley, Polska odnaleziona w Tatrach – regionalne, narodowe i międzynarodowe cechy stylu zakopiańskiego, [w:] Sztuka około 1900 w Europie Środkowej, Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 20–24 października 1994, red. P. Krakowski, J. Purchla, Kraków 1997, s. 195–197. 

Katalogi wystaw, zbiorów itp. – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu kursywą, oznaczenie [w:] tytuł katalogu kursywą, katalog wystawy/zbiorów, miejsce wystawy, redakcja, miejsce i rok wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • K. Buczek, Rzut oka na dzieje kartografji polskiej, [w:] Katalog wystawy zbiorów kartograficznych Bibljoteki Narodowej w Warszawie, katalog wystawy, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1934, s. 13.
 • Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, ze szczególnym uwzględnieniem zbioru J. Lelewela i map Polski, katalog zbiorów, red. M. Dzikowski, Wilno 1934–1940, s. 523.

Wstęp do książki, katalogu itp. – inicjał imienia i nazwisko autora, wstęp do tytuł publikacji kursywą, redakcja, miejsce i rok wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • K. Kalinowski, wstęp do Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historiae Artium t. V, red. K. Kalinowski, Poznań 1992, s. 5.

Recenzja książki – inicjał imienia i nazwisko autora recenzji, tytuł recenzji kursywą, recenzja tytuł recenzowanej książki kursywą, inicjał imienia i nazwisko autora recenzowanej książki, nazwa czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer czasopisma, skrót oznaczenia strony z kropką i numer strony, kropka, np.: 

 • E. Bergman, recenzja Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, M. Piechotka, K. Piechotka, „Biuletyn Historii Sztuki” 1999, nr 3/4, s. 479.

Źródła internetowe, zawsze z dopiskiem daty dostępu w nawiasach kwadratowych, np.:  

 • R. Mienicki, Z przeszłości województwa połockiego, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany”, 1913, r. 4, nr 14, s. 5–6, www.wbc.poznan.pl [dostęp: 22.08.2014]. 
 • A.Betlej, Kościół i kolegium Jezuitów w Owruczu, https://www.ovruch.info/kosciol-i-kolegium-jezuitow-w-owruczu-andrzej-betlej/ [dostęp: 08.08.2021].

Prace niepublikowane - inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł opracowania kursywą, miejsce i data opracowania, „mps” (maszynopis) lub „rkps” (rękopis) oraz informacja o miejscu przechowywania, np.: 

 • A.Pawłowski, Dokumentacja z badań nad podłożem gruntowym i sposobem fundamentowania ściany zachodniej skrzydła zachodniego, prowadzonych metodą szybików górniczych w 1990 r., Malbork 1990, mps w archiwum Muzeum Zamkowego w Malborku. 

Archiwalia – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł/rodzaj dokumentu, nazwa archiwum/instytucji przechowującej dokument, nazwa zespołu, sygnatura, numer strony lub karty.

 • G. Briano, projekt zespołu kolegium jezuickiego w Przemyślu, Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, ark:/12148/btv1b8448833s, k. 3v.

* Jeżeli archiwum lub zespół przywoływane są w tekście wielokrotnie, przy pierwszym cytowaniu po nazwie, w nawiasie okrągłym należy dodać skrót nazwy archiwum, który stosowany będzie w kolejnych przypisach.

Zasady ponownego przywoływania:

W przypisach należy stosować łacińskie odnośniki: op. cit.; jeżeli autor odnosi się do przywoływanego w poprzednim przypisie autora bądź publikacji należy stosować:

 • ibidem; idem; eadem; eidem; eaedem;

Jeżeli autor odwołuje się do dokumentu z bezpośrednio poprzedzającego przypisu stosuje się Ibidem. np.:

 • Ibidem, s. 34.

Jeśli przywoływana jest ta sama strona należy wpisać samo ibidem.

Jeśli autor odwołuje się do dokumentu z jednego z wcześniejszych przypisów należy powtórzyć inicjał imienia i nazwisko autora cytowanego, początek tytułu zakończony trzykropkiem, op. cit. oraz numer strony. Np.:

 • T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej…, op. cit., s. 7.

Jeżeli autor odwołuje się do kolejnego dzieła tego samego autora co w bezpośrednio poprzedzającym przypisie należy stosować skróty:

 • Idem – dla autora, Eadem – dla autorki, eidem – dla autorów oraz eaedem – dla autorek. np. 
 • T. Zarębska, Ulica jako przestrzeń społeczno-kulturowa, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1998, nr 3–4, s. 265.  

Kolejny przypis:

 • Eadem, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI wieku, Warszawa 1971, s. 7. 

   

4.      ILUSTRACJE:

Podpisy należy zredagować wg wzoru:

Dla fotografii:

 • Lokalizacja obiektu, nazwa obiektu, określenie widoku/planu, proj. imię i nazwisko autora, data powstania. Fot. Imię i nazwisko autora fotografii, data wykonania fotografii, miejsce przechowywania i numer inwentarzowy lub sygnatura (odnosi się to do fotografii archiwalnych).

Dla rysunku/pomiaru:

 • Lokalizacja obiektu, nazwa obiektu, określenie widoku/planu, proj. imię i nazwisko autora, data powstania. Pomiar/Rysunek wykonał/li Imię Nazwisko autora rysunku, data wykonania rysunku, miejsce przechowywania i numer inwentarzowy lub sygnatura (odnosi się do pomiarów i rysunków archiwalnych).

Dla mapy:

 • Nazwa miejscowości, rodzaj dokumentu (mapa, plan, atlas), autor (kartograf, rysownik, kopista), skala,  data powstania, miejsce przechowywania i numer inwentarzowy lub sygnatura (odnosi się do map archiwalnych).

W przypadku cytowania ilustracji należy podać: „Wg:” ze wskazaniem źródła ilustracji.

Przykłady:

 • Warszawa, pałacyk Wilhelma Ellisa Raua, proj. Leandro Marconi, 1866–1868. Fot. Konrad Brandel, ok. 1875, Muzeum Narodowe w Warszawie. Wg: D. Jackiewicz, Fotografowie Warszawy. Konrad Brandel 1838–1920, Warszawa 2015, s. 60
 • Brzeżany, zamek, widok. Fot. Henryk Poddębski, 1929, Zbiory Fotografii i Rysunków Pomiarowych IS PAN, nr inw. 77777
 • Warszawa, ulica Koszykowa w okolicy skrzyżowania z ulicą Lwowską, widok w kierunku zachodnim. Fot. Czesław Witold Krassowski, 1950, Zbiory Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (Zb. ZAP WAPW), Fototeka, Warszawa 1922-2020, sygn. 4444
 • Przemyśl, zespół kolegium jezuickiego, rzut parteru, proj. Giacomo Briano, 1622. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, ark:/12148/btv1b8448833s, k. 3v
 • Berdyczów, zespół klasztorny karmelitów bosych, przekrój przez bramę wjazdową. Pomiar wykonali studenci WAPW: Marcin Klocek, Robert Kuźmiczuk, Marcin Sawicki, 1992, Zb. ZAP WAPW, sygn. 01672

W uzasadnionych przypadkach (np. przy powtórzeniach) należy pominąć autora obiektu.

 

Dla całego artykułu obowiązuje ciągła numeracja ilustracji, w przypadku ilustracji składowych, opisujemy alfabetycznie: 1A, 1B, 1C, etc.

W tekście należy przywoływać ilustracje wg zasady: (il. 5), (il. 7A, 7B), (il. 1, 3A) – pogrubione i w nawiasie. Wszystkie ilustracje (z wyłączeniem ilustracji tytułowej) powinny zostać zacytowane w kolejności od 2 do x. Całość materiału ilustracyjnego, tj. zdjęcia, rysunki, mapy, wykresy traktuje się jako ilustracje z ciągłą numeracją cyframi arabskimi. Pierwsza ilustracja (ilustracja z nr 1) wykorzystana będzie jako ilustracja „przedtytułowa” na początku artykułu – może być przywołana w tekście poza kolejnością (w dowolnym miejscu).

 • Ilustracje należy przygotować jako osobne pliki, z numerami w tytułach plików odpowiadającymi numerom z opisów. 
 • Zdjęcia i skany w formacie .tiff lub .jpg powinny zostać przekazane w możliwie najwyższej rozdzielczości – minimum 300 dpi.
 • Wszystkie ilustracje w zmniejszonej rozdzielczości należy umieścić w osobnym formularzu, opatrzone podpisami w języku polskim.

   

5.      BIBLIOGRAFIA:

Końcowe zestawienie bibliografii należy podzielić na sekcje:

 • MATERIAŁY PUBLIKOWANE
 • MATERIAŁY NIEPUBLIKOWANE

 

* W bibliografii końcowej należy stosować odmienny niż w przypadku przypisów dolnych zapis autora.

 

Materiały publikowane:

Książka jednego autora – nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, tytuł publikacji kursywą, miejsce i data wydania, kropka (w przypadku publikacji bez autora, tytuł na początku), np.:  

 • Grzybkowski Andrzej, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014. 

Książka dwóch lub więcej autorów - nazwisko i imię autora1 w pełnym brzmieniu, nazwisko i imię autora2…, tytuł publikacji kursywą, miejsce i data wydania, kropka, np.: 

 • Bieńkuńska Magdalena, Grochulski Jerzy, Nowak-Janicka Małgorzata, Architektura w szkicach Profesora Politechniki Warszawskiej Stanisława Niewiadomskiego, Warszawa 2013.

Rozdział w monografii (redakcja naukowa wpisywana po tytule publikacji) - nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, tytuł rozdziału kursywą, oznaczenie [w:] tytuł monografii kursywą, redakcja, miejsce i data wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i zakres stron całego rozdziału, kropka, np.: 

 • Mrozek Józef Andrzej, Tradycja i awangarda w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza (na przykładzie wybranej grupy obiektów), [w:] Tradycja i innowacja, red. T. Hrankowska, Warszawa 1981, s. 275 –292.

Artykuł w czasopiśmie – nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, tytuł publikacji kursywą, nazwa czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, rocznik i/lub numer czasopisma, skrót oznaczenia strony z kropką i zakres stron całego tekstu, kropka, np.: 

 • Marczewski Kazimierz, Uwagi o urbanistyce i budownictwie regionalnym w Karpatach, „Architektura i Budownictwo”, 1939, nr 4–5, s. 38–40.

Materiały konferencyjne – nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, tytuł referatu kursywą, oznaczenie [w:] nazwa konferencji kursywą, nazwa publikacji z datami, redakcja, miejsce i rok wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i zakres stron całego tekstu, kropka, np.: 

 • Crowley David, Polska odnaleziona w Tatrach – regionalne, narodowe i międzynarodowe cechy stylu zakopiańskiego, [w:] Sztuka około 1900 w Europie Środkowej, Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 20–24 października 1994, red. P. Krakowski, J. Purchla, Kraków 1997, s. 195–203.

Katalogi wystaw, zbiorów itp. – nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, tytuł tekstu kursywą, oznaczenie [w:] tytuł katalogu kursywą, katalog wystawy, miejsce wystawy, redakcja, miejsce i rok wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i zakres stron całego tekstu, kropka, np.: 

 • Buczek Karol, Rzut oka na dzieje kartografji polskiej, [w:] Katalog wystawy zbiorów kartograficznych Bibljoteki Narodowej w Warszawie, katalog wystawy, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1934, s. 11-25.
 • Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, ze szczególnym uwzględnieniem zbioru J. Lelewela i map Polski, katalog zbiorów, red. M. Dzikowski, Wilno 1934–1940.

Wstęp do książki, katalogu itp. – nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, wstęp do tytuł publikacji kursywą, redakcja, miejsce i rok wydania, skrót oznaczenia strony z kropką i zakres stron wstępu, kropka, np.: 

 • Kalinowski Konstanty, wstęp do Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historiae Artium t. V, red. K. Kalinowski, Poznań 1992, s. 3-6.

Recenzja książki – nazwisko i imię autora recenzji w pełnym brzmieniu, tytuł recenzji kursywą, recenzja tytuł recenzowanej książki kursywą, inicjał imienia i nazwisko autora recenzowanej książki, nazwa czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer czasopisma, skrót oznaczenia strony z kropką i zakres stron całego tekstu, kropka, np.: 

 • Bergman Eleonora, recenzja Bramy nieba. Bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, M. Piechotka, K. Piechotka, „Biuletyn Historii Sztuki” 1999, nr 3/4, s. 475-487.

Źródła internetowe, zawsze z dopiskiem daty dostępu w nawiasach kwadratowych, nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, Tytuł tekstu pisany kursywą, link [dostęp: dd.mm.rrrr].  np.:  

 • Betlej Andrzej, Kościół i kolegium Jezuitów w Owruczu, https://www.ovruch.info/kosciol-i-kolegium-jezuitow-w-owruczu-andrzej-betlej/ [dostęp: 08.08.2021].

 

Materiały niepublikowane:

Prace niepublikowane – nazwisko i imię autora w pełnym brzmieniu, tytuł opracowania kursywą, miejsce i data opracowania, „mps” (maszynopis) lub „rkps” (rękopis) oraz informacja o miejscu przechowywania, kropka na końcu, np.: 

 • Pawłowski Andrzej, Dokumentacja z badań nad podłożem gruntowym i sposobem fundamentowania ściany zachodniej skrzydła zachodniego, prowadzonych metodą szybików górniczych w 1990 r., Malbork 1990, mps w archiwum Muzeum Zamkowego w Malborku. 

Archiwalia – Nazwa archiwum/instytucji przechowującej dokument, nazwa zespołu, sygnatura, numer strony lub karty i po dwukropku tytuł/rodzaj dokumentu.

Przywoływane archiwalia należy przywołać w podziale na archiwa i zespoły w strukturze:

 • Nazwa Archiwum:
  • Nazwa zespołu
   - tytuł/rodzaj dokumentu, data powstania, sygnatura.
   - tytuł/rodzaj dokumentu, data powstania, sygnatura.

Np.:

 • Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 
  • Księgi miejskie Brześć Zespół nr 106
   - Wyroki sądów starościńskich z apelacji od sądów wójtowskich i burmistrzowskich m. Brześcia, 1740-1786, sygn. Brześć 9/2.
   - Akta wójtowskie i radzieckie m. Brześcia, 1540-1628, sygn. Brześć 1.
  • Komisja Rządząca
   - Treść ekspedycji wyszłych z Kancelarji Komisji Rządzącej - sierpień 1807, 1807, sygn. 16.
ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU (pdf, 327,54 kB)