Dla recenzentów

Procedura recenzowania tekstów przyjęta w roczniku „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce”:

 

  • Przesłane materiały są na wstępie oceniane pod względem kompletności - wykaz plików koniecznych do przesłania zamieszczony w zakładce dla autorów.
  • Złożone artykuły są oceniane pod względem zgodności merytorycznej z profilem czasopisma lub z profilem tematycznym przyjętym dla kolejnego rocznika, podanym do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. Ocena wykonywana jest w ciągu 21 dni (3 tygodni) od momentu złożenia tekstu. Teksty nie mające charakteru naukowego, nie odpowiadające profilowi czasopisma lub nie spełniające kryteriów formalnych są na tym etapie odrzucane.
  • Po dokonaniu wstępnej weryfikacji formalnej i merytorycznej artykuł jest przekazywany do recenzji dwóm niezależnym recenzentom dobieranym spoza jednostki afiliowanej przez autora artykułu.
  • W procesie recenzowania, trwającym 30 dni, stosowana jest zasada poufności i podwójnej anonimowości (double-blind review process).
  • Recenzja ma formę pisemną i musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu. 
  • Warunkiem przyjęcia artykułu do druku są dwie pozytywne recenzje.
  • Lista recenzentów każdego rocznika podana jest na stronie czasopisma.