O czasopiśmie

Rocznik „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym przez Politechnikę Warszawską, finansowanym ze środków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Rocznik „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” powstał z inicjatywy pracowników Zakładu Architektury Polskiej WAPW, którzy w ten sposób postanowili wskrzesić zapoczątkowaną w końcu lat 20. XX wieku przez jego założyciela Oskara Sosnowskiego, przerwaną po 1945 roku, tradycję  wydawania przez Wydział Architektury PW periodyków naukowych poświęconych problematyce historii oraz dokumentowania architektury i urbanistyki dawnej i obecnej Rzeczypospolitej. Jednym z nich był „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, którego kontynuatorem jest wydawane do dzisiaj przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk czasopismo „Biuletyn Historii Sztuki”. Drugim, nie reaktywowane po wojnie, czasopismo „Studia do dziejów sztuki w Polsce”, którego swoistą kontynuację stanowi właśnie rocznik „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce”. Utworzony został na bazie wydawnictwa ciągłego Zakładu Architektury Polskiej WAPW, pod tym samym tytułem ukazującego się od 2018 roku.

Nie mniej ważnym powodem powołania do życia rocznika „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” był też odczuwany przez wielu współczesnych badaczy architektury i urbanistyki dawnej i obecnej Rzeczypospolitej brak w naszym kraju czasopisma naukowego o takim właśnie profilu merytorycznym. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami rocznik „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” jest zatem miejscem publikacji wyników prac naukowych dotyczących istotnych zagadnień z zakresu dziejów, badań i dokumentowania architektury i urbanistyki z terenu dawnej i obecnej Rzeczypospolitej, od czasów średniowiecza po współczesność. Rocznik zamieszcza również opracowania dotyczące życia i dorobku naukowego wybitnych twórców i badaczy historii polskiej architektury i urbanistyki. Tym sposobem dając możliwość upowszechniania wyników badań szerokiemu gronu różnej specjalności polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się szeroko pojętą problematyką architektury i urbanistyki dawnej i obecnej Rzeczypospolitej, jednocześnie wypełniając brak w naszym kraju czasopisma naukowego o takim profilu.

   

Historia wydawnictwa

Historia wydawnicza „Studiów do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” sięga przedwojennej tradycji, kiedy to na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej ukazywały się periodyki naukowe poświęcone problematyce historii architektury i urbanistyki dawnej i obecnej Rzeczypospolitej.

Jednym z nich był „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, drugim, nie reaktywowane po wojnie, czasopismo „Studia do dziejów sztuki w Polsce”.

Swoistą kontynuację tego ostatniego stanowiły „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce”, wydawane od roku 2018 w postaci wydawnictwa ciągłego.

Od roku 2022 rocznik „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” jest recenzowanym czasopismem naukowym.