Ochrona dziedzictwa kulturowego

Organizator

Wydział Architektury

Adres

Sekretariat studium:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, pokój 17 /parter/
ochrona.dziedzictwa@pw.edu.pl
olga.broniewska.dokt@pw.edu.pl

WWW

www.arch.pw.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
danuta.klosek-kozlowska@pw.edu.pl

Charakterystyka

Podyplomowe studia konserwatorskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej mają długoletnią tradycję i dobrą markę. Kiedy w marcu 1970 roku Profesor Jan Zachwatowicz otwierał pierwsze Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków o jego potrzebie tak pisał w artykule na temat kształcenia konserwatorów i miejsca konserwacji zabytków w programie architektonicznych studiów dziennych:

"W ogólnym programie studiów konserwacja zabytków nigdy nie była traktowana jako przedmiot specjalizujący. Chodziło przede wszystkim o to, że architekt w wielu okolicznościach swej praktycznej działalności urbanistycznej lub architektonicznej często styka się z problemem zabytków; należy więc uświadomić go zawczasu co do wagi zabytków jako dorobku kultury, podstawowych zasad ich ochrony i konserwacji oraz roli zabytków i zespołów zabytkowych w kształtowaniu nowych układów przestrzennych wynikających z rozwoju miast." ("Ochrona Zabytków" 1971 nr 2, s .124)

OFERTĘ STUDIUM KIERUJEMY DO:
  1. architektów, urbanistów i konserwatorów zawodowo zainteresowanych problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rewaloryzacją i rewitalizacją zdegradowanych terenów miejskich - poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych,
  2. absolwentów kierunków humanistycznych zainteresowanych badaniami i dokumentacją konserwatorską dla potrzeb ochrony w zakresie: budowli, zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i miast, a także struktur chronionego krajobrazu, zespołów pałacowo-ogrodowych, cmentarzy (ochrona w planach miejscowych),
  3. pracowników administracji samorządowej, urzędów miast, instytucji kultury, turystyki; konserwatorów i opiekunów zabytków, nauczycieli i wolontariuszy działających lokalnie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego miasta, regionu,
  4. menedżerów gospodarowania przestrzenią i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem fachowym do zarządzania historycznym dziedzictwem miast, którzy w sposób świadomy i odpowiedzialny pragną współtworzyć silne środowiska lokalne na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa.

Studium jest autorskim kursem "konserwacji urbanistycznej" (Integrated Territorial and Urban Conservation - ITUC) - pierwszym w Polsce w zakresie ochrony dziedzictwa i kształtowania struktury przestrzennej miast poprzez miejscowe plany zagospodarowania, którego program powstał na bazie także moich doświadczeń uzyskanych w Międzynarodowym Centrum Studiów Konserwatorskich ICCROM w Rzymie (International Centre of the Preservation and Restoration of Cultural Property ROME) w roku 1997 (ITUC’97)

Serdecznie zapraszam,

prof. dr hab. inż. arch. Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA

Kierownik Studium
Architect-urbanista, Historyk urbanistyki, Urbanista-konserwator
kierownik pracowni Ochrony Dziedzictwa Miast w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki
V-prezydent Międzynarodowego Komitetu Naukowego Miast Historycznych i Wsi - CIVVIH-ICOMOS (2011-2021)
Prezydent podkomitetu CIVVIH – Dziedzictwa Miast Europy Środkowej i Wschodniej

Program Studium

Dla Podyplomowego Studium "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego - Miasto Historyczne" na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej został opracowany roczny program zajęć (2 semestry,10 sesji).

  • osiem trzydniowych sesji wykładowych i seminariów - raz w miesiącu: od czwartku godz. 830 do soboty godz. 1600 / 30 godz zajęć w sesji, łącznie ok. 240 godzin wykładów i seminariów/
  • sesja dyplomowa - egzamin i obrona pracy dyplomowej wykonanej pod opieką promotora w trakcie trwania Studium - 30 godzin /tematy prac proponują Słuchacze/
  • sesja wyjazdowa: krajowe lub zagraniczne zajęcia fakultatywne w terenie - ok. 50 godzin /w latach ubiegłych Reszel, Malbork, Elbląg, Gdańsk, Lubeka, Frankfurt, Berlin, Praga, Florencja, Antwerpia, Paryż, Bilbao. 

Łącznie ok. 270/320 godzin zajęć: wykładów, seminariów i zajęć terenowych

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji (PRK 7).

Czas trwania

Zajęcia trwają 2 semestry

Zasady naboru

Kandydaci z dyplomem (poziom I i II) szkoły wyższej. Preferencje dla osób związanych z instytucjami ochrony zabytków administracją samorządową, pracowniami urbanistycznymi. Studia specjalizujące dla architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, historyków sztuki, archeologów: kierunek - ochrona i kształtowanie historycznego krajobrazu miast
Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe, zawodowe C.V., dyplom ukończenia szkoły wyższej /odpis – nie ksero/
Wniosek wygenerowany za pośrednictwem systemu „Rekrutacja PW" dostępnego na stronie Politechniki Warszawskiej irk.pw.edu.pl - po wpisaniu swoich danych osobowych prosimy o wybranie studiów: Wydział Architektury /Ochrona Dziedzictwa Kulturowego - Miasto Historyczne. Wniosek opatrzony kodem kreskowym i nr Indeksu należy wydrukować i złożyć wydruk w Dziekanacie na Wydz. Architektury PW, ul. Koszykowa 55, w kopercie z dopiskiem „Studium Podyplomowe - Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”.

Termin zgłoszeń

Informacje szczegółowe o aktualnej rekrutacji na studium znajdują się na stronie internetowej irk.pw.edu.pl

Opłaty

Opłata semestralna wynosi 3500 zł