Urbanistyka i gospodarka przestrzenna

STUDIUM URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WA PW

Studium przygotowuje do egzaminu na uprawnienia w zakresie planowania przestrzennego. Ukończenie studium podyplomowego z urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej  (320 - godzinnego) jest wymagane dla osób, które nie są absolwentami studiów wyższych o kierunku: architektura lub gospodarka przestrzenna, a chciałyby ubiegać się o uzyskanie ww. uprawnień.
Warunki uczestnictwa w Studium są następujące:
* podanie/wniosek wraz ze zobowiązaniem dotyczącym pokrycia kosztów uczestnictwa w wypadku przyjęcia na studium,
* kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
* życiorys zawodowy. 
Studium trwa 1 rok /2 semestry/. Program studium obejmuje 320 godzin zajęć. Przewiduje się 10 czterodniowych 32 - u godzinnych sesji /od środy do soboty/ począwszy od połowy listopada każdego roku. W każdej sesji przewiduje się min. 5 godzin konsultacji prac projektowo - studialnych. /Organizatorzy studium zapewniają pomoc w uzyskaniu zakwaterowania /o zróżnicowanym standardzie/ na czas trwania sesji/.
Ukończenie studium warunkowane jest uzyskaniem zaliczeń z przedmiotów z prowadzonych w formie wykładów i seminariów oraz przedstawieniem i obroną dyplomowej pracy studialno - projektowej.
Program studium obejmuje m.in. następujące przedmioty: teoria urbanistyki, najnowsze realizacje urbanistyczne, historia budowy miast, ochrona dziedzictwa kulturowego, elementy kompozycji urbanistycznej, planowanie regionalne, ruralistyka, architektura krajobrazu, transport, infrastruktura techniczna, prawodawstwo urbanistyczne, programowanie rozwoju i polityka przestrzenna, lokalna polityka gospodarcza, ekologia, socjologia, ekonomika urbanistyki przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, systemy informacji przestrzennej.
Zajęcia na Studium, obok pracowników Wydziału Architektury P.W., prowadzą liczni, wybitni specjaliści m.in. z: Instytutu Rozwoju Miast, Instytutu Techniki Budowlanej, Sądu Administracyjnego, a także uczelni wyższych, m.in.: Politechnik Łódzkiej, Poznańskiej, Krakowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz z innych Instytutów Politechniki Warszawskiej, w tym m.in. Instytutu Zaopatrzenia w Wodę.
Wyniki prac projektowo-studialnych publikowane są w cyklicznych publikacjach książkowych "Prace Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej".
Koszt dwusemestralnego studium 7000 zł. Zniżka od opłaty zasadniczej 5% - dla 5-ciu pierwszych osób zgłoszonych, które wpłacą pierwszą ratę (50% opłaty podstawowej) przed rozpoczęciem studium.
Zgłoszenia przyjmują i dodatkowych informacji udzielają:

Kierownik Studium prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski, z-ca - dr inż. Andrzej Zalewski i sekretarz mgr inż. Elżbieta Szary codziennie w godzinach 9 -15 tel./fax  (22) 6285370, tel. (22) 8645439, 
e-mail: elzbieta.szary@pw.edu.pl , azplan@supermedia.pl , 
 (A. Zalewski, również wieczorem tel. 0-603768141).
Rozpoczęcie każdego kursu przewidziane jest w listopadzie kolejnego roku.

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWEGO STUDIUM
URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

lp. nazwa przedmiotu liczba godzin zajęć teoretycznych liczba godzin zajęć praktycznych
1. Prawodawstwo urbanistyczne i struktura władzy 20 -
2. Elementy kompozycji urbanistycznej 10 20
3. Historia budowy miast 14 -
4. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego i architektura krajobrazu 14 -
5. Teoria urbanistyki 20 -
6. Najnowsze realizacje urbanistyczne    
7. Ekonomika urbanistyki 10 -
8. Planowanie regionalne 10 -
9. Programowanie rozwoju lokalnego i polityka przestrzenna 20 -
10. Ruralistyka 8 -
11. Socjologia miasta 10 -
12. Ochrona dóbr kultury 16 -
13. Transport 26 -
14. Infrastruktura techniczna 22 -
15. Systemy informacji przestrzennej 8 -
16. Seminarium projektowe 12 -
17. Ćwiczenia projektowe - 50
18. Wycieczka dydaktyczna 10 -
19. Seminarium dyplomowe 10 -
  razem 250 70
  łącznie 320

UWAGA: godzinowy podział zajęć może ulec zmianie!;

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I WYKŁADOWCÓW PODYPLOMOWEGO STUDIUM
URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

SEMESTR I

teoria urbanistyki Prof. zw.  hab. arch. J.M. Chmielewski
historia budowy miast Prof. dr hab. arch. D. Kłosek - Kozłowska
ruralistyka Prof. zw. dr hab. arch. M. Wiśniewska
architektura krajobrazu Dr. arch kraj. P.Wolski
transport Dr A. Zalewski
prawodawstwo urbanistyczne Mgr L. Kamiński
programowanie rozwoju i polityka przestrzenna

Dr J. Bobiński, Mgr G. Buczek,

Prof. dr hab. arch. W. Śliwińska - Ładzińska

Prof. dr hab. H. Zaniewska

lokalna polityka gospodarcza Dr J. Bobiński
ekologia Prof. dr hab. L. Wysokiński
socjologia Dr E. Kaltenberg - Kwiatkowska
ekonomika urbanistyki

Prof. dr hab. W. Werner

Prof. dr hab. arch. D. Ryńska

elementy kompozycji urbanistycznej Prof. zw. dr hab. arch. A. Gawlikowski

 

SEMESTR II

teoria urbanistyki Prof. zw. dr hab. arch. J.M. Chmielewski
najnowsze realizacje urbanistyczne Prof. zw. dr hab. arch. J.M. Chmielewski
planowanie regionalne Dr J. Bobiński
prawodawstwo urbanistyczne Mgr L. Kamiński
programowanie rozwoju i polityka przestrzenna

Dr J. Bobiński, Mgr G. Buczek,

Prof. dr hab. arch. W. Śliwińska - Ładzińska,

Prof. dr hab. H. Zaniewska

ochrona dóbr kultury i rewaloryzacja urbanistyczna Prof. dr hab. arch. D. Kłosek - Kozłowska
transport Dr A. Zalewski
infrastruktura techniczna Dr A. Nowakowska - Błaszczyk
przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego Prof. SGGW dr hab. B. Szulczewska
systemy informacji przestrzennej Dr D. Korpetta
elementy kompozycji przestrzennej Prof. zw. dr hab. arch. A. Gawlikowski
wycieczka dydaktyczna Dr A. Zalewski
seminarium projektowe i dyplomowe

Prof. zw. dr hab. arch. J.M. Chmielewski

Prof. zw. dr hab. arch. A. Gawlikowski

Prof. dr hab. arch. W. Śliwińska - Ładzińska

Dr inż. arch. E. Grochowska

Dr inż. arch. K. Solarek

Dr inż. A. Zalewski

TEMATYKA WYBRANYCH PRAC DYPLOMOWYCH NA PODYPLOMOWYM STUDIUM URBANISTYKI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ PW WYKONANYCH W LATACH 1993 - 2006
 • Analiza możliwości łagodzenia skutków inwestycji wodnych utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na przykładzie Zapory w Dolinie Dunajca
 • Miasto Polkowice - Studium przestrzennego rozwoju miasta - Centrum - Jakość życia
 • Żyrardów - studium podatności obszaru Osady Fabrycznej na przekształcenia
 • Targi Łódzkie "Księży młyn" - studium uwarunkowań ograniczeń i możliwości przekształceń terenów w obrębie dawnej fabryki Scheiblera i Grohmana dla potrzeb Targów w Łodzi
 • Geneza krajobrazu kulturowego Ostrowca Świętokrzyskiego
 • Uwarunkowania rozwoju strategicznego Pasma Gór Kamiennych
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jako mechanizm polityki przestrzennej miasta Kalisza
 • Studium programowo - przestrzenne miasta Pruszcza Gdańskiego
 • Studium możliwości zagospodarowania i ekonomicznego wykorzystania terenów położonych wokół Lotniska Okęcie przy północnym i południowym wariancie autostrady A-2
 • Studium funkcjonalno - przestrzenne rewitalizacji części terenów stoczniowych w rejonie śródmieścia Gdańska "Nowe Miasto"
 • Studium możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowej w Busku Zdroju
 • Koncepcja układu dróg rowerowych w Pile
 • Uwarunkowania i możliwości rozwoju funkcji turystycznej miasta i planowanego powiatu Przemyśl
 • Studium uspokojonego ruchu kołowego w śródmieściu Radomia
 • Projekt krajobrazu jako element wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w planowaniu przestrzennym na przykładzie Uzdrowiska Ciechocinek
 • Studium zagospodarowania przestrzennego obszaru Jeziora Małe Dąbie i przyległych terenów przyjeziernych w Szczecinie
 • Kierunki zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Radomia
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Sędziszów Małopolski na lata 2003 - 2010
 • Miejski System Transportowy jako element strategii zrównoważonego rozwoju - doświadczenia Warszawy i Vancouver