Założenia konferencji

Konferencja dotyczy szeroko pojętej problematyki przekształcenia miasta i przestrzeni miejskiej w powiązaniu z procesem wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych, infrastrukturalnych i środowiskowych.

         Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje mają wpływ na problematykę kształtowania współczesnych miast, w tym zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz infrastruktury.

          Prognozowany rozwój planowania przestrzennego i zarządzania terenami zurbanizowanymi wobec zmian klimatycznych skłania do dyskusji nad nowym modelem interdyscyplinarnych działań w przestrzeni miejskiej. Działania te powinny wprowadzać rozwiązania pro-środowiskowe i pro-społeczne, co w efekcie powoduje konieczność modyfikacji dotychczasowych wzorców i norm stosowanych w teorii i praktyce projektowej oraz realizacjach na terenach zurbanizowanych.

         Współczesne kierunki rozwoju miast wskazują na redefiniowanie miejskości i rozwój nurtów takich jak Smart City i Eco City czy też zagadnień biofilii w urbanistyce. Kierunki rozwoju architektoniczno – urbanistycznego powinny być zatem analizowane w ujęciu środowiskowym, socjologicznym, funkcjonalnym, technologicznym oraz infrastrukturalnym.

         Zrównoważony rozwój współczesnych miast powinien uwzględniać wdrażanie nowych technologii, szczególnie założeń realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury. Zagadnienia retencji wody, przewietrzana i jakości powietrza, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz niskoemisyjnych materiałów i technologii wymagają współpracy naukowców, producentów oraz administracji miejskiej. 

          Celem konferencji jest prezentacja badań  oraz interdyscyplinarna dyskusja dotycząca zagadnień rezyliencji, synergii i autarkii w mieście wraz z innowacyjnymi projektami i wdrożeniami wprowadzanymi w strukturze miasta.