Studia

Na Wydziale Architektury są prowadzone studia na kierunku Architektura:

  • stacjonarne I stopnia inżynierskie (8 semestrów)
  • stacjonarne II stopnia magisterskie (4 semestry)
  • niestacjonarne I stopnia inżynierskie (8 semestrów),
  • niestacjonarne II stopnia magisterskie (4 semestry, nie jest już na nie prowadzona rekrutacja),
  • stacjonarne II stopnia anglojęzyczne w specjalności Architecture for Society of Knowledge (ASK, 4 semestry)

oraz studia w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka - doktoranckie (8 semestrów)

a także studia podyplomowe: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego oraz Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna.

Założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują następujące grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, ekonomika procesu inwestycyjnego, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych.

Program dwóch pierwszych lat studiów jest wspólny dla wszystkich studentów; obejmuje niezbędne podstawy wiedzy; wprowadza on studentów w projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, a także zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne i instalacyjne. Począwszy od trzeciego roku studiów student ma możliwość wyboru prowadzącego projektowanie, a od czwartego – pewnej liczby przedmiotów odpowiadających jego indywidualnym predyspozycjom. 

Absolwenci studiów na kierunku Architektura przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym – pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie i grafice użytkowej, i wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury.

Studia I stopnia kończą się otrzymaniem dyplomu inżyniera architekta, zaś studia II stopnia magistra inżyniera architekta.

Studia I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej spełniają odpowiednie standardy określone przez:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury
  • Dyrektywę 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 
  • Dyrektywę 2013/55/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

i posiadają akredytacje krajowe (Polska Komisja Akredytacyjna) i międzynarodowe (notyfikacja Komisji Europejskiej potwierdzająca spełnienie wymogów powołanych wyżej dyrektyw)