Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce

Rocznik „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” jest recenzowanym czasopismem naukowym.

Artykuły publikowane są w języku polskim z dołączonymi streszczeniami w języku angielskim.

Nabór artykułów do kolejnych roczników odbywa się w trybie ciągłym.

Wszystkie artykuły zamieszczane na łamach rocznika poddawane są podwójnej ślepej recenzji.

Autorzy nie ponoszą opłat z tytułu zgłoszenia artykułu do publikacji.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja cyfrowa.

Wszystkie artykuły możliwe do pobrania w otwartym dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: BazTech, PBN, Baza Wiedzy PW

 

Wydawca: Politechnika Warszawska

Siedziba: Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55, 00-695 Warszawa

 

Adres redakcji:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

ul. Koszykowa 55, pok. 15, 00-695 Warszawa

e-mail: studiadodziejow.redakcja@pw.edu.pl

 

Czasopismo finansowane ze środków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

 

ISSN 2657-5795

ISSN 2956-591X (Online)

Indeks PR 21361

   

Dla autorów

Przed wysłaniem zgłoszenia należy sprawdzić czy wszystkie pliki zostały przygotowane i opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w zasadach przygotowania tekstu podanymi poniżej oraz sprawdzić czy zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane pliki: 

1. formularz zgłoszenia artykułu - NAZWISKO_IMIĘ_formularz zgłoszenia artykułu.doc 

2. tekst artykułu - NAZWISKO_IMIĘ_tekst.doc 

3. ilustracje – wstawione do formularza w zmniejszonej rozdzielczości wraz z podpisami w języku polskim i angielskim - NAZWISKO_IMIĘ_ilustracje.doc 

4. bibliografia - NAZWISKO_IMIĘ_bibliografia.doc 

5. streszczenie, słowa kluczowe, podpisy pod ilustracjami - NAZWISKO_IMIĘ_streszczenie_słowa kluczowe_podpisy pod ilustracjami.doc 

6. oświadczenie autora artykułu - NAZWISKO_IMIĘ_oświadczenie autora artykułu.doc 

    oraz

7. ilustracje jako osobne pliki przygotowane do druku w wysokiej rozdzielczości, podpisane kolejno: NAZWISKO_IMIĘ_il_01.jpg, NAZWISKO_IMIĘ_il_02.jpg, itd.

 

UWAGA:

Nabór artykułów do kolejnych roczników odbywa się w trybie ciągłym. Zamknięcie rocznika następuje w końcu lipca każdego roku.

Artykuły przesłane do tego terminu, po weryfikacji formalnej oraz sprawdzeniu zgodności merytorycznej z profilem czasopisma, są poddawane procedurze recenzyjnej. Po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostają przyjęte do druku w roczniku zgodnym z rokiem nadesłania artykułu.

Artykuły przesłane po wskazanym terminie, spełniające wymogi formalne i merytoryczne, mogą być poddawane procedurze recenzyjnej, a po jej spełnieniu mogą zostać przyjęte do druku w kolejnym roczniku.