Lista Promotorów

Preferowana tematyka prowadzonych doktoratów przez pracowników badawczo-dydaktycznych uprawnionych do prowadzenia doktoratów w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka:

DR HAB. INŻ. ARCH. RADOSŁAW ACHRAMOWICZ, PROF. UCZELNI

Zakład Projektowania i Teorii Architektury

 • interdyscyplinarne pogranicza architektury

DR HAB. INŻ. ARCH., MGR SZTUKI ANNA DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO, PROF. UCZELNI

Zakład Projektowania i Teorii Architektury

 • historia architektury po 1918 roku
 • teoria architektury
 • metodologia projektowania

DR HAB. INŻ. ARCH. JOANNA KLIMOWICZ

Zakład Projektowania Prośrodowiskowego

 • problematyka ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
 • zagadnienia zmian klimatycznych w odniesieni do architektury i urbanistyki
 • problemy budownictwa mieszkaniowego

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. DANUTA KŁOSEK-KOZŁOWSKA

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

 • miasto - ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój stymulowany wartościami historycznych struktur i założeń przestrzennych
 • problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego miast w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • identyfikacja wartości struktury przestrzennej miast historycznych
 • miasto a zagadnienia z zakresu socjologii kultury i psychologii przestrzeni

DR HAB. INŻ. ARCH. KRZYSZTOF KOSZEWSKI

Katedra Projektowania Architektonicznego

 • reprezentacje idei architektonicznej
 • wirtualne modelowanie dziedzictwa architektonicznego

DR HAB. INŻ. ARCH. MACIEJ LASOCKI

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • architektura i urbanistyka
 • kompozycja przestrzenna
 • planowanie przestrzenne
 • systemy informacji przestrzennej
 • ruch pieszy
 • przestrzeń publiczna

DR HAB. INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym; Wydział Geodezji i Kartografii

 • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie rozpraszania zabudowy, wykorzystania „pustek miejskich” i terenów zdegradowanych (np. poprzemysłowych)
 • przekształcenia urbanistyczne miast w Polsce w aspekcie zachowania tożsamości i wartości kulturowych
 • badania różnic zagospodarowania miast postsocjalistycznych, w aspekcie zróżnicowanego prawa planistycznego
 • badanie wpływu dyrektyw polskiego planowania przestrzennego na strukturę zabudowy miast Polski, w tym „gęstość miasta” w świetle warunków zamieszkania (pozytywne stłoczenie, czy rozproszenie)
 • jakość życia w mieście i przekształcenie jednostek mieszkaniowych według zasad zrównoważonego rozwoju

PROF. DR HAB. INŻ. HANNA MICHALAK

Katedra Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

 • projektowanie architektoniczno-konstrukcyjne
 • kształtowanie i optymalizacja konstrukcji cięgnowych (wiszących, podwieszanych, namiotowych)
 • projektowanie obiektów wielokondygnacyjnymi podziemiami (garaże podziemne)
 • rehabilitacja zabudowy zabytkowej

DR HAB. INŻ. ARCH. MAŁGORZATA MIRECKA

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • modernizacja powojennych osiedli mieszkaniowych w kontekście problemów współczesnych miast
 • ochrona wartości przyrodniczych w planowaniu przestrzennym

DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNA PLUTA, PROF. UCZELNI

Katedra Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego

 • urbanistyka
 • przestrzenie publiczne
 • kształtowanie krajobrazu miasta
 • zrównoważony rozwój miast
 • środowisko przyrodnicze w miastach
 • architektura krajobrazu - zagadnienia z zakresu kompozycji przestrzeni

DR HAB. INŻ. ARCH. MIROSŁAW ORZECHOWSKI, PROF. UCZELNI

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

 • sztuka, architektura, rysunek
 • dyscypliny sztuki w architekturze i zagadnienia percepcji przestrzeni
 • historia Warszawskiej Szkoły Rysunku

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MAŁGORZATA ROZBICKA

Zakład Architektury Polskiej

 • historia architektury i ochrona dziedzictwa kulturowego

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA DAGNY RYŃSKA

Zakład Projektowania Prośrodowiskowego

 • budownictwo zrównoważone
 • architektura
 • ekologia
 • ekonomika procesu inwestycyjnego

DR HAB. INŻ. ARCH. WOJCIECH RYTEL

Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki

 • ochrona dziedzictwa architektonicznego
 • architektura modernistyczna
 • architektura sepulkralno-komemoratywna
 • architektura wernakularna.

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. JAN SŁYK

Katedra Projektowania Architektonicznego

 • projektowanie architektoniczne - metodyka, narzędzia, podstawy teoretyczne
 • architektura informacyjna - rozwój CAD, komunikacja i media cyfrowe, matematyczny kontekst idei architektonicznej, środowiska rozszerzone, wirtualne, sieciowe, cyfrowa produkcja, automatyka
 • związki architektury i sztuki (sztuki piękne, muzyka)

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. KRYSTYNA SOLAREK

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

 • teoria urbanistyki
 • problematyka projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego
 • zieleń miejska w przestrzeni publicznej, zielona infrastruktura
 • restrukturyzacja miast i stref podmiejskich
 • rozwój obszarów metropolitalnych

DR HAB. INŻ. ARCH. TULKOWSKA-SŁYK, PROF. UCZELNI

Zakład Architektury Środowiska Zamieszkania

 • transformacje osiedli wzniesionych w technologii prefabrykowanej
 • mieszkalnictwo inkluzywne

DR HAB. INŻ. ARCH. ANNA WIERZBICKA, PROF. UCZELNI

Zakład Projektowania Architektoniczno - Urbanistycznego

 • projektowanie architektoniczne
 • znaczenie w architekturze
 • idea projektowania