Studia jednolite

W roku akademickim 2020/2021 zdecydowaliśmy się uruchomić na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stacjonarne (bezpłatne) jednolite sześcioletnie studia magisterskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że taka oferta lepiej, niż dotychczasowy system dwustopniowy, odpowiada potrzebom kształcenia architektów. Daje ona szansę odbycia studiów o spójnym i przemyślanym programie, stanowiących solidną podstawę przygotowującą do przyszłego zawodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że zawód architekta, do którego Państwo aspirujecie, należy do grupy zawodów regulowanych. Wspomniana spójność koncepcji całego programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim, przygotowanego w jednej instytucji, ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Oferujemy:

- bezpłatną edukację na wysokim poziomie przez sześć lat;

- spójny, odpowiadający określonemu prawnie standardowi program studiów, umożliwiający bezproblemowe uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu architekta;

- ciągłość i stabilność procesu kształcenia bez konieczności ponownego udziału w procesie rekrutacji na studia II stopnia po uzyskaniu dyplomu inżyniera;

- możliwość uzyskania tytułów zawodowych inżyniera i magistra na podstawie jednego dyplomu;

- semestralne lub roczne studia za granicą w ramach wymian międzynarodowych z licznymi uczelniami partnerskimi;

- na wyższych latach studiów wybór z szerokiej oferty specjalności, pozwalającej rozwijać Państwa zainteresowania – od konserwacji zabytków po projektowanie parametryczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 100

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Informacje z poczty pantoflowej nie są dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wiążące i nie mogą być powodem do odwołań.

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji, ponieważ pracownicy tych jednostek nie zajmują się rekrutacją - bardzo prosimy, abyście Państwo tam nie dzwonili!

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Rejestracja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną w dniach – 29 kwietnia - 24 maja 2024. Adres strony:https://irk.pw.edu.pl/pl/ 
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można będzie dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej, na której dokonywane będą zapisy, w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Uwaga!
W dniach 3 czerwca - 10 lipca Kandydaci powinni przesłać do systemu tzw. stare matury 
W dniach 3 czerwca - 10 lipca należy przesłać do systemu dyplomy IB lub EB lub inne świadectwa ukończenia szkoły średniej wydane poza polskim systemem edukacji - o ile Kandydaci takim świadectwem dysponują

KWALIFIKACJA

Na studia zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów ze sprawdzianu oraz z czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji. 

Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest dodatkowo mnożony przez 0,5.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

Sprawdzian będzie się składał z dwóch zadań, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej.

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się stacjonarnie w gmachu Wydziału w dniu 8 czerwca 2024 r. 

zadanie 1 – godz. 9:00  – czas trwania zadania 90 minut  

zadanie 2 – godz.11:00 – czas trwania zadania 90 minut 

Dla każdego z zadań sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania. 

Zadania należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).  

Przykładowe zadanie (pdf, 435,12 kB)

Nieprzystąpienie do sprawdzianu  równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia

WYNIKI

Zakodowane, anonimowe prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół Oceniający. Kryteria są każdorazowo formułowane w odniesieniu do zadania, zawsze jednak podstawą pozytywnej oceny jest przeczytanie zadania ze zrozumieniem i precyzyjne wypełnienie poleceń

Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Wydziału

Nie ma możliwości dokonania ponownej oceny rozkodowanych prac!

18 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Wydziału ogłoszona zostanie lista Kandydatów, którzy uzyskają przynajmniej 30 % możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, którzy będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji, polegającym na dostarczeniu wyników matur.

18 lipca 2024 r. ogłoszenie w systemie IRK ostatecznych wyników kwalifikacji

19, 22, 23 lipca 2024 r. do godz. 15.00 zakwalifikowani Kandydaci będą zobowiązani do złożenia dokumentów na Wydziale. Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z podjęcia studiów
Jeśli pozostaną wolne miejsca, zostanie zorganizowana 1 tura uzupełniająca. Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona 24 lipca 2024, z koniecznością złożenia dokumentów w dniach 25-26 lipca 2024 (do godz. 15.00)

***

***

AKTUALIZACJA Z 24.05.2024

Szanowni Państwo, 
przypominamy, że dziś upływa termin rejestracji na studia i wnoszenia opłat rekrutacyjnych.

Uwzględnimy wszystkie zgłoszenia i opłaty dokonane do końca dnia.

Księgowanie wpłat może trwać do 2 dni roboczych, zatem prosimy, abyście Państwo się nie niepokoili, jeśli Państwa status w systemie nie zmieni się od razu. 
Listę osób zakwalifikowanych na egzamin (tylko numery ID z systemu IRK) ogłosimy we wtorek 28 maja. 

***

AKTUALIZACJA Z 28.05.2024

Oto listy uprawnionych do udziału w sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji w dniu 8 czerwca 2024

Przypominamy, że na sprawdzian należy przynieść dowód tożsamości i wydrukowana kartę wstępu (do pobrania z systemu IRK - zakładka Zgłoszenia rekrutacyjne - u dołu przycisk Dokumenty i dalsze kroki)

***

AKTUALIZACJA Z 18.06.2024

Szanowni Państwo, poniżej efekty Państwa zmagań podczas sprawdzianu:

Przypominamy, że osoby, które uzyskały łącznie 60 punktów i więcej są uprawnione do udziału w II etapie rekrutacji, którym jest wpisywanie i przeliczanie wyników matur