Osiągnięcia studentów WAPW w Konkursie dla Młodych Architektów, organizowanym przez Builder Polska

Jury doceniło pracę magisterską Barbary Płonczyńskiej "Architektura kryzysu klimatycznego – rewitalizacja opuszczonych ośrodków narciarskich w Alpach", opracowaną w ramach specjalności Dziedzictwo pod kierunkiem dr inż. arch. Justyny Zdunek-Wielgołaskiej (III nagroda), a także Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego, autorstwa (wyróżnienie).

III nagroda

Projekt rewitalizacji opuszczonych ośrodków narciarskich w Alpach porusza się na styku strategii urbanistycznej, adaptacji historycznych struktur i ochrony przyrody. Wyzwaniem współczesnego twórcy jest wykorzystanie terenów częściowo zdegradowanych, w których zainwestowano wiele zasobów ludzkich, materialnych i energetycznych, które w chwili obecnej stoją bezużytecznie. Koncepcja powstała w oparciu o analizy opuszczonych ośrodków w Alpach Włoskich, które przestały działać ze względu na brak śniegu i topnienie lodowców. Szczegółowe rozwiązanie stacji kolei linowej Furggen to projekt centrum badawczego i górskiego schronu, pełniącego rolę informatora o zmianach klimatycznych. Obiekt pokryty porostami pozwala obserwować ich zmianę na przestrzeni kolejnych lat – przesuwanie się w górę roślinności alpejskiej to jeden z symptomów informujących o zmianach klimatycznych. Wykorzystując różnorodną lokalizację wszystkich analizowanych obiektów, opuszczone struktury mogą tworzyć system Symptomów zmian klimatu. Szczegółowe rozwiązanie jest modelowe dla pozostałych lokalizacji. Tworzą go trzy elementy, dwa ponadczasowe, udostępnienie obiektu turystom-poprowadzenie ścieżki dydaktycznej wraz z instalacją urządzeń pomiarowych i wkomponowaniem w istniejącą tkankę górskiego schronu – bazy noclegowej przeznaczonej dla turystów, a także naukowców. Trzeci komponent – adaptacja wnętrz, o zmiennej funkcji, w przyszłości zniknie całkowicie, pozwalając wykorzystanej substancji zespolić się z naturą.

Wyróżnienie w kategorii "Wyzwanie, które łączy"

W kategorii "Wyzwanie, które łączy" jury doceniło Projekt kładki integrującej tereny wokół Dworca Zachodniego autorstwa Agaty Kloneckiej, Hanny Racięckiej i Małgorzaty Kurcjusz.

"Inspiracją do powstania projektu była obserwacja obszaru wokół Dworca Zachodniego. Aktualnie na tych terenach przeważają przestrzenie magazynowe, co deprecjonuje otoczenie, a ogromny potencjał miejsca pozostaje niewykorzystany. Znajduje się tu wiele atrakcyjnych obiektów, jednak brakuje części wspólnej i centrotwórczej. 

Celem projektu było stworzenie przestrzeni, która angażowałaby zarówno lokalną społeczność jak i przyjezdnych. Sama kładka poza komunikacją, miałaby funkcję usługową. Dzięki zaprojektowaniu na niej zieleni i pawilonów, stałaby się atrakcyjnym celem sama w sobie, a nie tylko odległością do pokonania.

Na północnym zakończeniu kładki został zaplanowany reprezentacyjny plac dla przybyszów oraz bulwar pieszo-jezdny prowadzący do Wolskich Rotund. Dzięki temu utworzyła się oś od Dworca Zachodniego do zabytków, której celem jest podkreślenie wartości widokowych, ujednolicenie i zintegrowanie terenu.

Efektem końcowym pracy zespołu jest projekt kładki nad torami kolejowymi oraz projekt urbanistyczny otoczenia, który wskazuje wpływ kładki na rozwój zdegradowanych terenów. Jest to odpowiedź na problematykę braku atrakcyjnych przestrzeni publicznych w tym otoczeniu i możliwość stworzenia centrum dla pobliskiej społeczności. Współpraca architektoniczno-inżynierska, w odpowiedzi na zdefiniowany problem, dała możliwość konfrontacji idei z rzeczywistością. Dyskusja pozwoliła znaleźć efekt zarówno estetyczny, jak i optymalny konstrukcyjnie." (builder4future.pl).