Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wz.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,

 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,

 • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,

 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,

 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),

Wyłączenia:

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020.11.16

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat.arch@pw.edu.pl 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

email: wsparcie.son@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1315,

telefon II: 695 910 787

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wydziału Architektury zlokalizowana jest przy ul. Koszykowej w Warszawie i składa się z 3 sąsiadujących ze sobą budynków:

 • Gmach główny (piwnica, parter, 3 piętra powyżej parteru). W budynku znajdują się sale wykładowe, pracownie, pomieszczenia dziekanatu, pomieszczenia dla pracowników. Część piętra 3 jest dostępna tylko schodami,

 • Budynek oficyny (dwupiętrowy), połączony na pierwszym piętrze łącznikiem z gmachem głównym. W budynku oficyny znajdują się pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia dla pracowników, modelarnia oraz sale wykładowe dla studiów niestacjonarnych,

 • Pawilon wystawowy – parterowy z możliwością wjazdu przez osoby na wózku od dziedzińca przeznaczony na wystawy czasowe.

W odległości ok. 100 m od budynku znajduje się przystanek autobusowy Plac Konstytucji 03, kolejne przystanki zlokalizowane są przy placu Konstytucji ok. 200 metrów od budynku. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się również przy placu Konstytucji, a najbliższa stacja metra „Politechnika” zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i Waryńskiego. 

Najbliższe 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (po 2 na stronę ulicy) wydzielone zostały na ulicy Koszykowej około 100 m od budynku po obu stronach jezdni. Na dziedzińcu Wydziału, dostępnym od strony ul. Lwowskiej, znajdują się 4 miejsca postojowe przeznaczone dla pracowników Wydziału. Nie są to miejsca ogólnodostępne, brak wśród nich miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na dziedziniec jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją.

Główne dostępne drzwi wejściowe znajdują się od ulicy Koszykowej 55, w pobliżu przejścia dla pieszych. W przedsionku budynku znajdują się schody oraz podnośnik dla osób poruszających się na wózku. Schody można ominąć za pomocą podnośnika – obsługa podnośnika nie wymaga obecności pracownika.

Drugie dostępne wejście znajduje się od strony dziedzińca od ulicy Lwowskiej 12. Furtka dla pieszych jest zamykana na klucz i nie służy do wejścia na dziedziniec przez osoby odwiedzające. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe z progiem. Po wejściu w korytarzu po lewej stronie znajduje się winda osobowa, dzięki której można się dostać na pozostałe kondygnacje (piwnicę, parter, 1 i 2, 3 piętro). Na wprost wejścia znajdują się za automatycznie otwierane drzwi oraz schody prowadzące na parter.

Od dziedzińca dostępne są pozostałe wejścia do pawilonu wystawowego (przed drzwiami znajduje się nachylenie) oraz do tzw. oficyny i pomieszczenia modelarni. W wejściu znajdują się stopnie i brak windy/podnośnika/innych rozwiązań.

W gmachu głównym znajduje się winda, pozwalającą na przejazd osoby na wózku. Windą można dojechać do wszystkich kondygnacji. Przycisk alarmowy służy do kontaktu ze służbami technicznymi wyłącznie w sytuacji, gdy winda zostanie zablokowana. Brak komunikatów głosowych w windzie.

Budynek gmachu głównego ma dwa skrzydła umieszczone po obu stronach głównej klatki schodowej. Korytarz w lewym skrzydle jest szeroki. Na pierwszym i drugim piętrze w korytarzu ustawione są na środku stoły i krzesła. Z korytarzy dostępne są wejścia do pomieszczeń wykładowych, pomieszczeń dla pracowników. Większość drzwi do pomieszczeń jest dwuskrzydłowa z wysokimi progami w wejściu. Korytarz po prawej stronie od klatki głównej jest węższy, ale nie ma na nim stołów. Po jego lewej stronie znajdują się sale seminaryjne, a po prawej stronie są pomieszczenia dla pracowników z antresolami. Szklane drzwi nie zostały oznaczone w sposób kontrastowy, a drzwi pełne mają kolor identyczny do koloru ściany.

Oficyna jest połączona z głównym budynkiem łącznikiem na pierwszym piętrze. Za łącznikiem w budynku oficyny znajdują się schody, których nie można ominąć windą ani pochylnią.

Żaden z budynków nie posiada oznakowania ani napisów w alfabecie Braille’a, brak również pętli indukcyjnych. W żadnym z budynków nie ma toalety w pełni dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Brak dostępu do tłumacza PJM w budynku. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Krzesło do ewakuacji znajduje się na wprost głównej klatki schodowej na 2 piętrze gmachu głównego. System alarmowy składa się z oświetlenia ewakuacyjnego oraz sygnalizacji dźwiękowej.