Praktyka projektowa studia jednolite

Szanowni  Państwo, 

Dnia 14.11.2023 o godz. 11.00 w sali 103 odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie praktyki projektowej.
Serdecznie zapraszamy

link do spotkania dla studentów przebywających na wymianie Erasmus

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgzMTFiMDktODVkZC00MzE1LTg5MzgtMzE5ZTZjY2M4OTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22ffc5d847-d702-479f-be00-392da865bf81%22%7d