47. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju

Zapraszamy do udziału w  47. edycji Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

 

Szczegółowa informacja, wzory wniosków oraz podstawa prawna znajduje się na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/nagroda-prace-naukowe-2019 .

 

Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w Biurze Dziekana do 14 czerwca 2019 r. (piatek) w kopercie z dopiskiem "KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Wybitne osiągnięcia naukowe”.

Załączniki do wniosku:

  • w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe:

·         recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,

·         egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym bądź kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,

·         egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;

 

  • w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie:

·         opinię jednostki zatrudniającej autora pracy lub wnioskującej,

·         minimum dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,

·         kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania,

·         egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;

 

  • w przypadku publikacji :

·         minimum dwie opinie lub recenzje wydawnicze,

·         egzemplarz publikacji w wersji papierowej.