Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego

Wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą współczesnej roli dziedzictwa kulturowego - "Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy"

Do edycji konkursu w 2021 roku autorzy mogą zgłaszać prace dyplomowe (licencjackie/inżynierskie, magisterskie lub doktorskie) obronione w latach 2018-2020, napisane w języku polskim.

Można zgłaszać do konkursu prace dyplomowe, których elementem są oryginalne wyniki badań i analiz (ilościowych, jakościowych, lub mieszanych), których przedmiotem były następujące zagadnienia:

1) materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe jako zasób w zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym, w szczególności:

a) społeczne i ekonomiczne znaczenie dziedzictwa kulturowego (przedsiębiorczość a dziedzictwo kulturowe, marketing terytorialny oparty na dziedzictwie, turystyka kulturowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych uwzględniająca dziedzictwo kulturowe),

b) partycypacja w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego,

c) dziedzictwo kulturowe jako istotna składowa krajobrazu kulturowego, zarządzanie ładem przestrzennym i estetyką przestrzeni,

d) system ochrony dziedzictwa kulturowego i jego funkcjonowanie, w tym instrumenty polityk publicznych wobec dziedzictwa stosowanych w różnych skalach przestrzennych i na różnych szczeblach władz publicznych (od lokalnego po krajowy),

e) rola międzynarodowych organizacji i instytucji (UNESCO, ICOM, ICCROM itp.) oraz aktów prawnych (np. konwencji) dotyczących dziedzictwa kulturowego w promowaniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,

f) zarządzanie instytucjami dziedzictwa kulturowego,

2) nowe formy interpretacji i prezentacji dziedzictwa kulturowego, w szczególności:

a) edukacja na rzecz dziedzictwa,

b) dziedzictwo cyfrowe,

c) promocja dziedzictwa kulturowego,

3) statystyka dziedzictwa kulturowego, w tym gromadzenie i upublicznianie danych o niematerialnym i materialnym dziedzictwie kulturowym,

4) inne, pokrewne do określonych w poprzedzających punktach zagadnienia.

Prace dyplomowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora ‒ www.nid.pl do 30 czerwca 2021 roku. 

szczegóły:

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4498