Rządowe stypendia naukowe w Izraelu

Gorąco zachęcamy polskich studentów, doktorantów i pracowników naukowych (zwłaszcza kierunków ścisłych i przyrodniczych) do nawiązania kontaktu z izraelskimi uczelniami i ubiegania się o stypendia naukowo-badawcze w Izraelu. 

Na podstawie "Programu wykonawczego na lata 2011-2014" do "Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej" strona izraelska przyznaje, co roku:

 

·         5 stypendiów specjalistycznych na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy w Izraelu dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;

·         1 stypendium na 8-miesięczny (rok akademicki) pobyt naukowo-badawczy dla studentów i pracowników naukowych, reprezentujących różne dziedziny, w tym studia artystyczne;

Informujemy, że program rządowych stypendiów wynikający z "Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem RP, a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2011-2014" zostaje przedłużony na rok akademicki 2019/2020. Szczegóły dotyczące stypendiów oraz warunków ich przyznawania do momentu podpisania nowej międzyrządowej umowy pozostają bez zmian względem wyżej wymienionego programu wykonawczego.

Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu. Nie obejmuje natomiast biletu lotniczego.

Warunki ubiegania się o stypendium:

 

  • obywatelstwo polskie, wiek do 35 lat,
  • minimum stopień licencjata lub inżyniera (również zachęcamy osoby ze stopniem magistra, doktora i wyżej)
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • bardzo dobre osiągnięcia naukowe,
  • stan zdrowia pozwalający na odbycie studiów za granicą.

 

Wymagane dokumenty: wypełniony

wniosek aplikacyjny (pdf, 300,50 kB)

CV, 2 listy referencyjne od wykładowców akademickich, certyfikat znajomości j. angielskiego, zaświadczenie zdrowotne oraz osoby ubiegających się o pobyt badawczy są zobowiązane do przesłania również programu badań w ramach stażu naukowego w Izraelu. W momencie złożenia wniosku bardzo dużym plusem jest nawiązanie wcześniejszego kontaktu z izraelską uczelnią, na której planowane jest odbycie studiów.
Wnioski aplikacyjne i bliższe informacje na temat stypendiów dostępne są, co roku we wszystkich szkołach wyższych w Polsce (np. w biurach współpracy z zagranicą), które mają obowiązek przesłać dokumenty kandydatów (formularz+załączniki) do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w Warszawie do dn. 9 grudnia 2018 r. Oryginały prosimy przesyłać pod adres NAWA ul. Polna 40, 00-635 Warszawa, a skan elektroniczny pod adreselzbieta.dybcio@nawa.gov.pl .

 

Uwaga: O stypendium można ubiegać się wyłącznie za pośrednictwem macierzystej jednostki, która indywidualnie wyznacza termin przyjmowania zgłoszeń od swoich kandydatów.

 

Ambasada Izraela nie udostępnia wniosków aplikacyjnych.

 

Bliższe informacje o stypendium udzielają pracownicy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (https://nawa.gov.pl/).

 

Dodatkowe informacje:

 

Stypendium na letni kurs języka hebrajskiego może być odbyte jedynie na Haifa University.

Kandydaci na stypendium 8-mięsięczne mają obowiązek do stycznia 2019 r. przesłać potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na wybrany przez studenta program lub gdy wyjazd ma mieć charakter pobytu badawczego otrzymać list od pracownika naukowego, który wyraża chęć bycia opiekunem naukowym podczas badań studenta w Izraelu (list musi być sporządzony na papierze firmowym uczelni).

 

Lista uczelni, które obejmuje stypendium rządowe jest dostępna na stronie Council of Higher Education of Israel: http://studyinisrael.che.org.il/

 

Studenci, którzy otrzymają pozytywną decyzję przyznaniu stypendium mają obowiązek ubiegać się o wizę studencką A/2 do Izraela. Stypendyści są zwolnieni z opłat za wizę. Wszystkie szczegóły dotyczące wizy znajdą Państwo: http://embassies.gov.il/warsaw/ConsularServices/Pages/wizy.aspx

 

Ambasada Izraela w Warszawie

Departament Edukacji

Emil René Jeżowski

tel. 22-597-05-47; email:education@warsaw.mfa.gov.il

www.israel.pl

 

Studiuj w Izraelu:

http://embassies.gov.il/warsaw/Departments/Edukacji/Pages/studiuj-w-izraelu.aspx