Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania do wyjazdów na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW. 

W rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Kwalifikacja na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Stypendium może być przyznane danemu nauczycielowi akademickiemu jeden raz w trakcie trwania Projektu.

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w zagranicznym stażu dydaktycznym. Czas trwania stażu: od 2 tyg. do 4 mies. Staż musi zakończyć się najpóźniej do 22.02.2022 r.
  • Rozliczenie stażu (m.in. sprawozdanie z zagranicznego stażu dydaktycznego wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu).
  • Przeprowadzenie min. 1 semestru zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia (rozpoczętego po powrocie ze stażu) oraz złożenie raportu z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych. Nabyte kompetencje muszą zostać praktycznie wykorzystane najpóźniej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 (02.2022-06.2022), co związane jest zakończeniem realizacji projektu NERW PW we wrześniu 2022 r.

Finansowanie obejmuje:

  • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizacji stażu dydaktycznego (maksymalną wysokość stypendium należy obliczyć jako: liczba dni pobytu za granicą x kwota diety określona w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) - kwota diety wynika z kolumny 4 załącznika do Rozporządzenia);
  • ubezpieczenie;
  • koszty przejazdu.

W celu uzyskania dofinansowania do planowanego wyjazdu na zagraniczny staż dydaktyczny prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie do dnia 28 lipca 2021 r do godz. 16:00.Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim należy złożyć w wersji papierowej w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, ul. Rektorska 4, pok. 4.24 (w godz. 9:00-16:00).
Więcej informacji: https://nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45