Zapraszamy do udziału w 10. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Studentów Architektury „Łódź U Like 2018. Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć”

Koło Naukowe Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej „IX Piętro” serdecznie zaprasza do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Studentów Architektury „Łódź U Like – Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć.”

Jak zawsze zachęcamy studentów architektury do podzielenia się swoimi pasjami, wrażenia, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Zapraszamy do opowiedzenia o swoich wyjazdach warsztatowych, architektonicznych pasjach i zrealizowanych projektach. Zapraszamy także do uczestników wymiany w ramach programu Sokrates-Erasmus – podzielcie się tym, co ważne w różnych krajach, kulturach, na różnych uczelniach.

Seminarium odbędzie się w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

w dniach 7-9 listopada 2018 r.

Aby wziąć w nim czynny udział należy:

  1. Przesłać na adres wstepniak.lodzulike18@gmail.com zgłoszenie zawierające w treści maila imię i nazwisko; tytuły i stopnie zawodowe i naukowe; rok, stopień i nazwę kierunku studiów, nazwę reprezentowanej Uczelnii (ewentualnie koło naukowe) w przypadku dwóch lub trzech autorów wystarczy jedno zgłoszenie z danymi wszystkich współautorów; w załączeniu należy przesłać abstrakt wystąpienia w formacie *.doc, *.docx lub *.rft, (1-2 strony A4, Times New Roman, czcionka 11 pkt, wyjusowany interlinia 1,0) Abstrakt poza krótkim opisem zgłaszanego referatu powinien zawierać w nagłówku: imię i nazwisko autora wraz z tytułami i stopniami zawodowymi/naukowymi, afiliację (nazwę reprezentowanej uczelni, ewentualnie koła naukowego), tytuł w języku polskim; na końcu Bibliografię, streszczenie w języku polskim (max. po 600 znaków bez spacji, rozmiar czcionki 10pkt kursywą), tłumaczenie tytułu i streszczenia na język angielski.

Na zgłoszenia czekamy do 07 października 2018r. tradycyjnie do godziny 23:59. W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania selekcji wystąpień przez powołane przez Zarząd Koła Jury. Wyniki ewentualnej kwalifikacji wstępnej zostaną ogłoszone najpóźniej 09.10.2018r. na stronie internetowej www.lodzulike.blogspot.com

  1. Przygotować prezentację multimedialną w formacie *.ppt, *.pttx, *.odp, *.pdf (w programie PowerPoint lub dowolnym powszechnie dostępnym). Czas trwania max. 15 minut
  2. Do dnia 29.10.2018r. wpłacić wpisowe w wysokości 80 zł od osoby. Wysokość wpisowego może ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów (ostateczna wysokość wpisowego oraz nr konta na który należy dokonać wpłaty zostaną podane w Komunikacie nr 2, przesłanym uczestnikom dogą mailową 14.10.2018 r.)
  3. Do dnia 4.11.2018r. przesłać organizatorom przygotowaną przez siebie prezentację, w celu sprawdzenia odczytu na sprzęcie technicznym
  4. Do dnia 6.11.2018r. przygotować pełny tekst wystąpienia i przekazać go organizatorom
  5. Przyjechać do Łodzi
  6. Do 9 grudnia przesłać artykuł z naniesionymi przez siebie poprawkami i recenzją wstępną (opiekuna naukowego/pracownika uczelni macierzystej)

W ramach wpisowego będziemy się starali zapewnić: dwa noclegi z śniadaniami w dniach 7/8. oraz 8/9.11. (liczba miejsc ograniczona) oraz obiady w dniach 7-9.11. Osoby chcące przyjechać do Łodzi 6.11.2018 r. proszone są o kontakt z organizatorami na adres lodzulike@gmail.com.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lodzulike.blogspot.com.