Osada modułowa dla uchodźców - jedyny projekt z Polski!

EIT - European Institute of Innovation and Technology Community New European Bauhaus wybrał do realizacji polski projekt przygotowania koncepcji osady modułowej dla ludności uchodźczej (Modular Refugee Settlement Project – ProModSe), który został opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. Anny Marii Wierzbickiej z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej!

Na kilkaset zgłoszeń wybrane zostało 8 projektów do realizacji - w tym tylko jeden z Polski!

Na naszym Wydziale powstaje koncepcja osady modułowej dla ukraińskich uchodźców, która posłuży do opracowania ogólnych wytycznych i standardów dla tego typu osad. Szacuje się, że około 11 milionów osób to uchodźcy wewnętrzni, którzy dotarli np. do Lwowa z innych obszarów Ukrainy. Oni szczególnie potrzebują mieszkań, ale nie tymczasowych, tylko takich, które będą mogły im służyć dłuższy czas oraz pomogą w odzyskaniu poczucia wspólnoty i przynależności. Założeniem całego przedsięwzięcia jest zaangażowanie społeczności w działania zgodne z ruchem Nowego Europejskiego Bauhausu.

Celem projektu ProModSe jest opracowanie urbanistyczno-architektonicznej koncepcji osady dla osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku wojny na Ukrainie. Polega on na rozwinięciu tego zagadnienia w trzech skalach: mikro, mezo i makro poprzez zaangażowanie społeczności akademickiej z Polski i Ukrainy oraz samych uchodźców przybyłych do Polski.

W skali mikro zostanie przygotowany projekt segmentu w systemie modułowym dla rodzin o różnej liczbie członków. W skali mezzo zostaną opracowane wariantowe zestawienia segmentów w postaci kwartałów zabudowy. W skali makro w ramach projektu powstanie zespół mieszkaniowy dla około 2000-3000 mieszkańców, utworzony z wykorzystaniem wyżej wymienionych kwartałów. Ważnym elementem działań jest zapewnienie odpowiedniego standardu życia na poziomie każdej z trzech skal. W tym celu zarówno same segmenty, jak i system kwartałów, będą rozwijane z zachowaniem odpowiedniej wielkości i parametrów jakościowych. Planuje się również zapewnienie mieszkańcom niezbędnej infrastruktury społecznej oraz rozwiązań opartych na błękitno-zielonej infrastrukturze.

Projekt będzie realizowany przez 5 kolejnych miesięcy przez zespół w składzie: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. uczelni; dr hab. inż. arch. Yuriy Kryvoruchko, prof. wizytujący (Politechnika Lwowska), dr inż. arch. Paweł Trębacz; dr inż. arch. Renata Jóźwik; mgr inż. arch. Magdalena Duda.

Uznanie wśród ekspertów oceniających wniosek zyskało doskonałe wpisanie projektu, niezwykle potrzebnego obecnie i w przyszłości, w cele postawione przez ruch Nowy Europejski Bauhaus. Projekt ma na celu zwiększyć świadomość roli, jaką obywatele mogą odegrać w poprawie jakości życia przesiedlonej ludności ukraińskiej.

Prezentacja: