Podsumowanie otwartych warsztatów projektowych KAMPUS.PW (11-15.03.2024)

Przez 5 dni intensywnej pracy warsztatowej, ponad 200 osób dyskutowało i rysowało możliwe wizje rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Warszawskiej. Wyniki prac warsztatowych opracowują teraz projektanci z zespołu KAMPUS.PW i już niedługo zobaczymy najbardziej prawdopodobne scenariusze przekształceń obiektów i terenów Politechniki.

Kampus ma być otwarty, spójny, elastyczny, służący współpracy i różnorodności. Co to oznacza dla terenów i budynków PW?

To pierwszy raz, gdy jedno opracowanie obejmuje wszystkie tereny i budynki naszej Uczelni w Warszawie i okolicy. Przygotowanie planu działań na rzecz tworzenia zdrowego, racjonalnego, zrównoważonego środowiska życia w kampusie jest wyzwaniem wynikającym z przyjętej przez Senat w 2023 roku Strategii Rozwoju Politechniki.

Kierowany przez profesor Krystynę Solarek z Wydziału Architektury zespół KAMPUS.PW chce pokazać, jak można odpowiedzieć na te wyzwania, jednocześnie aktywizując społeczność akademicką do wspólnej dyskusji. Stąd kluczowym momentem całego przedsięwzięcia, obok zorganizowania w listopadzie 2023 roku wystawy i seminarium w Dużej Auli Gmachu Głównego, były zakończone właśnie warsztaty projektowe typu charrette.

Warsztaty odbyły się w dniach 11-15 marca w budynku przy ulicy Rektorskiej. W trzech otwartych sesji projektowo-dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele władz uczelni, pracownicy, studenci, a także urzędnicy miejscy z warszawskiego ratusza.

Pod okiem doświadczonych projektantów, każdy „stolik” opracował warianty rozwiązań dla najważniejszych zagadnień: polityki mieszkaniowej i potrzeb społecznych; sportu, rekreacji i kultury; powiązań urbanistycznych i układu przestrzeni publicznych; czy w końcu zagospodarowania terenu głównego; nowych inwestycji w terenie BIS; oraz nowych rozwiązań dla kampusu południowego. Wspólnie identyfikowaliśmy interesariuszy, potrzeby, strategie inwestycyjne i możliwości rozwojowe, produkując przy tym jednocześnie dziesiątki szkiców i nowych elementów makiet.

Teraz zespół projektowy profesor Krystyny Solarek wykonana wariantowe koncepcje rozwoju kampusu PW wraz z wizją powiązań z otoczeniem, które staną się podstawą do dalszych dyskusji i działań.

Projekt KAMPUS.PW jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)