Publiczna obrona rozprawy doktorskiej - mgr inż. arch. Tomasz Trzupek

5 lipca 2022 r. godz. 15:05, posiedzenie w formie hybrydowej

Rada Naukowa Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 5 lipca 2022 r. o godz. 15:05 w formie hybrydowej: w audytorium im. Stanisława Noakowskiego WAPW oraz przy wsparciu platformy Microsoft Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgr. inż. arch. Tomasza Trzupka

 

na temat: Kontynuacja układów przestrzennych architektury nadświ­drzańskiej we współczesnych realizacjach

 

Promotor:   

dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy:

dr inż. arch. Marcin Górski

Politechnika Warszawska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz

Politechnika Białostocka

dr hab. inż. arch. Leszek Maluga, prof. uczelni

Politechnika Wrocławska

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału on-line w publicznej obronie proszone są o zgłoszenie tego faktu drogą e-mailową na adres e-mail: agata.bonislawska.dokt@pw.edu.pl w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. do godziny 16.00.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią rozprawy w Bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 55. Streszczenia rozprawy oraz recenzje rozprawy zostały zamieszczone na portalu Biuletyn Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej: www.bip.pw.edu.pl (w zakładce Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego).