Stypendium pod choinkę 2023 (przedłużony termin)

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Termin składania zgłoszeń został przedłużony do 12 listopada.

Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich.

Środki na stypendia pochodzą z funduszy zebranych podczas uczelnianego Kiermaszu Świątecznego.

Wyróżnienie jest przyznawane od 2016 roku. Do tej pory odbyło się siedem edycji akcji, podczas których nagrodziliśmy 61 zdolnych studentów i doktorantów.

W 2023 roku Stypendium pod choinkę może być przyznane studentom Politechniki Warszawskiej, którzy w latach 2021-2023:

  • reprezentowali Politechnikę Warszawską w  zawodach, konkursach naukowych o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia,
  • reprezentowali Politechnikę Warszawską w zawodach, konkursach artystycznych, sportowych, innych o zasięgu krajowym i/lub międzynarodowym oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia,
  • uczestniczyli w projektach, inicjatywach, wydarzeniach promujących Politechnikę Warszawską,
  • aktywnie przyczyniali się do upowszechniania zagadnień naukowych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych,
  • angażowali się w akcje społeczne oraz działalność charytatywną.

Kandydatury mogą zgłaszać władze Uczelni, dziekani wydziałów oraz samodzielnie w swoim imieniu studenci oraz doktoranci.

Do zgłoszenia należy załączyć:

  • prezentację multimedialną, przygotowaną zgodnie z wytycznymi: slajd nr 1 powinien zawierać dane kandydata tj. imię, nazwisko, wydział/szkoła doktorska, kierunek i rok studiów, adres email w domenie PW, kolejne slajdy powinny być przygotowane zgodnie z kryteriami (opisanymi w punkcie 4 Regulaminu),
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku do celów marketingowych, stanowiące załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu,
  • informację dotyczącą osoby zgłaszającej Kandydata, stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu (dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenia nie dokonuje Kandydat).

Laureatami Stypendium zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów (zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 4 Regulaminu). Oceny zgłoszeń dokona Kapituła. Ona też określi liczbę oraz wysokość stypendiów.

Kandydatury należy zgłaszać do Biura Komunikacji i Promocji w formie elektronicznej na adres: eventy@pw.edu.pl do 12 listopada 2023 roku.