Wyniki ogólnopolskiego konkursu na dyplom prośrodowiskowy w 2024 roku (Aktualizacja: pełne plansze projektowe)

W dniu Święta WAPW odbyło się wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na dyplom prośrodowiskowy. W kategorii prac inżynierskich wyróżnienie otrzymała Matylda Wolska (WAPW), III miejsce: Maria Hofman (WAPW), II miejsce: Michał Deja (Politechnika Gdańska) i I miejsce: Olga Rowicka (WAPW). W kategorii prac magisterskich III miejsce: Hubert Przybyszewski (WAPW), II miejsce: nie przyznano, I miejsce (ex aequo): Szymon Jackowski (Politechnika Gdańska) i Wiktoria Anyczkowska (Politechnika Śląska). Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy do zapoznania się z pracami.

Aktualizacja: zamieściliśmy pełne plansze nagrodzonych projektów

MITYGACJA ANTROPOPRESJI ORAZ ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA ABSOWENTEK I ABSOLWENTÓW WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY NA NAJLEPSZY PROŚRODOWISKOWY PROJEKT DYPLOMOWY 

SĄD KONKURSOWY obradował w składzie:

 • Przewodniczący: dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, dziekan WA Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan WA Politechniki Krakowskiej
 • dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prodziekan WA Politechniki Poznańskiej
 • dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz, WA Politechniki Warszawskiej
 • arch. Piotr Jurkiewicz, OW SARP, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • dr inż. arch. Dariusz Śmiechowski, Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP
 • Maciej Szymanik, przedstawiciel fundatora nagród – firmy WSC 
 • dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak, WAPW
 • dr inż. arch. Tomasz Majda, TUP, WAPW
 • dr inż. arch. Anna Nowak, WAPW
 • dr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek, WAPW
 • dr inż. arch. Anna Tofiluk, WAPW, sekretarz Sądu Konkursowego
 • dr arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik, WAPW

 

Na konkurs zgłoszono ponad 60 prac, po weryfikacji formalnej do udziału w konkursie zaakceptowano 22 prace inżynierskie i 33 prace magisterskie.

Na posiedzeniu sądu konkursowego w dniu 15.05.2024 sąd konkursowy wybrał laureatów w obu kategoriach i przyznał nagrody:

 

KATEGORIA – PRACE INŻYNIERSKIE

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE – MATYLDA WOLSKA (bez nagrody pieniężnej)

za pracę 

DOM WSPOMAGAJĄCY POŁĄCZONY Z KAWIARNIĄ W PIASECZNIE

przygotowaną i obronioną na 

WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

pod opieką

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. JANA SŁYKA 

UZASADNIENIE WERDYKTU SĄDU KONKURSOWEGO:

Projekt został wyróżniony jako istotny głos w dyskusji o wpływie środowiska zbudowanego i rozwiązań architektonicznych na dobrostan użytkowników w tym na ich zdrowie i emocje. Praca przede wszystkim analizuje potrzeby osób z dysfunkcją intelektualną i możliwości realizacji tych potrzeb w wyniku działań architektonicznych. Podjęte zadanie projektowe to ukształtowanie architektury inkluzywnej oraz dospołecznej. Projektowany kompleks ma za zadnie włączać do życia społecznego osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dać im poczucie samostanowienia. Jednocześnie zaproponowane rozwiązanie buduje tożsamość lokalną wokół nowej agory, zacieśniając sąsiedzkie więzi oraz wzmacniając poczucie przynależności do grupy. Wszystkie te zagadnienia są istotną częścią składową architektury zrównoważonej. Jednocześnie skala obiektu i rozwiązania budowlano-techniczne wpisują się w nurt projektowania prośrodowiskowego i odpowiedzialnego klimatycznie. 

Pracę doceniono również ze względu na ponad przeciętną graficzną formę podania i prezentacji idei projektowej.

Link do pełnych plansz projektowych: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy/Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-na-dyplom-prosrodowiskowy-w-2024-roku/Prace-inzynierskie-WYROZNIENIE-SPECJALNE-MATYLDA-WOLSKA-bez-nagrody-pienieznej

  

III NAGRODA – 2 000 PLN – MARIA HOFMAN

za pracę 

SCHRONISKO GÓRSKIE W BESKIDZIE NISKIM

przygotowaną i obronioną na 

WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

pod opieką

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETY DAGNY RYŃSKIEJ

DR INŻ. ARCH. MICHAŁA PIERZCHALSKIEGO (PROMOTOR POMOCNICZY)

UZASADNIENIE WERDYKTU SĄDU KONKURSOWEGO:

Zaprojektowany obiekt łączy w sobie funkcję schroniska, miejsca stałego zamieszkania oraz miejsca spotkań i aktywności dla turystów i mieszkańców okolicznych wsi. Jest to projekt budynku z jednej strony pasywnego, a z drugiej nawiązującego do regionalnej zabudowy. Harmonijnie wpisany w kontekst przestrzenny, środowiskowy i kulturowy. W rozwiązaniach kluczowe było opracowanie charakterystyki energetycznej i analizy efektywności energetycznej determinujące przyjęte decyzje architektoniczne. Wśród projektowanych rozwiązań prośrodowiskowych znalazły się m.in.: zwarta bryła budynku, dwie centrale wentylacyjne mechaniczne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła, dachówki solarne, energooszczędne rolety zaciemniające oraz markizy, przegrody o zwiększonej izolacji. 

Nagrodzony projekt to przykład budynku pasywnego wpisanego w szeroko pojęty kontekst środowiskowy z zastosowaniem rozwiązań technologicznych i budowlanych dla samowystarczalności budynku i poprawy efektywności energetycznej.  Projekt schroniska odpowiada na pytanie jak powinna wyglądać nowoczesna, prośrodowiska architektura terenów Beskidu Niskiego.

 Link do pełnych plansz projektowych: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy/Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-na-dyplom-prosrodowiskowy-w-2024-roku/Prace-inzynierskie-III-NAGRODA-2-000-PLN-MARIA-HOFMAN

   

II NAGRODA – 3 000 PLN – MICHAŁ DEJA

za pracę 

OD-ZYSKANE. PONOWNE WYKORZYSTANIE STRUKTURY, KOMPONENTÓW I ENERGII W ADAPTACJI NA CELE MIESZKANIOWE W MEDIOLANIE.

przygotowaną i obronioną na 

WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

pod opieką

DR INŻ. ARCH. AGNIESZKI BŁAŻKO 

UZASADNIENIE WERDYKTU SĄDU KONKURSOWEGO:

Praca dyplomowa wdraża założenia promocji idei adaptacji budynków i przestrzeni na nowe funkcje, nadając „nowe życie” zespołowi obiektów z uzupełnieniem struktury funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowaniem terenu z rozwiązaniami prośrodowiskowymi. Atrakcyjny projekt przestrzeni publicznych i półpublicznych oraz rozwiązania architektoniczne uwzględniają takie rozwiązania jak: ogród społeczny, tereny rekreacji, zbiorniki retencyjne, zielone dachy, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, mobilne przesłony. Projekt przedłuża życie istniejących budynków oraz przedstawia strategię projektowania z odzysku wykorzystując komponenty z pobliskich rozbiórek. Projektant rozważnie kształtuje program i strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz prawidłowo korzysta z dostępnych technologii i rozwiązań prośrodowiskowych.

 Link do pełnych plansz projektowych: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy/Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-na-dyplom-prosrodowiskowy-w-2024-roku/Prace-inzynierskie-II-NAGRODA-3-000-PLN-MICHAL-DEJA

Pan Michał Deja nie był obecny na wręczeniu nagród w trakcie Święta WAPW

  

I NAGRODA – 5 000 PLN – OLGA ROWICKA

za pracę 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO ZE ŚRODOWISKOWĄ BAZĄ WARSZTATOWĄ W PŁOCHOCINIE

przygotowaną i obronioną na 

WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

pod opieką

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. JANA SŁYKA 

UZASADNIENIE WERDYKTU SĄDU KONKURSOWEGO:

Praca koncentruje się na podkreśleniu wagi rolnictwa i czyni z niego oś opowieści o zrównoważonym kształtowaniu środowiska zbudowanego. Kładzie nacisk na konieczność podejmowanie działań mających na celu wsparcie i rozwój rolnictwa oraz ogrodnictwa, zarówno dla dobra gospodarki, jak i społeczeństwa jako całości. Odpowiedzią architektoniczną jest projekt nowoczesnej szkoły rolniczej, która jednocześnie jest miejscem produkcji i sprzedaży żywności na placu szkolnym o funkcji targowiska miejskiego. Ważnym aspektem projektu było zintegrowanie budynku z otoczeniem oraz jak najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne. Teren szkoły zaprojektowany został jako różnorodny biologicznie park ogólnodostępny, którego celem jest edukacja nie tylko uczniów szkoły, ale też mieszkańców.  Elementami krajobrazu zapewniającymi bioróżnorodność są miedze, łąki kwietne oraz niecki retencyjne z towarzyszącą im roślinnością. Zamknięty obieg odpadów biologicznych zapewnia kompostownik. Do konstrukcji oraz wykończeń, zostało użyte drewno, także deski z odzysku. W budynku zostały również zastosowane instalacje proekologiczne: panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy wentylacja mechaniczna z rekuperacją wspomagana gruntowym wymiennikiem ciepła.

Projekt doceniono za kompleksowość i komplementarność rozwiązań zarówno w aspekcie społecznym jak i ekologicznym. 

 Link do pełnych plansz projektowych: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy/Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-na-dyplom-prosrodowiskowy-w-2024-roku/Prace-inzynierskie-I-NAGRODA-5-000-PLN-OLGA-ROWICKA

  

KATEGORIA – PRACE MAGISTERSKIE

III NAGRODA – 2 000 PLN – HUBERT PRZYBYSZEWSKI

za pracę 

PORZĄDKUJĄCE DZIAŁANIA ARCHITEKTONICZNE W CHAOTYCZNEJ ZABUDOWIE OBRZEŻY MIAST. PROJEKT ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA ZAWADACH W WARSZAWIE

przygotowaną i obronioną na 

WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

pod opieką

DR INŻ. ARCH. MACIEJA MIŁOBĘDZKIEGO 

DR HAB. INŻ. ARCH. GRZEGORZA RYTLA

UZASADNIENIE WERDYKTU SĄDU KONKURSOWEGO:

Sędziowie docenili próbę rozwiązania problemu braku ładu przestrzennego na terenach zajętych przez „urbanistykę łanową” gdzie zabudowa charakteryzuje się monofunkcyjnością, brakiem przestrzeni publicznych i chaosem. Zaprezentowany projekt zespołu domów mieszkalnych osadzono w naturalnym kontekście i tworzy on brakującą przestrzeń publiczną. Funkcja mieszkaniowa uzupełniona jest usługowym parterem ze strefami przewidzianymi dla lokalnej społeczności. Gęstość i intensywność nowej inwestycji pozwoliła na zaprojektowanie terenów rekreacyjnych.

Podczas projektowania położono nacisk na rozwiązania proekologiczne, takie jak zracjonalizowanie konstrukcji, łatwość w adaptacji do zmieniających się potrzeb, retencjonowanie wody, zapewnienie odpowiedniego klimatu wnętrz i otoczenia czy możliwości wspólnych upraw.

Jury doceniło rozbudowane i dogłębne analizy studialne. Projekt wykonany z wysoką wrażliwością kompozycyjną i dbałością o walory architektoniczne. Zaproponowane rozwiązania proekologiczne i technologie dotyczą zarówno obiektu, jak i skali urbanistycznej uwzględniając potrzeby środowiskowe i komfort użytkowników. 

 Link do pełnych plansz projektowych: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy/Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-na-dyplom-prosrodowiskowy-w-2024-roku/Prace-magisterskie-III-NAGRODA-2-000-PLN-HUBERT-PRZYBYSZEWSKI

   

II NAGRODA – NIE PRZYZNANO

  

I NAGRODA (ex aequo) – 4 000 PLN – SZYMON JACKOWSKI

za pracę 

ŁAGODZĄC SKUTKI ANTROPOPRESJI. INSTYTUT BADAŃ NAD SKAŻENIAMI. ŚRODOWISKA NA TERENIE HAŁDY FOSFOGIPSU W WIŚLINCE K. GDAŃSKA

przygotowaną i obronioną na 

WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

pod opieką

DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNY ZIELONKO-JUNG

UZASADNIENIE WERDYKTU SĄDU KONKURSOWEGO:

Pracę nagrodzono przede wszystkim ze względu na regeneratywny charakter zaproponowanych analiz i działań projektowych oraz ogrom i wnikliwość części badawczej, która wskazuje bardzo szeroki kontekst projektowania architektoniczno-urbanistycznego mający na względzie naprawę zdegradowanego środowiska naturalnego. Praca na przykładzie hałdy fosfogipsu w Wiślince definiuje skutki antropopresji, szuka narzędzi naprawczych i proponuje rozwiązania projektowe dążące do odwrócenia procesu degradacji środowiska naturalnego. Praca jest wielopoziomową analizą procesu zanieczyszczenia środowiska oraz propozycją rozwiązania problemu skupiającą się na zagadnieniu fosfogipsu, który powstaje jako odpad masowej produkcji nawozów.

W pracy szeroko omówiono rodzaje zanieczyszczeń środowiska, przedstawiono możliwości ich neutralizacji przy pomocy wykorzystania roślin oraz możliwości odzyskania pierwiastków pozyskanych przez rośliny z zebranej biomasy. Na szczególną uwagę zasługuje zaprezentowany szereg rozwiązań przestrzennych w skali urbanistycznej i architektonicznej (w tym obiekty projektowanego instytutu), połączonych w modułowy system, który jest zapleczem naukowym dla badań roślin i ich reakcji na toksyczne środowisko i jednocześnie żywym laboratorium, które w dużej skali realizuje, testuje oraz bada techniki remediacji za pomocą roślin.

 Link do pełnych plansz projektowych: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy/Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-na-dyplom-prosrodowiskowy-w-2024-roku/Prace-magisterskie-I-NAGRODA-ex-aequo-4-000-PLN-SZYMON-JACKOWSKI

  

I NAGRODA (ex aequo)– 4 000 PLN – WIKTORIA ANCZYKOWSKA

za pracę 

SYSTEM WYSP CHŁODU JAKO SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE SKUTKÓW MIEJSKIEJ WYSPY CIEPŁA W OKRESIE LETNIM NA PRZYKŁADZIE DZIELNIC ŚRÓDMIEŚCIE I POLITECHNIKA W GLIWICACH

przygotowaną i obronioną na 

WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

pod opieką

DR HAB. INŻ. ARCH. ALINY PANCEWICZ

UZASADNIENIE WERDYKTU SĄDU KONKURSOWEGO:

Praca została nagrodzona za przedstawienie wnikliwych analiz urbanistycznych, które kładą nacisk na problematykę odpowiedzialności środowiskowej i świadomość uwarunkowań przyrodniczych. Autorka przedstawiła interesującą propozycję tworzenia tzw. wysp chłodu – zielonych enklaw w intensywnej zabudowie miejskiej, których celem jest schładzanie przestrzeni publicznych poprzez szeroki wachlarz technologii opartych na naturze. Nowatorstwo pracy polega na opracowaniu katalogu wzorcowych i systemowych rozwiązań gotowych do zastosowania.  Pozwalają one na przemianę szczelnych, zabetonowanych i przegrzewających się przestrzeni publicznych w zazielenione, przepuszczalne dla deszczu, wilgotniejsze i co najważniejsze - chłodniejsze miejsca o potencjale węzłów i korytarzy systemu przyrodniczego. 

Szeroka oferta rozwiązań dedykowanych różnorodnym obszarom zarówno liniowym jak i powierzchniowym pozwala na dużą swobodę zastosowań oraz elastyczność wyboru propozycji adekwatnych do danej sytuacji.  Stosowanie opracowanego przez autorkę katalogu może prowadzić nie tylko do schładzania lokalnego mikroklimatu, ale również pozwoli na wzmacnianie i zszywanie struktury ekosystemu miejskiego i poprawę jakości świadczonych usług ekosystemowych. 

Język graficzny oraz część pisemna pracy prowadzone bardzo czytelnie o znamionach badawczych, zwłaszcza w części analitycznej, ukazują dużą wrażliwość autorki na problematykę przyrodniczą oraz wysoką świadomość, niezbędnej współcześnie, odpowiedzialności środowiskowej w pracy architekta.

 Link do pełnych plansz projektowych: 

https://www.arch.pw.edu.pl/Studia/Dyplom-Prosrodowiskowy/Wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-na-dyplom-prosrodowiskowy-w-2024-roku/Prace-magisterskie-I-NAGRODA-ex-aequo-4-000-PLN-WIKTORIA-ANCZYKOWSKA

Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!

 

Fot. Artur Brzozowski