Wystawa "Nowy Europejski Bauhaus- Wizja Rozwoju Centrum Stalowej Woli a Tożsamość Miasta"

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy projektów konkursowych opracowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pt. „Nowy Europejski Bauhaus - Wizja Rozwoju Centrum Stalowej Woli a Tożsamość Miasta”

dnia 23.06.2022 w godz. 16.00-18.00 on line

link do ww. spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdlYjFkY2MtMDM0Mi00N2I5LTliM2YtYzdiNGNmYmFlMjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%220f4dc0f7-6a39-4b80-9d5a-78c912c917d4%22%7d

 

 

 

 

Zapraszamy także do obejrzenia wystawy stacjonarnie

w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli im. Melchiora Wańkowicza,

hol główny II piętro od dnia 23.06.2022r.

 

 

 

 

Wystawa jest podsumowaniem studenckiego konkursu urbanistyczno- architektonicznego realizowanego w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej na opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania nowego centrum miasta. Składają się na nią prace studentów, którzy po zetknięciu się z potrzebami mieszkańców Stalowej Woli, dzięki świeżemu spojrzeniu mieli za zadanie zaproponowanie nowych rozwiązań w przestrzeni miejskiej, a zwłaszcza w jej centralnej części.

 

 

 

 

 

PROJEKTY KONKURSOWE

OPRACOWANE PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

pt. „NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS-

WIZJA ROZWOJU CENTRUM STALOWEJ WOLI A TOŻSAMOŚĆ MIASTA”

 

 

W 2021 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej-  dr hab. inż. arch. Krzysztofem Koszewskim, a Prezydentem Miasta Stalowa Wola- mgr Lucjuszem Nadbereżnym.

Koordynację i realizację zadania powierzono dr inż. arch. Agnieszce Wośko-Czeranowskiej i mgr inż. arch. Michałowi Purskiemu z Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WA PW.

 

W efekcie porozumienia, w ramach zajęć semestralnych z Projektu Urbanistycznego Centrum w Roku Akademickim 2021/22 w pierwszym semestrze studiów magisterskich na Wydziale Architektury PW, w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wielskiego, Uczestnicy tego kursu wzięli udział w konkursie urbanistyczno- architektonicznym  na opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania nowego centrum Stalowej Woli pt. „NOWY EUROPEJSKI BAUHAUS- WIZJA ROZWOJU CENTRUM STALOWEJ WOLI A TOŻSAMOŚĆ MIASTA”

.

W październiku 2021r. zorganizowana została wizja lokalna w Stalowej Woli.

Wyjazd został sfinansowany przez Urząd Miasta.

Historię i obecne uwarunkowania dotyczące Stalowej Woli przybliżyli: Pani Milena Łabaj- Miejski Architekt Krajobrazu z Urzędu Miasta i ŚP Pan Marek Wiatrowicz z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Pani Aneta Garanty- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przekazała Przedstawicielom Zespołów projektowych publikacje dotyczące miasta.

Dzięki uprzejmości Pana Prezesa MZK Radosława Sagatowskiego transport po mieście odbywał się autobusem komunikacji miejskiej, udostępnionym dla potrzeb wycieczki.

 

W początkowej fazie zajęć, każdy z Zespołów sformułował tytuł- zagadnienie wiodące, które opracowywał następnie w sposób szczegółowy.

 

Celem kursu było zetknięcie Studentów z realnymi potrzebami Mieszkańców i Władz Miasta.

Opracowania projektowe miały charakteryzować się nowym spojrzeniem na Stalową Wolę, a zwłaszcza jej centralną część.

Oczekiwane były także nowe, nieszablonowe pomysły na przekształcenie funkcjonalno- przestrzenne miasta sprzyjające jego zrównoważonemu rozwojowi, ale też promocji.

 

Projekty opracowywane były w ośmiu Zespołach  trzyosobowych i jednym czteroosobowym.

Każdy z Zespołów opracował 6 plansz w formacie 100cmx70cm oraz opis projektu.

 

W ramach ścisłej współpracy z Przedstawicielami Stalowej Woli: Panią Mileną Łabaj- Miejskim Architektem Krajobrazu z Urzędu Miasta i Panią Anetą Garanty- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, organizowane były  spotkania on-line w czasie trwania zajęć projektowych, podczas których obie Panie wygłosiły referaty/prezentacje na temat Stalowej Woli.

 

Formuła konkursowa, wspólne przeglądy oraz omówienia stanu zaawansowania prac i koncepcji projektowych, miały na celu zachęcenie Studentów do eksperymentowania z formą i funkcją, a także do poszukiwania elementów tożsamości miasta oraz niekonwencjonalnych rozwiązań w przestrzeni.

 

Do powstania wystawy przyczynił się Pan Krzysztof Adamek odpowiedzialny za merytoryczną jej organizację, a także zorganizowanie wernisażu i towarzyszącej mu dyskusji.

 

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA WAPW:

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW- Kierownik Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WA PW

Dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska- koordynator PU3- CENTRUM w RA 2020/21 i w Katedrze PUiKW

Mgr inż. arch. Katarzyna Kierczyńska-Królikowska

Mgr inż. arch. Mikołaj Gomółka

Mgr inż. arch. Michał Purski

 

PRZEDSTAWICIELE STALOWEJ WOLI BIORĄCY UDZIAŁ W CYKLU DYDAKTYCZNYM:

mgr inż. architekt krajobrazu Milena Łabaj- Miejski Architekt Krajobrazu z Urzędu Miasta Stalowa Wola

mgr Aneta Garanty- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Śp. mgr Mark Wiatrowicz-  Muzeum Regionalne w Stalowej Woli- oprowadzanie podczas wizji lokalnej w mieście

mgr Beata Trybuła- Muzeum Regionalne w Stalowej Woli- oprowadzanie podczas wizji lokalnej w mieście i pomoc w organizacji wystawy

mgr Krzysztof Adamek- Muzeum Regionalne w Stalowej Woli- odpowiedzialny za organizację wystawy i wernisażu

mgr Radosław Sagatowski-  Prezes MZK

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ na WAPW

  • Zajęcia odbywały się w formie ZDALNEJ na platformie MS Teams, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, którego szkielet stanowiła poniższa sekwencja działań:
  • Wycieczka do Stalowej Woli- wizja lokalna
  • Analizy wstępne
  • Sformułowanie tematu wiodącego
  • Schematy w skali miasta- stan istniejący i projektowany
  • Projekt powiązań funkcja/przestrzeń w skali 1:1000 + 3D
  • Projekt  zagospodarowania terenu w skali 1:500 + 3D
  • Wystawa multimedialna na WAPW i na Moodle

 

KOLEJNE ETAPY DZIAŁAŃ:

  • Prace sądu konkursowego
  • Wystawa stacjonarna i multimedialna w Staowej Woli, prezentacje prac, dyskusja, ogłoszenie wyników konkursu

 

Raz w tygodniu organizowane były łączenia ze Stalową Wolą, w których brali czynny udział pracownicy Urzędu Miasta i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Zorganizowane zostały ponadto trzy obowiązkowe przeglądy wspólne, w których uczestniczyły wszystkie zespoły i prowadzący.

Po ww. spotkanych odbywały się korekty indywidulane dla poszczególnych zespołów w godzinach zajęć i poza nimi w uzgodnieniu z prowadzącymi.

 

WYMAGANIA WOBEC STUDENTÓW:

Efektem finalnym kursu było opracowanie projektu urbanistyczno-architektonicznego, zaprezentowanego przez Zespół autorski w formie graficznej na planszach o wymiarach 100x70cm (6 plansz zespoły trzyosobowe i  8 plansz zespół czteroosobowy) i tekstowej (opis przyjętych rozwiązań projektowych).

 

Układ zawartości plansz został sprecyzowane we współpracy z przedstawicielami UM Stalowa Wola.

Plansza 1 przybliżenie tematu wiodącego wybranego przez zespół, analizy i schematy stanu istniejącego w sakli miasta;

Plansza 2 analizy i schematy prezentujące generalną koncepcję projektową w skali miasta, wizualizacje do skali 1:1000;

Plansza 3. Koncepcja powiązań terenu opracowania z otoczeniem, skala 1:1000;

Plansza 4, 5, 6- (po jednej dla każdego członka zespołu) rzut, przekroje, skala1:500+ wizualizacje