Zmiany w logowaniu (dotyczy Studentów PW) / Login changes (applies to WUT Students)

W związku z rozwojem zintegrowanej platformy informatycznej Uczelni (decyzja nr 1/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej), pojawiła się konieczność ujednolicenia formatu loginów w centralnych systemach Politechniki Warszawskiej.

W związku z rozwojem zintegrowanej platformy informatycznej Uczelni (decyzja nr 1/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej), pojawiła się konieczność ujednolicenia formatu loginów w centralnych systemach Politechniki Warszawskiej.

 Stosowany dotychczas identyfikator w postaci:

  • numer_indeksu@pw.edu.pl

zostanie zastąpiony nowym, bazującym na 7-cyfrowym identyfikatorze z systemu USOS i przyjmie postać:

  • numer_osid@pw.edu.pl

Zmiana identyfikatorów jest planowana w dniach od 01.11.2018 do 05.11.2018 r.

W przypadku logowania do chmury "Office 365" (http://portal.office.com) wymagane będzie podanie nowej nazwy loginu użytkownika.
 Informacja o nowej nazwie użytkownika będzie możliwa do odczytania z portalu USOS Web pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl
Zasady logowania do systemu USOS Web nie ulegają zmianie.

Po zakończeniu prac związanych ze zmianami nazwy użytkownika, w porozumieniu z Samorządem Studenckim, Centrum Informatyzacji PW planuje wprowadzenie do użycia adresów imiennych dla wszystkich studentów Uczelni w formie aliasów do istniejących kont. Jednocześnie informujemy, że wszystkie istniejące konta studenckie nadal będą posiadały aliasy numer_indeksu@pw.edu.pl (wynikający z głównego programu studiów) oraz dodatkowo numer_osid@pw.edu.pl

Od roku akademickiego 2019/2020 dla nowych kont nie będą stosowane adresy bazujące na numerze/numerach albumu. Pozostaną jedynie adresy imienne oraz numer_osid@pw.edu.pl

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo zmian wszystkie dane użytkowników zostaną zachowane.

Z poważaniem,

Login Changes (applies to Warsaw University of Technology Students)

In relation to the development of the integrated IT platform of the University (decision no 1/2018 of the rector of Warsaw University of Technology of 3 January 2018 on the centralization of services raising the security of ICT systems by the University of Technology) it became necessary to unify the format of logins in the central systems of Warsaw University of Technology.

Previously used identifier in the form:

  • student_number@pw.edu.pl

Shall be replaced with a new unique 7-digit identifier from the USOS system:

  • osid_number@pw.edu.pl

Above-mentioned change of identifiers is planned for the period from 11/01/18 to 11/05/18.

In the case of logging into the "Office 365" cloud (http://portal.office.com) after the above date, a new user name will be required.
 New user name can be obtained from the USOS Web portal at: https://usosweb.usos.pw.edu.pl
The rules of logging into the USOS Web system remain unchanged.

In the next step the Information Centre of WUT, in agreement with the WUT Student Council, plans to introduce personal email addresses for all students in the form of aliases to existing accounts. Please note that all existing student accounts will retain aliases in form of student_number@pw.edu.pl (resulting from the main study programme) and additional osid_number@pw.edu.pl

However, from the beginning of academic year 2019/2020, email addresses based on student number/numbers shall not be used for newly created accounts. Only personal addresses and those in form of osid_number@pw.edu.pl will remain.

Please note that despite the changes, all user data should be retained.

Yours sincerely,
CI WUT Team