Studia jednolite

W roku akademickim 2020/2021 zdecydowaliśmy się uruchomić na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stacjonarne (bezpłatne) jednolite sześcioletnie studia magisterskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że taka oferta lepiej, niż dotychczasowy system dwustopniowy, odpowiada potrzebom kształcenia architektów. Daje ona szansę odbycia studiów o spójnym i przemyślanym programie, stanowiących solidną podstawę przygotowującą do przyszłego zawodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że zawód architekta, do którego Państwo aspirujecie, należy do grupy zawodów regulowanych. Wspomniana spójność koncepcji całego programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim, przygotowanego w jednej instytucji, ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Oferujemy:

- bezpłatną edukację na wysokim poziomie przez sześć lat;

- spójny, odpowiadający określonemu prawnie standardowi program studiów, umożliwiający bezproblemowe uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu architekta;

- ciągłość i stabilność procesu kształcenia bez konieczności ponownego udziału w procesie rekrutacji na studia II stopnia po uzyskaniu dyplomu inżyniera;

- możliwość uzyskania tytułów zawodowych inżyniera i magistra na podstawie jednego dyplomu;

- semestralne lub roczne studia za granicą w ramach wymian międzynarodowych z licznymi uczelniami partnerskimi;

- na wyższych latach studiów wybór z szerokiej oferty specjalności, pozwalającej rozwijać Państwa zainteresowania – od konserwacji zabytków po projektowanie parametryczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

PORADNIK DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
100 

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Informacje z poczty pantoflowej nie są dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wiążące i nie mogą być powodem do odwołań.

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Rejestracja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2022 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Uwaga!
W dniach 5 maja-6 lipca Kandydaci powinni przesłać na swoje Indywidualne Konta Rekrutacyjne (IKR) tzw. stare matury i certyfikaty językowe, o ile takowe mają
W dniach 5 maja-6 lipca należy przesłać na IKR dyplomy IB lub EB lub inne świadectwa ukończenia szkoły średniej wydane poza polskim systemem edukacji - o ile Kandydaci takim świadectwem dysponują

KWALIFIKACJA

Na studia  zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym oraz przesłanej przez Kandydata dokumentacji graficznej, prezentującej jego zainteresowania, oraz największą łączną sumę punktów z:

- sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianego w skali od 0 do 130 punktów, oraz z  dokumentacji graficznej, prezentującej zainteresowania kandydata, ocenianych w skali od 0 do 70 punktów, których celem jest zbadanie percepcji przestrzeni u Kandydatów, ich inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;

- czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji. 
Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest dodatkowo mnożony przez 0,5.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r. w godz. 9.00-11.00

Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian zostanie przeprowadzony w trybie online. O sposobie przeprowadzenia sprawdzianu i koniecznych wymaganiach sprzętowych poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianu: 130

Przykłady zadań (pdf, 328,73 kB)

DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w dniach 30 maja - 3 czerwca 2022 r. na udostępnioną Kandydatom platformę Moodle dokumentacji graficznej w formie plików jpg, pdf lub MP4, prezentującej ich zainteresowania w postaci 5 prac własnych. Tematyka prac i sposób wykonania są dowolne. Uwaga: zabronione jest umieszczanie na pracach imienia, nazwiska, inicjałów bądź pseudonimu Kandydata.
O sposobie dostarczenia dokumentacji graficznej poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów za dokumentację graficzną: 70

Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub niewgranie dokumentacji graficznej równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia

WYNIKI
Zakodowane, anonimowe prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół Oceniający.

Wyniki zostaną ogłoszone poniżej w dniu 14 czerwca 2022, a w dniach kolejnych przesłane na Indywidualne Konto Kandydata.

Nie ma możliwości dokonania ponownej oceny rozkodowanych prac!

14 czerwca 2022 r. ogłoszona zostanie lista Kandydatów, którzy uzyskają przynajmniej 30 % możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, którzy będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji, polegającym na dostarczeniu wyników matur.

11 lipca 2022 r.: ogłoszenie ostatecznych wyników

***

AKTUALIZACJA Z 22.05.2022
Sprawdzian próbny
zostanie zorganizowany w dniu 2 czerwca 2022 o godznie 17.00.
- sprawdzian próbny nie jest obowiązkowy;
- celem sprawdzianu jest zapoznanie Kandydatów z platformami, które będą używane podczas sprawdzianu;
- udział w sprawdzianie próbnym wymaga: dostępu do internetu, możliwości przesyłania do systemu plików graficznych (skanów lub fotografii wykonanych telefonem) oraz włączonej kamery internetowej.

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji w dniu 4 czerwca 2022

Oprócz sprzętów wymienionych w powyższym Regulaminie prosimy Kandydatów o przygotowanie:
- dwóch kartek białego papieru w formacie A3;
- miękkiego ołówka (proponujemy wypróbować kilka twardości przed sprawdzianem - Kandydat powinien mieć komfort podczas rysowania, a jednocześnie rysunek musi być dostatecznie ciemny, żeby można go było uwidocznić na fotografii);
- temperówki;
- gumki.

***

AKTUALIZACJA Z 27.05.2022

Jak zostało zapowiedziane powyżej, do przystąpienia do sprawdzianu uprawnieni są Kandydaci, którzy do 24 maja 2022 zarejestrowali się w systemie rekrutacyjnym i wnieśli opłatę rekrutacyjną. Jeżeli mimo dopełnienia formalności nie ma Państwa na  liście, prosimy o pilny kontakt na adres mailowy rekrutacja.wapw@pw.edu.pl 

Od soboty będą mieli Państwo założone konta w systemie Moodle na portalu rekrutacja.arch.pw.edu.pl. Otrzymają Państwo wiadomość e-mail z loginem i hasłem. Jeżeli nie otrzymają Państwo wiadomości, prosimy sprawdzić folder SPAM. Jeżeli wiadomości również tam nie ma, należy wejść na stronę https://rekrutacja.arch.pw.edu.pl/login/forgot_password.php i podać swój numer kandydata jako nazwę użytkownika w formacie 100xxx lub adres e-mail podany przy rejestracji i kliknąć WYSZUKAJ

Uwaga! Prosimy o uważne przeczytanie objaśnień umieszczonych na platformie Moodle! Wszystkie kwestie, związane ze sprawdzianem i wgrywaniem dokumentacji graficznej, zostały tam dokładnie wytłumaczone

Informacje praktyczne do sprawdzianu w dniu 4 czerwca 2022

- W miarę możliwości prosimy logować się do platformy MS TEAMS numerem kandydata, a nie imieniem i nazwiskiem. Zalogowanie imieniem i nazwiskiem nie jest błędem, jeśli system inaczej Państwu nie pozwoli, prosimy tak pozostać. Natomiast nie jest możliwe logowanie anonimowe lub za pomocą pseudonimu - tacy kandydaci zostaną usunięci ze spotkania z prośbą o dołączenie zgodnie ze wskazaniem. Sugerowane rozwiązania problemu logowania na MS Teams z użyciem numeru Kandydata:
- wylogowanie z aplikacji i użycie przeglądarki;
- zmiana przeglądarki - Mozilla Firefox może sprawiać kłopoty.

- Sprawdzian składa się z 11 zadań. Dziesięć z nich to zadania logiczne i logiczno-geometryczne. Jedno zadanie ma charakter rysunkowy – konieczne będzie wykonanie dwóch prac i wgranie ich na platformę Moodle

- Sugerowany czas na wykonanie zadań – po około 4-5 minut na zadania logiczne i logiczno-geometryczne i 45 minut na zadanie rysunkowe

- Podczas wykonywania zadań logicznych i logiczno-geometrycznych Kandydaci mogą wyonywać szkice pomocnicze - sugerujemy przygotowanie dodatkowych kartek papieru i narzędzi do rysowania (mogą być kolorowe). Szkiców pomocniczych nie sprawdzamy, nie będzie trzeba ich wgrywać do Moodle

- Dodatkowo dostaną Państwo 15 minut na kwestie techniczne: zrobienie zdjęć / skanów wykonanych przez Państwa rysunków z zdania rysunkowego i wgranie ich na platformę. Po tym czasie sprawdzian się zamknie automatycznie

- Jeśli jedyna kamera, jaką Państwo posiadają, to kamera w telefonie, którym będą Państwo wykonywać zdjęcia, możecie Państwo na czas fotografowania odłączyć kamerę. Po zrobieniu zdjęcia prosimy koniecznie uruchomić ją ponownie

- Kolejność zadań będzie losowa, różna u rożnych Kandydatów

- UWAGA! Nie będzie powrotu do wykonanych zadań!

Nie przewidujemy problemów technicznych z platformami, gdyby jednak takowe się pojawiły, prosimy o screeny / fotografie, na których będą widoczne data, godzina i wskazywany przez Państwa problem.

Wydział nie ponosi odpowiedzialności za problemy Kandydatów z dostępem do sieci

***

AKTUALIZACJA Z 2.06.2022

Przypominamy, że sprawdzian w sobotę należy wykonać na platformie Moodle, która jest dostępna pod tym adresem: https://rekrutacja.arch.pw.edu.pl/

Jednocześnie należy uczestniczyć w spotkaniu na platformie MS Teams z włączoną kamerą! A w pomieszczeniu, gdzie będą Państwo pracować nad sprawdzianem, nie mogą sie znajdować osoby trzecie.

Kandydaci obcokrajowcy, dopuszczeni do sprawdzianu (na Moodle do Państwa numerów została dodana z przodu liczba 10):

9646
9583
9579
9624
9642
9571
9620
9562
9603
100604 w Moodle

***

AKTUALIZACJA Z 13.06.2022

Szanowni Państwo,
wyniki sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji zostały przesłane na Państwa Indywidualne Konta Rekrutacyjne (dotyczy Kandydatów z systemu dla obywateli polskich).
Indywidualne Konta Rekrutacyjne znajdują się w portalu Zapisy

Poniżej ranking po I etapie - zalecamy, aby się do niego nie przywiązywać. Punkty za maturę to 50% ogólnej punktacji, jeszcze wiele może się zmienić

Ranking na studia jednolite (pdf, 382,55 kB)

Kandydaci obcokrajowcy:
Poniżej punktacja za: sprawdzian uzdolnień i predyspozycji / portfolio / suma

100604 80 39 119
109562 98 24 122
109571 34 19 53
109579 86 30 116
109583 14 26 40
109603 42 31 73
109620 51 28 79
109624  0 0 0
109642  0 0 0
109646 64 31 95

***

AKTUALIZACJA Z 10.07.2022

Szanowni Państwo,

Wyniki I tury rekrutacji zostaną ogłoszone jutro około godziny 14.00-15.00

Przypominamy, że:
- Dziekanat i Biuro Dziekana NAPRAWDĘ nie uczestniczą w procesie rekrutacji. Prosimy, abyście Państwo tam nie dzwonili i nie pisali, pracownicy tych jednostek nie dysponują żadnymi informacjami;
- Wydział nie administruje systemem Zapisy. Nie pomożemy Państwu w przypadku problemów z dostępem do kont, sprawdzaniem wyników na IKR, pobieraniem skierowań na badania itp. Tu prosimy o kontakt z Biurem Przyjęć na Studia.

Składanie dokumentów
I tura: w dniach 12-15 lipca 2022 w godz. 9-15, pokój 20 na Wydziale Architektury (na parterze - należy minąć portiernię i skierować się na prawo)

Lista wymaganych dokumentów: 

- oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) plus kserokopia do pozostawienia w aktach,
- dokument tożsamości (do wglądu, ale koniecznie należy mieć przy sobie!),
- 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (fotografie powinny być takie same, jak ta, która została załączona w formie elektronicznej do IKR),
- certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 - dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu otrzymali za język obcy P=100 pkt

Dokumenty może złożyć osoba upoważniona - wówczas konieczne będzie wypełnienie i dostarczenie poniższego formularza:

Upoważnienie PW 2022_2023 (pdf, 153,50 kB)

***

AKTUALIZACJA Z 11.07.2022

Poniżej lista zakwalifikowanych na studia jednolite w I turze (z systemu polskiego). W związku z zadeklarowaniem przez kilkoro Kandydatów rezygnacji bądź woli studiowania w języku angielskim próg punktowy wyniósł 234 pkt

A tak prezentuje się ranking:

Informacja o (ewentualnej) organizacji II tury zostanie ogłoszona 18 lipca 2022

***

AKTUALIZACJA z 18.07.2022

Pozostały wolne miejsca, zatem zapraszamy kolejne osoby z listy rezerwowej. Minimum punktów to 232
Lista zakwalifikowanych w II turze:

1. 100214 233
2. 100403 233
3. 100246 233
4. 100078 232
5. 100010 232
6. 100135 232
7. 100389 232
8. 100188 232

Składanie dokumentów
II tura: w dniach 19-21 lipca 2022 w godz. 9-15, pokój 20 na Wydziale Architektury (na parterze - należy minąć portiernię i skierować się na prawo)

***

AKTUALIZACJA Z 22.07.2022

Szanowni Państwo,
wszystkie miejsca na studia jednolite zostały zapełnione, zatem nie będziemy organizować III tury

Osoby przyjęte na studia informujemy, że od teraz opiekę nad Państwem przejmuje Dziekanat, w razie problemów / pytań / watpliwości prosimy pisać na adres dziekanat.inz.arch@pw.edu.pl