Studia jednolite

W roku akademickim 2020/2021 zdecydowaliśmy się uruchomić na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stacjonarne (bezpłatne) jednolite sześcioletnie studia magisterskie. Jesteśmy głęboko przekonani, że taka oferta lepiej, niż dotychczasowy system dwustopniowy, odpowiada potrzebom kształcenia architektów. Daje ona szansę odbycia studiów o spójnym i przemyślanym programie, stanowiących solidną podstawę przygotowującą do przyszłego zawodu. Nie bez znaczenia jest fakt, że zawód architekta, do którego Państwo aspirujecie, należy do grupy zawodów regulowanych. Wspomniana spójność koncepcji całego programu kształcenia na poziomie uniwersyteckim, przygotowanego w jednej instytucji, ma w tym przypadku kluczowe znaczenie.

Oferujemy:

- bezpłatną edukację na wysokim poziomie przez sześć lat;

- spójny, odpowiadający określonemu prawnie standardowi program studiów, umożliwiający bezproblemowe uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu architekta;

- ciągłość i stabilność procesu kształcenia bez konieczności ponownego udziału w procesie rekrutacji na studia II stopnia po uzyskaniu dyplomu inżyniera;

- możliwość uzyskania tytułów zawodowych inżyniera i magistra na podstawie jednego dyplomu;

- semestralne lub roczne studia za granicą w ramach wymian międzynarodowych z licznymi uczelniami partnerskimi;

- na wyższych latach studiów wybór z szerokiej oferty specjalności, pozwalającej rozwijać Państwa zainteresowania – od konserwacji zabytków po projektowanie parametryczne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta

LIMIT MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
100 

UWAGA! KANDYDATÓW, KTÓRZY CHCĄ ZDAWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA STUDIA ANGLOJĘZYCZNE I STOPNIA PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA RÓŻNY PRZEBIEG PROCEDUR REKRUTACYJNYCH!

Informacje z poczty pantoflowej nie są dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wiążące i nie mogą być powodem do odwołań.

Wszelkie pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi poniżej, prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja.wapw@pw.edu.pl
Biuro Dziekana WA i Dziekanat nie odpowiadają na pytania dotyczące rekrutacji

REJESTRACJA KANDYDATÓW

Rejestracja kandydatów odbędzie się drogą elektroniczną w dniach – 5-24 maja 2022 r. na stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ 
Uwaga! 24 maja to także ostatni dzień, kiedy można dokonać opłaty rejestracyjnej! Rejestracja i wpłata po wskazanym terminie nie będzie możliwa
Wydział Architektury PW nie jest administratorem strony internetowej "Zapisy", w razie problemów prosimy kontaktować się z Biurem Przyjęć na Studia: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
Uwaga!
W dniach 5 maja-6 lipca Kandydaci powinni przesłać na swoje Indywidualne Konta Rekrutacyjne (IKR) tzw. stare matury i certyfikaty językowe, o ile takowe mają
W dniach 5 maja-6 lipca należy przesłać na IKR dyplomy IB lub EB lub inne świadectwa ukończenia szkoły średniej wydane poza polskim systemem edukacji - o ile Kandydaci takim świadectwem dysponują

KWALIFIKACJA

Na studia  zostaną zakwalifikowani Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji przeprowadzonego w trybie zdalnym oraz przesłanej przez Kandydata dokumentacji graficznej, prezentującej jego zainteresowania, oraz największą łączną sumę punktów z:

- sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji do studiów architektonicznych, ocenianego w skali od 0 do 130 punktów, oraz z  dokumentacji graficznej, prezentującej zainteresowania kandydata, ocenianych w skali od 0 do 70 punktów, których celem jest zbadanie percepcji przestrzeni u Kandydatów, ich inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej;

- czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagi równym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagi równym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagi 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagi 0,5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji. 
Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest dodatkowo mnożony przez 0,5.

SPRAWDZIAN UZDOLNIEŃ I PREDYSPOZYCJI

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022 r. w godz. 9.00-11.00

Ze względu na sytuację epidemiczną sprawdzian zostanie przeprowadzony w trybie online. O sposobie przeprowadzenia sprawdzianu i koniecznych wymaganiach sprzętowych poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianu: 130

Przykłady zadań (pdf, 328,73 kB)

DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia w dniach 30 maja - 3 czerwca 2022 r. na udostępnioną Kandydatom platformę Moodle dokumentacji graficznej w formie plików jpg, pdf lub MP4, prezentującej ich zainteresowania w postaci 5 prac własnych. Tematyka prac i sposób wykonania są dowolne. Uwaga: zabronione jest umieszczanie na pracach imienia, nazwiska, inicjałów bądź pseudonimu Kandydata.
O sposobie dostarczenia dokumentacji graficznej poinformujemy wkrótce.

Maksymalna liczba punktów za dokumentację graficzną: 70

Nieprzystąpienie do sprawdzianu lub niewgranie dokumentacji graficznej równoznaczne jest z rezygnacją Kandydata z rekrutacji na studia

WYNIKI
Zakodowane, anonimowe prace zostaną ocenione przez niezależny Zespół Oceniający.

Wyniki zostaną ogłoszone poniżej w dniu 14 czerwca 2022, a w dniach kolejnych przesłane na Indywidualne Konto Kandydata.

Nie ma możliwości dokonania ponownej oceny rozkodowanych prac!

14 czerwca 2022 r. ogłoszona zostanie lista Kandydatów, którzy uzyskają przynajmniej 30 % możliwej do uzyskania liczby punktów łącznie ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, którzy będą brać udział w kolejnym etapie kwalifikacji, polegającym na dostarczeniu wyników matur.

11 lipca 2022 r.: ogłoszenie ostatecznych wyników

***

AKTUALIZACJA Z 22.05.2022
Sprawdzian próbny
zostanie zorganizowany w dniu 2 czerwca 2022 o godznie 17.00.
- sprawdzian próbny nie jest obowiązkowy;
- celem sprawdzianu jest zapoznanie Kandydatów z platformami, które będą używane podczas sprawdzianu;
- udział w sprawdzianie próbnym wymaga: dostępu do internetu, możliwości przesyłania do systemu plików graficznych (skanów lub fotografii wykonanych telefonem) oraz włączonej kamery internetowej.

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji w dniu 4 czerwca 2022

Oprócz sprzętów wymienionych w powyższym Regulaminie prosimy Kandydatów o przygotowanie:
- dwóch kartek białego papieru w formacie A3;
- miękkiego ołówka (proponujemy wypróbować kilka twardości przed sprawdzianem - Kandydat powinien mieć komfort podczas rysowania, a jednocześnie rysunek musi być dostatecznie ciemny, żeby można go było uwidocznić na fotografii);
- temperówki;
- gumki.