Rada Wydziału

Rada jest kolegialnym ciałem opiniodawczo-doradczym dziekana. Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej oraz innymi przepisami Rada m.in. uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału, wyraża opinie we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty wydziału oraz sprawach skierowanych do zaopiniowania przez dziekana, organy Uczelni lub osoby sprawujące funkcje lub zajmujące stanowiska kierownicze.

Z urzędu w posiedzeniach Rady Wydziału z głosem stanowiącym uczestniczą: dziekan i prodziekani, samodzielni pracownicy nauki, osoby zatrudnione na stanowisku profesora lub profesora uczelni, Przewodniczący Rady Samorządu Studentów, przedstawiciel Rady Doktorantów.

Pozostałych członków Rady wyłania się w wyborach, organizowanych na podstawie obowiązujących w Politechnice Warszawskiej przepisów.

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2023/2024.

 

24 października 2023 r.

28 listopada 2023 r.

19 grudnia 2023 r.

30 stycznia 2024 r.

27 lutego 2024 r.

26 marca 2024 r.

23 kwietnia 2024 r.

28 maja 2024 r.

25 czerwca 2024 r.

09 lipca 2024 r.

17 września 2024 r.

Materiały dla członków Rady Wydziału