Studia III stopnia

INFORMACJE O STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW

Dziedzina: Nauki techniczne

Dyscyplina: Architektura i Urbanistyka

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH:

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW
e-mail: gluszek_cezary1@wp.pl

SEKRETARIAT:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, pokój 7 /parter/

tel. (22) 234 56 38
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl

Studia Doktoranckie (studia III stopnia) na Wydziale Architektury prowadzone są w trybie:

  • stacjonarnym;
  • niestacjonarnym w języku polskim;
  • niestacjonarnym w języku angielskim.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki
Więcej informacji o podejmowaniu studiów przez cudzoziemców dostępnych jest w

załączniku (pdf, 85,90 kB)

Studia niestacjonarne są płatne:

  • w języku polskim 3000 zł/ semestr
  • w języku angielskim 4500 zł/ semestr

Cudzoziemcy mogą podjąć studia doktoranckie na warunkach odpłatności. Roczna opłata wynosi 5000 EURO, dla osób pochodzenia polskiego 3500 EURO. Przy opłacie za pierwszy rok studiów obowiązuje dodatkowo jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 EURO.

 

Rekrutacja na I rok studiów doktoranckich odbywa się raz w roku akademickim. Informacje szczegółowe podane są na stronie dla kandydatów.

 

Studia doktoranckie trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez promotora – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 1.10.2011 r.

Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia (to dzień podjęcia przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych) - dotyczy osób, które rozpoczęły studia od 1.10.2011 r.

 

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.

 

Strona Studiów Doktoranckich redagowana jest przez Radę Doktorantów PW www.doktoranci.pw.edu.pl