Studia III stopnia

INFORMACJE O STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: Architektura i Urbanistyka

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH:

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek
e-mail: krystyna.solarek@pw.edu.pl

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, pokój 15 /parter/

tel. (22) 628 06 87, tel. wew.: 55 65
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl

1. Szkoła Doktorska.

Zgodnie z Ustawą 2.0 od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia doktoranckie prowadzony jest za pośrednictwem Szkół Doktorskich PW.

Rekrutacja na I rok studiów w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka prowadzona jest w Szkole Doktorskiej nr 5.

Informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: Szkoła Doktorska nr 5

2. Studia doktoranckie na zasadach sprzed wprowadzenia Ustawy 2.0.

Studia doktoranckie (III stopnia) będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2023 r. w trybie:

  • stacjonarnym w języku polskim;
  • stacjonarnym w języku angielskim – Architecture for the Society of Knowledge.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki.

Roczna opłata dla cudzoziemców, którzy nie spełniają ww. warunków, wynosi 3000 EURO.

Studia doktoranckie trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata.

Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia.

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.