Studia III stopnia

INFORMACJE O STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW

Dziedzina: Nauki techniczne

Dyscyplina: Architektura i Urbanistyka

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH:

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW
e-mail: gluszek_cezary1@wp.pl

SEKRETARIAT:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, pokój 15 /parter/

tel. (22) 628 06 87, tel. wew.: 55 65 (tymczasowo)
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl

Studia Doktoranckie (studia III stopnia) na Wydziale Architektury prowadzone są w trybie:

  • stacjonarnym;
  • niestacjonarnym w języku polskim;
  • niestacjonarnym w języku angielskim.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki
Więcej informacji o podejmowaniu studiów przez cudzoziemców dostępnych jest w

załączniku (pdf, 85,90 kB)

Studia niestacjonarne są płatne:

  • w języku polskim 3000 zł/ semestr
  • w języku angielskim 4500 zł/ semestr

Cudzoziemcy mogą podjąć studia doktoranckie na warunkach odpłatności. Roczna opłata wynosi 3000 EURO. Przy opłacie za pierwszy rok studiów obowiązuje dodatkowo jednorazowa opłata (rekrutacyjna) w wysokości 200 EURO.

 

Rekrutacja na I rok studiów doktoranckich odbywa się raz w roku akademickim. Informacje szczegółowe podane są na stronie dla kandydatów.

 

Studia doktoranckie trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie rozprawy doktorskiej pozytywnie zaopiniowanej przez promotora – dotyczy osób, które rozpoczęły studia przed 1.10.2011 r.

Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia (to dzień podjęcia przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych) - dotyczy osób, które rozpoczęły studia od 1.10.2011 r.

 

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.

 

Strona Studiów Doktoranckich redagowana jest przez Radę Doktorantów PW www.doktoranci.pw.edu.pl