Studia III stopnia

Studia III stopnia

INFORMACJE O STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: Architektura i Urbanistyka

Wydział Architektury

ul. Koszykowa 55

00-659 Warszawa

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH:

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

e-mail: Krystyna.Solarek@pw.edu.pl

Obsługa administracyjna:

tel. (22) 628 06 87, tel. wew.: 55 65
e-mail: Dorota.Lewandowska@pw.edu.pl

pokój 15

1. Szkoła Doktorska. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668) od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia doktoranckie prowadzony jest za pośrednictwem Szkoły Doktorskiej PW.  Informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW

2. Studia doktoranckie na zasadach sprzed wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia doktoranckie (III stopnia) będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2023 r.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki.

Studia niestacjonarne są płatne:

  • w języku polskim 3000 zł/ semestr;
  • w języku angielskim 4500 zł/ semestr.

Roczna opłata dla cudzoziemców wynosi 3000 EURO.

Studia doktoranckie trwają 4 lata.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata. Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia.

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.