Regulamin korzystania z sal dydaktycznych i laboratoriów

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem korzystania z sal dydaktycznych i laboratoriów obowiązujący na WAPW od 01.10.2020r. - wprowadzony w związku z Zarządzeniem nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30.09.2020r.

 1. Sala jest otwierana zgodnie z planowanymi w niej zajęciami przez prowadzącego zajęcia.
 2. W sali może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wskazano w informacji zamieszczonej na drzwiach wejściowych do sali.
 3. Do sali może wejść wyłącznie osoba zdrowa,  w maseczce/przyłbicy zakrywającej usta i nos,  bez objawów chorobowych (temperaturą max. 37,0 oC,  katar, kaszel, brak powonienia, smaku etc.).
 4. Podczas trwania zajęć studenci przez cały czas pozostają w maseczce/przyłbicy zakrywającej usta i nos. 
 5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele oraz inni pracownicy, którzy są chorzy, odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej lub przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 6. Przed wejściem do sali należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym.
 7. W sali można zajmować wyłącznie oznaczone miejsca lub wskazane przez nauczyciela.
 8. Do sali nie wolno wnosić zbędnych przedmiotów.
 9. Studenci nie korzystają z szatni, okrycia wierzchnie zabierają ze sobą do sali, w której mają zajęcia i pozostawiają na przygotowanych krzesłach innych niż te na których będą siedzieć podczas zajęć. Obowiązuje zasada, że na jednym krześle znajduje się okrycie jednej osoby. Zabronione jest pozostawianie kurtek/płaszczy kilku osób na jednym krześle.
 10. Korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć jest możliwe wyłącznie w sytuacji zagrożenia.
 11. Każdy student, o ile jest to możliwe, korzysta z własnych, przyborów /przedmiotów niezbędnych do realizacji zajęć. Przedmioty używane wspólnie muszą zostać zdezynfekowane przed użyciem przez kolejną osobę, za wyjątkiem materiałów jednorazowych. Zabrania się pożyczania przedmiotów.
 12. Zabrania się używania w sali urządzeń klimatyzacyjnych.
 13. Osoby w sali zajmują przygotowane wcześniej miejsca.
 14. Przemieszczanie mebli, w szczególności krzeseł i foteli jest zabronione. Miejsca zostały ustawione w taki sposób żeby zachować minimalny niezbędny dystans zalecany przez służby sanitarne (1,5 m).
 15. Zalecane jest ograniczenie spożywania posiłków do niezbędnego minimum, a jeżeli zaistnieje taka konieczność należy  spożywać  je w sali, podczas przerwy w zajęciach, najlepiej w postaci płynnej lub  przyniesionego na WAPW w szczelnie zamkniętym pojemniku /opakowaniu.
 16. Na czas spożywania posiłku można zdjąć maseczkę/przyłbicę, ale obowiązuje nadal bezwzględny nakaz zachowania dystansu min. 1,5 m.
 17. W sali nieprzerwanie można przebywać max. do 60 minut. Po tym czasie prowadzący zajęcia jest zobowiązany do jej wywietrzenia.
 18. Przerwa między wyjściem jednej grupy i wejściem kolejnej, musi wynosić minimum 15 minut.
 19. W trakcie przerwy pomieszczenie będzie wywietrzone (odpowiada za to nauczyciel kończący zajęcia i opuszczający salę), stoły, krzesła, klamki oraz inne przedmioty i urządzenia wykorzystywane przez uczestników spotkania (mikrofony, piloty, klawiatury itp.) zostaną zdezynfekowane,  a kosze na śmieci opróżnione (odpowiadają za to pracownicy serwisu sprzątającego po wcześniejszym powiadomieniu przez nauczyciela kończącego zajęcia w danej sali: telefonicznie nr tel. 22 234 55 40 lub osobiście).
 20. W przypadku złego samopoczucia osobę przebywającą w sali należy pilnie skierować do izolatorium (sala nr 6, parter, skrzydło od ul. Lwowskiej), a następnie pilnie poinformować Biuro Dziekana (tel. 22 234 52 24).  Zasady korzystania z izolatorium określa Regulamin (patrz załącznik nr 1).  Dalsze postępowanie reguluje Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID -19  (patrz załącznik nr 2).
 21. W miejscach ogólnodostępnych na WAPW (korytarze, hole, klatki schodowe, toalety itp.) obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos oraz zachowywanie dystansu społecznego.
 22. Klamki, poręcze, blaty, baterie umywalkowe, przyciski w sanitariatach i dozownikach do mydła itp. znajdujące się na przestrzeniach wspólnych podlegają regularnej, obowiązkowej dezynfekcji (odpowiadają za to pracownicy serwisu sprzątającego).
 23. Za realizację i egzekwowanie powyższych zaleceń w salach odpowiada nauczyciel prowadzący w niej zajęcia.
 24. Studenci zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania powyższych zasad  i podporządkowania się poleceniom prowadzącego zajęcia.
 25. Pracownicy, doktoranci oraz goście wchodzący do gmachu WAPW mają obowiązek wpisania  swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz godziny wejścia do rejestru znajdującego się na portierni. W przypadku gości należy dodatkowo wpisać imię i nazwisko pracownika z którym gość ma umówione spotkanie.

 

Regulamin w wersji do pobrania: 

Regulamin korzystania z sak dydaktycznych 2 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23,05 kB)