Studia II stopnia

Studia magisterskie dwuletnie (4 semestry) na kierunku Architektura. Na tych stronach prezentujemy informacje dotyczące trybu studiów i nauczanych przedmiotów.

Na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej prowadzone są studia magisterskie dwuletnie (4 semestry) na kierunku Architektura. Studia magisterskie prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne (od roku akademickiego 2017/18 rekrutacja odbywa się tylko na studia stacjonarne).

Program projektów na studiach magisterskich składa się głównie ze złożonych projektów architektonicznych (budynki plombowe, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, wieloskalowe projekty konserwacji i adaptacji obiektów i obszarów zabytkowych) i bardziej złożonych planów urbanistycznych (studium gmin i plany regionalne – w kontekście zagadnień społecznych, prawnych, technicznych i ekologicznych).

Ponadto, program ten oferuje studentom zaawansowaną i zaktualizowaną wiedzę nt. konstrukcji, technologii budowlanych, teorii architektury i urbanistyki jak również wybranych nauk humanistycznych (estetyka, sztuka współczesna etc.) 

Na studiach magisterskich na naszym Wydziale istnieje możliwość wyboru specjalności, w ramach której można studiować począwszy od 2 semestru. Wszystkie specjalności kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta na kierunku Architektura. Spis i opisy specjalności znaleźć można w dziale Specjalności.

Studenci studiów magisterskich opracowują swój projekt dyplomowy na ostatnim semestrze. Praca dyplomowa, oprócz projektu, musi zawierać jego szersze tło teoretyczne opracowane w formie krótkiej dysertacji. Projekt dyplomowy oraz wiedza zdobyta

w czasie studiów są prezentowane komisji dyplomowej w czasie publicznej obrony dyplomu i egzaminu końcowego.

PROGRAM STUDIÓW

Katalog ECTS PW - studia magisterskie stacjonarne

Zgodnie z regulaminem studiów do uzyskania absolutorium (dopuszczenia do egzaminu dyplomowego) konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotow przewidzianych w programie studiów. Jest to warunek niezależny od uzyskanej liczby punktów ECTS.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wydaje dyplomy potwierdzające ukończenie studiów 2-ego stopnia na kierunku Architektura oraz Architektura i Urbanistyka, które upoważniają ich posiadaczy do posługiwania się tytułem zawodowym magister inżynier architekt (skrót  mgr inż. arch.) – odpowiednik Master of Science in Architecture.
Program kształcenia spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury. Program realizuje również wytyczne „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym” w zakresie wymaganych kompetencji koniecznych do uprawiania zawodu architekta. 

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

Na Wydziale Architektury PW prowadzone są dwa kierunki studiów anglojęzycznych

1. Studia architektoniczne, specjalność Architecture for Society of Knowledge. Informacje o studiach znajdują się na stronie www.asknow.eu

ASK study plan 2020 (pdf, 89,39 kB)