Tok studiów

Urlopy

Studentom przysługują cztery rodzaje urlopów:

 1. zdrowotny – w przypadku złej sytuacji zdrowotnej podstawę udzielenia stanowi orzeczenie komisji lekarskiej;
 2. losowy – jeżeli ważne okoliczności losowe uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach;
 3. okolicznościowy – podczas odbywania stażu, praktyk lub studiów na innej uczelni;
 4. nieuwarunkowany – na własną prośbę studenta, który uzyskał zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, oraz uzyskał rejestrację  na okres objęty urlopem. (Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w ciągu 30 dni od początku semestru.)

Urlopów udziela Prodziekan ds. Studenckich.
Podania należy składać za pośrednictwem systemu USOS.

Złożone w systemie USOS podanie o urlop, należy złożyć w dziekanacie.

PRZENIESIENIA

Przeniesienia wewnętrzne

Przeniesienia studentów WA PW ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi 

z dnia 27 października 2015 wraz z 

Załącznikiem nr 1 (pdf, 201,65 kB)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 oraz po analizie liczby studentów studiów stacjonarnych zarejestrowanych na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego Dziekan Wydziału Architektury określa limity przyjęć na semestr letni studiów stacjonarnych,

Decyzja nr 37/2017 (pdf, 45,29 kB)

 z dnia 16 listopada 2017.

Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2017/2018 na semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia /inżynierskich/ na kolejnych latach wynosi:

Rok II 85 studentów limit przyjęć w r.a. 2016/17: 80 osób limit wolnych miejsc: 0
Rok III 72 studentów limit przyjęć w r.a. 2015/16: 80 osób limit wolnych miejsc: 8
Rok IV 85 studentów limit przyjęć w r.a. 2014/15: 80 osób limit wolnych miejsc: 0

Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2017/2018 na semestr zimowy studiów stacjonarnych II stopnia /magisterskich/ wynosi:

Rok II 124 studentów limit przyjęć w r.a. 2016/17: 100 osób limit wolnych miejsc: 0

O przeniesienie mogą ubiegać się wszyscy kandydaci spełniający warunki określone w obowiązującym Zarządzeniu, tzn. mający:
- zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów
- zaliczone wszystkie przedmioty wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów trybu niestacjonarnego, tj. przedmioty i praktyki zaliczone w terminie podstawowym
- brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA

Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen (liczona do drugiego miejsca po przecinku) z toku studiów niestacjonarnych.

W przypadku osób ubiegających się o przeniesienie w roku akademickim 2016/2017 na semestr IV, zgodnie z określonym limitem wolnych miejsc, będzie to średnia ważona z semestrów I-II toku studiów niestacjonarnych.

Lista rankingowa, według średniej ważonej ocen ujętej malejąco, studentów III semestru studiów niestacjonarnych zostanie ogłoszona dnia 25 listopada 2017.

Po ogłoszeniu list rankingowych studentów trybu niestacjonarnego spełniających warunki określone w Zarządzeniu i wyrażających chęć ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne należy zgłosić ewentualne uwagi dotyczące nieprawidłowości danych w nich zawartych w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia, do dnia 6 grudnia 2017.
Po upływie tego terminu zapisy uznaje się za ostateczne.

Osoby zainteresowane trybem przeniesień winny złożyć stosowne podanie w pokoju nr 20 do dnia 9 grudnia 2017.

Wzór podania o przyjęcie na studia stacjonarne w trybie przeniesienia na studia niestacjonarne (pdf, 184,05 kB)

Ostateczna lista studentów przyjętych w drodze przeniesienia na semestr studiów stacjonarnych zostanie ogłoszona 14 lutego 2018, po zakończeniu okresu rejestracyjnego na semestr letni.

Przeniesienia wewnętrzne

Wznowienia

Zarządzenie 1/2016 Dziekana Wydziału Architektury z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wznowień studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

Wznowienie studiów możliwe jest dla osób, które spełniają warunki wznowienia zgodnie z obowiązującym Regulaminem Studiów:

 • mają w pełni zaliczony pierwszy rok studiów - wznowienie na studia I stopnia
 • mają w pełni zaliczony pierwszy semestr studiów - wznowienie na studia II stopnia
 • nie mają zaległości finansowych wobec uczelni

Terminy składania wniosków o wznowienie studiów:

 • do 11 stycznia 2019 - na semestr letni 2018/2019
 • do 10 maja 2019 - na semestr zimowy 2019/2020

Od roku akademickiego 2009/2010 dla osób, które przerwały jednolite studia magisterskie wznowienie jest możliwe jedynie na studia I stopnia - inżynierskie. Wznowienie na studia magisterskie II stopnia jest przewidziane wyłącznie dla osób posiadających dyplom inżyniera architekta na kierunku architektura i urbanistyka.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • wniosek o wznowienie (pdf, 33,44 kB)
 • dowód wpłaty za postępowanie wznawiające
 • kserokopia dowodu osobistego /poświadczona w dziekanacie przy jej składaniu/
 • odpowiednia karta obiegowa dla studiów   inżynierskich lub   magisterskich