Tok studiów

Urlopy

Studentom przysługują trzy rodzaje urlopów:

 1. zdrowotny – w przypadku złej sytuacji zdrowotnej podstawę udzielenia stanowi orzeczenie komisji lekarskiej;
 2. okolicznościowy – podczas odbywania stażu, praktyk lub studiów na innej uczelni
 3. nieuwarunkowany – na własną prośbę studenta, który uzyskał zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, oraz uzyskał rejestrację  na okres objęty urlopem. (Urlopu tego można udzielić jedynie raz w okresie studiów i nie później niż w ciągu 14 dni od początku semestru.)

Urlopów udziela Prodziekan ds. Studenckich.
Podanie o urlop należy złożyć w dziekanacie na załączonym druku.

wniosek o urlop zdrowotny (pdf, 280,17 kB)

PRZENIESIENIA

Przeniesienia wewnętrzne

Przeniesienia studentów WA PW ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi 

z dnia 27 października 2015 wraz z 

Załącznikiem nr 1 (pdf, 201,65 kB)

Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2017/2018 na semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia /inżynierskich/ na kolejnych latach wynosi:

Rok III     71 studentów  limit przyjęć w r.a. 2019/2020: 75 osób    limit wolnych miejsc: 4

Rok IV      83 studentów  limit przyjęć w r.a. 2018/2019: 75 osób    limit wolnych miejsc: 0

O przeniesienie mogą ubiegać się wszyscy kandydaci spełniający warunki określone w obowiązującym Zarządzeniu, tzn. mający:

- zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów
- zaliczone wszystkie przedmioty wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów trybu niestacjonarnego, tj. przedmioty i praktyki zaliczone w terminie podstawowym
- brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA

Osoby zainteresowane trybem przeniesień winny złożyć stosowne podanie w pokoju nr 7 do dnia 24 listopada 2021

Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen (liczona do drugiego miejsca po przecinku) z toku studiów niestacjonarnych.

W przypadku osób ubiegających się o przeniesienie w roku akademickim 2021/2022 na semestr VI, zgodnie z określonym limitem wolnych miejsc, będzie to średnia ważona z semestrów I-II toku studiów niestacjonarnych.

Lista rankingowa, według średniej ważonej ocen ujętej malejąco, studentów V semestru studiów niestacjonarnych zostanie ogłoszona dnia  26 listopada 2021.

Po ogłoszeniu list rankingowych studentów trybu niestacjonarnego spełniających warunki określone w Zarządzeniu i wyrażających chęć ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne nastąpi wstępna weryfikacja wszystkich złożonych podań. Wszelkie  ewentualne uwagi dotyczące nieprawidłowości danych w nich zawartych należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia, do dnia  10 grudnia 2021.

Ostateczna lista studentów przyjętych w drodze przeniesienia na semestr studiów stacjonarnych zostanie ogłoszona 22 lutego 2022 po zakończeniu okresu rejestracyjnego na semestr letni.

Przeniesienia zewnętrzne

Warunki przeniesienia na jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia prowadzone w języku angielskim zostały określone Zarządzeniem nr 5/2021 Dziekana Wydziału Architektury Politechniki  Warszawskiej


Wymagane dokumenty:

 - wniosek o przeniesienie ze zgodą obecnego Dziekana na przeniesienie na WAPW 

- zaświadczenie z dziekanatu o zaliczeniu I i II semestru studiów

- karta przebiegu studiów 

- porfolio (zgodnie z wytycznymi z zarządzenia Dziekana WAPW)

Przeniesienie na studia I-go stopnia inżynierskie anglojęzyczne:

https://www.arch.pw.edu.pl/Studies-in-English/Bachelor-Degree-in-Architecture/Transfer-of-studies

Termin składania dokumentów: 30.08.2022 pok. 7 - studia polskojęzyczne, pok. 20 - studia anglojęzyczne

Wznowienia

Na podstawie Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej (Uchwała Senatu PW nr 363/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019) wznowienie na studia jest możliwe dla osób, które:

 • mają w pełni zaliczony* pierwszy rok studiów w – wznowienie na studia I stopnia;
 • mają w pełni zaliczony* pierwszy semestr studiów – wznowienie na studia II stopnia;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania;
 • nie mają zobowiązań finansowych i materialnych wobec Uczelni.

* - w myśl regulaminu studiów zaliczenie semestru/roku oznacza spełnienie pełnych wymogów rejestracyjnych, czyli zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przypisanych do danego semestru/roku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (30/60).

Na studia wznawia Rektor na podstawie opinii Dziekana.

Wznowienie następuje na program studiów realizowany w chwili wznowienia. Może to wymagać uzupełnienia różnic programowych.

Wznowienie następuje na semestr bezpośrednio następujący po semestrze, z którego student został skreślony (z wyłączeniem wznowienia na dyplom).

Przed wznowieniem konieczne jest uzupełnienie zaległości wynikających z wcześniej niezaliczonych przedmiotów i / lub różnic programowych co najmniej do stanu, który umożliwiałby rejestrację na kolejny semestr. Warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości określa Dziekan. Za zaliczane w ten sposób przedmioty pobierane są opłaty. Na wniosek wznawiającego Dziekan może udzielić zgody na zaliczenie większej liczby przedmiotów, niż minimum wymagane do rejestracji na wyższy semestr.

W związku z tym procedura wznowienia przedstawia się następująco:

 1. Przed semestrem, z którego nastąpiło skreślenie, należy złożyć wniosek o wznowienie określając przedmioty, które wznawiający chce zaliczyć w nadchodzącym semestrze (jako minimum te, z powodu których nastąpiło skreślenie)
 2. Dziekan rozpatruje wniosek, sprawdzając możliwość wznowienia oraz, jeśli wznowienie jest możliwe, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości. Wydawana jest karta ocen. Za wyznaczone przedmioty pobierane są opłaty według stawek określonych przez Rektora.
 3. Po zaliczeniu wyznaczonych przedmiotów należy dostarczyć kartę ocen do dziekanatu w wyznaczonym uprzednio terminie.
 4. Po spełnieniu wcześniej określonych wymogów (zaliczeniu wyznaczonych przedmiotów we wskazanym terminie) następuje wznowienie na semestr wyższy, niż ten, z którego nastąpiło skreślenie.

Dopuszcza się nie więcej, niż dwukrotne wznowienie studiów przez tę sama osobę (wliczając w to wznowienia na dyplom) i nie więcej, niż trzykrotne złożenie wniosku o wznowienie studiów, o którym mowa w punkcie 1 opisu procedury.

Wniosek o wznowienie może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Terminy składania wniosków o wznowienie studiów:

- do 25 stycznia na semestr zimowy (dla osób skreślonych z semestru letniego – parzystego)

- do 5 września na semestr letni (dla osób skreślonych z semestru zimowego – nieparzystego)

Wznowienia na dyplom:

Wniosek o wznowienia w celu złożenia pracy dyplomowej – w terminie zgłoszenia gotowości do obrony. 

Wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego następuje na czas potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego po uprzednim złożeniu pracy dyplomowej.

UWAGA: w przypadku, gdy osoba pragnąca wznowić studia na obronę dyplomu studiowała na kierunku już nie prowadzonym (w szczególności architektura i urbanistyka, nawet w przypadku zaliczenia wszystkich przedmiotów z programu), wówczas należy złożyć podanie w terminie jak dla wznowień na semestr letni, co umożliwi uzupełnienie różnic programowych.

Przykład: student został skreślony z semestru 5 (zimowego) w wyniku niezaliczenia przedmiotu obowiązkowego z co najwyżej rocznym opóźnieniem oraz braku 10 punktów ECTS. W celu wznowienia na semestr wyższy (6) powinien on złożyć podanie we wrześniu tak, by móc w trakcie semestru zimowego uzupełnić braki, które spowodowały skreślenie – jako minimum wspomniany przedmiot obowiązkowy oraz przedmioty, które pozwolą na uzupełnienie brakujących punktów. Wznawiający może wnioskować o większą liczbę przedmiotów. Po wniesieniu opłat, uzupełnieniu wyznaczonych zaległości i zakończeniu semestru następuje wznowienie na semestr 6.

WYMAGANE DOKUMENTY: