A2

Specjalność A2 - Architektura miejsca zamieszkiwania

SPECJALNOŚĆ A2

ARCHITEKTURA ŚRODOWISKA ZAMIESZKANIA

 

koordynator: dr inż. arch. Jerzy GROCHULSKI, prof. uczelni

 

limit miejsc 20

 

PROGRAM SPECJALNOŚCI

przygotowany przez Zakład Architektury Środowiska Zamieszkania.

 

ZAŁOŻENIA I CELE

Projektowanie architektury mieszkaniowej wiąże się z odpowiedzialnością bezpośredniego wpływu na warunki życia ludzi. Ten typ zabudowy manifestuje wszystkie istotne cechy architektury. Eksponuje rozwiązania modelowe i umożliwia identyfikację trendów rozwojowych. Analizując rodowód współczesnej koncepcji zamieszkiwania będziemy badać charakterystyczne przykłady innowacji i poszukiwać rozwiązań odpowiadających na potrzeby współczesnego użytkownika.

Interesują nas zjawiska silnie oddziałujące na współczesne mieszkanie, m.in.:

- ogólnocywilizacyjny trend mieszkalnictwa zrównoważonego związany z refleksją nad wyczerpywaniem zasobów i generowaniem negatywnych skutków klimatycznych. W skali urbanistycznej dążący do przeciwdziałania niekontrolowanej ekspansji miast, w sferze użytkowej i przestrzennej – związany z optymalizacją rozwiązań, ograniczających konsumpcję zasobów.

- projektowanie dla użytkownika i z użytkownikiem. Profilowanie zabudowy z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników, ich statusu społecznego, zdrowotnego, ekonomicznego czy kulturowego.

- ewolucja rozwiązań związana z ekspansją technologii informacyjnej. Cyfrowe systemy wspierające przygotowanie, realizację i monitoring inwestycji jako niezbędny element środowiska życia.

 

Program specjalności obejmuje dwa semestry. Pierwszy poświęcony jest problemom współczesnego środowiska zamieszkania rozpatrywanym na tle doświadczeń historycznych. W drugim semestrze, w oparciu o najnowsze metody wspierające projektowanie architektoniczne, poszukiwać będziemy rozwiązań dla mieszkania przyszłości.

 

STRUKTURA MERYTORYCZNA

- architektura i urbanistyka wielofunkcyjnego środowiska życia;

- integracja, inkluzywność, różnorodność środowiska zamieszkiwania;

- krajobraz i zieleń w zabudowie mieszkaniowej;

- mieszkanie ideowe, mieszkanie pragmatyczne;

- mieszkanie przyszłości;

- projektowanie dla zdrowego środowiska życia;

- społeczne i filozoficzne podstawy architektury mieszkaniowej;

- technologie informacyjne w architekturze mieszkaniowej;

- transformacje;

- współczesne modele zamieszkiwania;

- źródła nowoczesnego mieszkania;

 

PROGRAM SPECJALNOŚCI

semestr 2

 

Wykład

Źródła architektury mieszkaniowej

prowadzący: Jerzy Grochulski, Karolina Tulkowska-Słyk, zaproszeni goście.

Wprowadzenie do specjalności A2. Rodowód współczesnej architektury mieszkaniowej, w kontekście zjawisk społecznych, ekonomicznych i uwarunkowań lokalnych.

Seminarium

Ku współczesnemu mieszkaniu. Idea i praktyka.

Przykładowe tematy:

Rewitalizacja powojennych osiedli modernistycznych - zajęcia badawczo-projektowe: analiza wybranego osiedla powojennego i poszukiwanie rozwiązań projektowych jego transformacji.

Projekt mieszkania - głębsza analiza tematyki przestrzeni mieszkalnej w skali jednej jednostki. Różne zagadnienia, np. strefowanie, profil mieszkańca itp.

Publikacja - broszura/krótka publikacja na wybrany temat (np. przedwojenne mieszkania WSMu, Romuald Gutt, modele dużych mieszkań w Holandii itp.) - opracowanie tematu od wstępnej analizy do przygotowania gotowego wydawnictwa.

Projekt

Idealne mieszkanie. Subiektywna interpretacja problemu mieszkania doskonałego, opracowana w oparciu o indywidualne założenia.

 

semestr 3

 

Wykład

Nowoczesne mieszkanie

prowadzący: Jerzy Grochulski, Karolina Tulkowska-Słyk, zaproszeni goście.

Wykłady otwarte, poprzedzone dyskusją z uczestnikami, inspirowane aktualnymi problemami architektury mieszkaniowej. Poszukiwanie i analiza cech charakteryzujących współczesne środowisko zamieszkania.

Seminarium

Mieszkanie przyszłości. Utopie, idee, realizacje.

Przykładowe tematy:

Teoretyczny projekt budynku mieszkalnego - zajęcia badawczo-projektowe: mikroprojekt będący spekulacją na wybrany temat (np. budynek egocentryków, budynek feministyczny, budynek dla zysku itp)

Utopie i dystopie. Seminarium połączone z czytaniem i krytyczną analizą wybranych tekstów źródłowych.

Projekt

Nowoczesne mieszkanie. Projekt mieszkania/domu/osiedla o cechach zdefiniowanych na podstawie wcześniejszych analiz.