Informacje o opłatach za studia

Wszystkie należności finansowe wobec Wydziału należy wpłacać na indywidualne konto studenta dostępne w systemie USOS.

ZASADY WNOSZENIA OPŁAT CZESNEGO I ZA POWTARZANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

1. OPŁATY CZESNEGO

1.1. Wysokość opłat czesnego na studiach niestacjonarnych WA PW ustala corocznie Rektor PW w porozumieniu z Dziekanem WA PW i ogłasza w swej Decyzji.

W roku akademickim 2018/19 zgodnie z  Decyzją JM Rektora PW nr 101/2018  z dnia 26 czerwca 2018 czesne za semestr wynosi 4990zł.

1.2 Wielkości rat oraz terminy wnoszenia opłat ustala się następująco:

a) za semestry zimowe  do dnia 15 listopada

b) za semestry letnie do dnia 10 marca

1.3 Zgodnie z uchwałą Senatu PW 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 student może ubiegać się o rozłożenie płatności na raty poprzez złożenie na 14 dni przed upływem terminu płatności udokumentowanego wniosku do Prodziekana ds. Studenckich.

2. OPŁATY ZA POWTARZANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE.

2.1 Wysokość stawki godzinowej za powtarzane zajęcia dydaktyczne ustala corocznie Rektor PW - Decyzja JM Rektora PW nr 101/2018.

2.2 Opłatę za powtarzane zajęcia dydaktyczne oblicza się mnożąc liczbę godzin zajęć powtarzanych w aktualnym programie studiów przez stawkę godzinową.

2.3 Terminy wnoszenia opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne ustala się następująco:

a) za zajęcia dydaktyczne semestrów zimowych - do dnia 15 listopada

b) za zajęcia dydaktyczne semestrów letnich - do dnia 10 kwietnia

2.4 Nie wniesienie opłat za powtarzane zajęcia dydaktyczne w ustalonych terminach powoduje niemożność uczestniczenia w powtarzanych zajęciach i ich zaliczenia.

4. PŁATNOŚĆ CZESNEGO W RATACH

Zgodnie z Uchwałą Senatu PW ( załącznik do Uchwały nr 380/XLVII/2011 z dnia 21.12.2011 r.) na wniosek (podanie) studenta (złożony nie później niż 14 dni przed terminem płatności, a zatem do 1 listopada każdego roku akademickiego) Dziekan może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności na raty. Płatności za czesne wniesione po upływie terminu płatności za semestr zimowy i letni będą obciążone odsetkami ustawowymi wg poniżej podanego algorytmu.
Odsetki od zaległości w opłatach za czesne wynoszą na dzień dzisiejszy 13% w skali roku i będą naliczane w wysokości 1,77 zł za każdy dzień zwłoki (4990 zł * 13%/365).

PODANIE O ROZŁOŻENIE CZESNEGO NA RATY NALEŻY SKŁADAĆ UŻYWAJĄC FORMULARZA PODAŃ DOSTĘPNEGO W SYSTEMIE USOS.

podstawy prawne: