Studia I stopnia

Studia I stopnia, inżynierskie, czteroletnie (8 semestrów) na kierunku Architektura*. Na tych stronach prezentujemy informacje dotyczące trybu studiów i nauczanych przedmiotów.

Studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności zawodowe na studiach inżynierskich. Program dwu pierwszych lat studiów jest wspólny dla wszystkich studentów i zawiera podstawy odnośnych nauk oraz wprowadzenia do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i problemów obsługi mniejszych obiektów kubaturowych, jak również wstęp do projektowania urbanistycznego. Przedmioty artystyczne (rysunek odręczny, malarstwo), techniki informacyjne i modelowanie komputerowe oraz historia architektury i budowy miast tworzą także istotna część tego programu. W ciągu kolejnych dwu lat studenci mają możliwość wyboru nauczyciela (tutora) wykonywanych projektów, jak również pewną liczbę przedmiotów wybieralnych, zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Poza przedmiotami technicznymi stopniowo są wprowadzane do programu nauki także przedmioty społeczne i wybrane podstawowe, jak również ekonomiczne. Wiedza zdobywana przez studentów jest wykorzystywana w zintegrowanych rozwiązaniach projektowych, opracowywanych w ramach zajęć z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci studiów inżynierskich wykonują projekt dyplomowy na semestrze 8. Zadania projektowe to projekty architektoniczne i/lub urbanistyczne o różnym stopniu złożoności, które muszą być opracowane zgodnie z odpowiednimi budowlanymi/planistycznymi regulacjami prawnymi. Studia inżynierskie kończą się publiczną prezentacją projektu dyplomowego i egzaminem końcowym.

W ofercie Wydziału jest również, nauczany po angielsku, program na poziomie 3 roku, przygotowany dla studentów wymian międzynarodowych; zawiera on projekty architektoniczne i urbanistyczne, rysunek odręczny, historię budowy miast i architektury polskiej, projekt rewitalizacji urbanistycznej i modernizacji.

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej wydaje dyplomy potwierdzające ukończenie studiów 1-ego stopnia na kierunku Architektura oraz Architektura i Urbanistyka, które upoważniają ich posiadaczy do posługiwania się tytułem zawodowym inżynier architekt (skrót  inż. arch.) – odpowiednik Bachelor of Science in Architecture.

*prowadzone są także studia na kierunku Architektura i Urbanistyka, jednak jest to kierunek wygaszany, na który od roku akademickiego 2015/16 nie jest prowadzona rekrutacja.

PROGRAM STUDIÓW

Aktualny program studiów dla kierunku Architektura obowiązujący od r. ak. 2017/18.

Katalog ECTS PW - studia inżynierskie stacjonarne

Katalog ECTS PW - studia inżynierskie niestacjonarne

Zgodnie z regulaminem studiów do uzyskania absolutorium (dopuszczenia do egzaminu dyplomowego) konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotow przewidzianych w programie studiów. Jest to warunek niezależny od uzyskanej liczby punktów ECTS.

STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

Od roku akademickiego 2018/19 uruchamiane są studia inżynierskie I stopnia prowadzone w języku angielskim. Studia te są 8-semestralne i prowadzą do uzyskania analogicznych efektów kształcenia, jak studia prowadzone w języku polskim. Informacje dotyczące rekrutacji na studia anglojęzyczne znajdują się w dziale Kandydaci.