Zasady rejestracji i limity ECTS

Zgodnie z regulaminem studiów na PW na Wydziale Architektury obowiązuje Elastyczny System Studiów, zaś rozliczenie poprzedzające rejestrację dokonywane jest na podstawie zgromadzonych punktów ECTS. W systemie tym należy rozróżnić semestry studiów (określone w programie studiów zestawy przedmiotów właściwe dla danego etapu kształcenia) od semestrów studiowania (właściwy dla danego studenta tok nauki, dopuszczalny o dwa semestry dłuższy, niż liczba semestrów w programie). Zalicza się bowiem kolejne semestry studiów, podczas gdy uzyskać rejestrację można na kolejne semestry studiowania.

Liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom określiła Rada Wydziału jako element programu studiów na WA PW. Dodatkowo Rada Wydziału określiła minimum punktów ECTS wymaganych do rejestracji na kolejnych semestrach studiowania, a także zestaw sekwencji przedmiotów oraz przedmioty obowiązkowe, przypisane do każdego z semestrów studiów w programie. W dalszej części tekstu podajemy informacje zawarte w uchwale Rady Wydziału z dnia 16 stycznia 2007 z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniu Dziekana WAPW z dnia 15.09.2020 i 04.11.2022

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA

Liczba punktów ECTS niezbędnych dla uzyskania rejestracji na kolejny semestr studiowania:

 • Na studiach inżynierskich
   - semestr 2 - 24pkt.
   - semestr 3 - 48pkt.
   - semestr 4 - 72pkt.
   - semestr 5 - 96pkt.
   - semestr 6 - 120pkt.
   - semestr 7 - 144pkt.
   - semestr 8 - 168pkt.
   - semestr 9 (7p) - 192pkt.
   - semestr 10 (8p) - 216pkt.
 • Na studiach magisterskich
   - semestr 2 - 20pkt.
   - semestr 3 - 40pkt.
   - semestr 4 - 60pkt.
   - semestr 5 - 74pkt.
   - semestr 6 - 90pkt.

Przedmiotami obowiązkowymi, warunkującymi zaliczenie semestru studiów, które można zaliczyć z najwyżej rocznym opóźnieniem są:

 • na każdym semestrze przypisany mu projekt architektoniczny i urbanistyczny
 • dodatkowo na studiach inżynierskich:
  • na semestrze 1
   • Propedeutyka teorii architektury
   • Rysunek Odręczny
   • Historia Architektury Powszechnej 1
   • Materiałoznawstwo
   • Mechanika Budowli 1
   • Elementy Matematyki i Geometrii
   • Techniki informacyjne (ECDL)
  • na semestrze 2
   • Teoria architektury 1
   • Architektoniczny rysunek warsztatowy
   • Historia Architektury Powszechnej 2
   • Budownictwo 1
   • Mechanika Budowli 2
  • na semestrze 3
   • Teoria architektury 2
   • Budownictwo 2
   • Konstrukcje 1
  • na semestrze 4
   • Teoria architektury 3
   • Kształtowanie detalu budowlanego
   • Konstrukcje 2
  • na semestrze 5
   • Teoria i praktyka projektowania 1
  • na semestrze 6
   • Teoria i praktyka projektowania 2
  • na semestrze 8
   • Seminarium dyplomowe promotorskie
   • Seminarium dyplomowe interdyscyplinarne
 • dodatkowo na studiach magisterskich:
  • na semestrze 2
   • Projekt Wybieralny PBL (fakultet 1)
  • na semestrze 3
   • Projekt Wybieralny interdyscyplinarny (fakultet 2)
  • na semestrze 4
   • Seminarium dyplomowe promotorskie
   • Seminarium dyplomowe interdyscyplinarne

Zaliczenie poprzedników warunkuje zapisanie się na niektóre przedmioty w następujących sekwencjach:

 • Na studiach inżynierskich:
  • Sekwencja A: 1. Elementy projektowania >> 2. Projektowanie Wstępne >> 3. (Proj. Arch. 1 / Proj. Arch. 2) >> 4. (Proj. Arch. 3 / Proj. Arch. 4) >> 5. Proj. Arch. 5 >> 6. Dyplom
  • Sekwencja TA: 1. (Propedeutyka teorii architektury / Teoria architektury 1) >> 2. (Teoria architektury 2 / Teoria architektury 3) >> 3. (Teoria i praktyka projektowania 1 / Teoria i praktyka projektowania 2)
  • Sekwencja U: 1. Elementy kompozycji urbanistycznej >> 2. (Osadnictwo Wiejskie / Projekt urbanistyczny 1) >> 4. Projekt urbanistyczny 2 >> 5. Dyplom
  • Sekwencja HA: 1. Historia Architektury Powszechnej 1 >> 2. Historia Architektury Powszechnej 2 >> 3. Architektura Polska 1 >> 4. Architektura Polska 2
  • Sekwencja HU: 1. Historia Budowy Miast 1 >> 2. Historia Budowy Miast 2
  • Sekwencja TU: 1. Teoria urbanistyki 1 >> 2. Urbanistyka współczesna
  • Sekwencja B:: 1. Materiałoznawstwo 1 >> 2. Budownictwo 1 >> 3. (Budownictwo 2 / Kształtowanie detalu budowlanego)
  • Sekwencja K: 1. Mechanika Budowli 1 >> 2. Mechanika Budowli 2 >> 3. (Konstrukcje 1 / Konstrukcje 2)>> 4. Projektowanie Konstrukcji
  • Sekwencja R: 1. (Rysunek odręczny / Architektoniczny rysunek warsztatowy) >> 2. (Malarstwo i grafika architektoniczna / Rzeźba, model i rysunek analityczny)
  • Sekwencja TK: 1. Techniki Informacyjne (ECDL) >> 2. Modelowanie Komputerowe
 • Na studiach magisterskich:
  • Sekwencja A: 1. Projekt Architektoniczny 1 >> 2. Projekt Architektoniczny 2 >> 3. Dyplom
  • Sekwencja U: 1. Projekt urbanistyczny 1 (centrum) / 2. Projekt Urbanistyczny (polityka przestrzenna) >> 3. Dyplom
  • Sekwencja W: 1. Projekt wybieralny PBL >> 2. Projekt wybieralny interdysc. >> 3. Dyplom

Przedmioty umieszczone w nawiasach mogą być realizowane w dowolnej kolejności, zależnej jednak od aktualnej oferty.

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA studiów rozpoczętych w roku 2020/2021, 2021/2022
SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DLA studiów rozpoczętych w roku 2022/2023 i kolejnych