Tok studiów

Urlopy

Studentom przysługują cztery rodzaje urlopów:

 1. zdrowotny – w przypadku złej sytuacji zdrowotnej podstawę udzielenia stanowi orzeczenie komisji lekarskiej;
 2. losowy – jeżeli ważne okoliczności losowe uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach;
 3. okolicznościowy – podczas odbywania stażu, praktyk lub studiów na innej uczelni;
 4. nieuwarunkowany – na własną prośbę studenta, który uzyskał zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów na studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, oraz uzyskał rejestrację  na okres objęty urlopem.

Urlopów udziela Prodziekan ds. Studenckich.
Podania należy składać za pośrednictwem systemu USOS.

Złożone w systemie USOS podanie o urlop, należy złożyć w dziekanacie.

PRZENIESIENIA

Przeniesienia wewnętrzne

Przeniesienia studentów WA PW ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi 

z dnia 27 października 2015 wraz z 

Załącznikiem nr 1 (pdf, 201,65 kB)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 oraz po analizie liczby studentów studiów stacjonarnych zarejestrowanych na semestr zimowy bieżącego roku akademickiego Dziekan Wydziału Architektury określa limity przyjęć na semestr letni studiów stacjonarnych,

Decyzja nr 37/2017 (pdf, 45,29 kB)

 z dnia 16 listopada 2017.

Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2017/2018 na semestr zimowy studiów stacjonarnych I stopnia /inżynierskich/ na kolejnych latach wynosi:

Rok II 85 studentów limit przyjęć w r.a. 2016/17: 80 osób limit wolnych miejsc: 0
Rok III 72 studentów limit przyjęć w r.a. 2015/16: 80 osób limit wolnych miejsc: 8
Rok IV 85 studentów limit przyjęć w r.a. 2014/15: 80 osób limit wolnych miejsc: 0

Liczba studentów zarejestrowanych na Wydziale Architektury PW w roku akademickim 2017/2018 na semestr zimowy studiów stacjonarnych II stopnia /magisterskich/ wynosi:

Rok II 124 studentów limit przyjęć w r.a. 2016/17: 100 osób limit wolnych miejsc: 0

O przeniesienie mogą ubiegać się wszyscy kandydaci spełniający warunki określone w obowiązującym Zarządzeniu, tzn. mający:
- zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów
- zaliczone wszystkie przedmioty wraz z praktykami ujętymi w programie zaliczanych semestrów trybu niestacjonarnego, tj. przedmioty i praktyki zaliczone w terminie podstawowym
- brak zaległości finansowych i zobowiązań rzeczowych wobec WA

Podstawę przeniesienia na studia stacjonarne stanowią wyniki w nauce, tj. średnia ważona ocen (liczona do drugiego miejsca po przecinku) z toku studiów niestacjonarnych.

W przypadku osób ubiegających się o przeniesienie w roku akademickim 2016/2017 na semestr IV, zgodnie z określonym limitem wolnych miejsc, będzie to średnia ważona z semestrów I-II toku studiów niestacjonarnych.

Lista rankingowa, według średniej ważonej ocen ujętej malejąco, studentów III semestru studiów niestacjonarnych zostanie ogłoszona dnia 25 listopada 2017.

Po ogłoszeniu list rankingowych studentów trybu niestacjonarnego spełniających warunki określone w Zarządzeniu i wyrażających chęć ubiegania się o przeniesienie na studia stacjonarne należy zgłosić ewentualne uwagi dotyczące nieprawidłowości danych w nich zawartych w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia, do dnia 6 grudnia 2017.
Po upływie tego terminu zapisy uznaje się za ostateczne.

Osoby zainteresowane trybem przeniesień winny złożyć stosowne podanie w pokoju nr 20 do dnia 9 grudnia 2017.

Wzór podania o przyjęcie na studia stacjonarne w trybie przeniesienia na studia niestacjonarne (pdf, 184,05 kB)

Ostateczna lista studentów przyjętych w drodze przeniesienia na semestr studiów stacjonarnych zostanie ogłoszona 14 lutego 2018, po zakończeniu okresu rejestracyjnego na semestr letni.

Przeniesienia wewnętrzne

Wznowienia

Na podstawie Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej (Uchwała Senatu PW nr 363/XLIX/2019 z dnia 26/06/2019) wznowienie na studia jest możliwe dla osób, które:

 • mają w pełni zaliczony* pierwszy rok studiów w – wznowienie na studia I stopnia;
 • mają w pełni zaliczony* pierwszy semestr studiów – wznowienie na studia II stopnia;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania;
 • nie mają zobowiązań finansowych i materialnych wobec Uczelni.

* - w myśl regulaminu studiów zaliczenie semestru/roku oznacza spełnienie pełnych wymogów rejestracyjnych, czyli zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przypisanych do danego semestru/roku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów (30/60).

Na studia wznawia Rektor na podstawie opinii Dziekana.

Wznowienie następuje na program studiów realizowany w chwili wznowienia. Może to wymagać uzupełnienia różnic programowych.

Wznowienie następuje na semestr bezpośrednio następujący po semestrze, z którego student został skreślony (z wyłączeniem wznowienia na dyplom).

Przed wznowieniem konieczne jest uzupełnienie zaległości wynikających z wcześniej niezaliczonych przedmiotów i / lub różnic programowych co najmniej do stanu, który umożliwiałby rejestrację na kolejny semestr. Warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości określa Dziekan. Za zaliczane w ten sposób przedmioty pobierane są opłaty. Na wniosek wznawiającego Dziekan może udzielić zgody na zaliczenie większej liczby przedmiotów, niż minimum wymagane do rejestracji na wyższy semestr.

W związku z tym procedura wznowienia przedstawia się następująco:

 1. Przed semestrem, z którego nastąpiło skreślenie, należy złożyć wniosek o wznowienie określając przedmioty, które wznawiający chce zaliczyć w nadchodzącym semestrze (jako minimum te, z powodu których nastąpiło skreślenie)
 2. Dziekan rozpatruje wniosek, sprawdzając możliwość wznowienia oraz, jeśli wznowienie jest możliwe, określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości. Wydawana jest karta ocen. Za wyznaczone przedmioty pobierane są opłaty według stawek określonych przez Rektora.
 3. Po zaliczeniu wyznaczonych przedmiotów należy dostarczyć kartę ocen do dziekanatu w wyznaczonym uprzednio terminie.
 4. Po spełnieniu wcześniej określonych wymogów (zaliczeniu wyznaczonych przedmiotów we wskazanym terminie) następuje wznowienie na semestr wyższy, niż ten, z którego nastąpiło skreślenie.

Dopuszcza się nie więcej, niż dwukrotne wznowienie studiów przez tę sama osobę (wliczając w to wznowienia na dyplom) i nie więcej, niż trzykrotne złożenie wniosku o wznowienie studiów, o którym mowa w punkcie 1 opisu procedury.

Wniosek o wznowienie może zostać złożony nie później niż 5 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

Terminy składania wniosków o wznowienie studiów:

- do 25 stycznia na semestr zimowy (dla osób skreślonych z semestru letniego – parzystego)

- do 5 września na semestr letni (dla osób skreślonych z semestru zimowego – nieparzystego)

UWAGA! Podanie o wznowienie na semestr letni r.a. 2020/2021 można składać najpóźniej do 7 września 2020. Prosimy o przesłanie dokumentów na adres mejlowy odpowiedniego dziekanatu 

Wznowienia na dyplom:

Wniosek o wznowienia w celu złożenia pracy dyplomowej – w terminie zgłoszenia gotowości do obrony. 

Wznowienie studiów w celu złożenia egzaminu dyplomowego następuje na czas potrzebny do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego po uprzednim złożeniu pracy dyplomowej.

UWAGA: w przypadku, gdy osoba pragnąca wznowić studia na obronę dyplomu studiowała na kierunku już nie prowadzonym (w szczególności architektura i urbanistyka, nawet w przypadku zaliczenia wszystkich przedmiotów z programu), wówczas należy złożyć podanie w terminie jak dla wznowień na semestr letni, co umożliwi uzupełnienie różnic programowych.

Przykład: student został skreślony z semestru 5 (zimowego) w wyniku niezaliczenia przedmiotu obowiązkowego z co najwyżej rocznym opóźnieniem oraz braku 10 punktów ECTS. W celu wznowienia na semestr wyższy (6) powinien on złożyć podanie we wrześniu tak, by móc w trakcie semestru zimowego uzupełnić braki, które spowodowały skreślenie – jako minimum wspomniany przedmiot obowiązkowy oraz przedmioty, które pozwolą na uzupełnienie brakujących punktów. Wznawiający może wnioskować o większą liczbę przedmiotów. Po wniesieniu opłat, uzupełnieniu wyznaczonych zaległości i zakończeniu semestru następuje wznowienie na semestr 6.

WYMAGANE DOKUMENTY: