Erasmus + Studia

Uprzejmie informujemy, iż wkrótce rozpocznie się nabór na stypendia zagraniczne z programu Erasmus + na rok akademicki 2024/25 dla studentów studiów jednolitych magisterskich, inżynierskich i magisterskich WA PW (polsko i anglojęzycznych). 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wymianie Erasmus+.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 lutego 2024 (poniedziałek):

12:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku polskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNjMmE1YjQtM2ZjYi00NzNhLWE2YmEtYWNmNWMwMzg1Y2Y3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

13:15 - spotkanie informacyjne ze studentami na platformie Teams w języku angielskim;
link do spotkania na ms teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRlMzI1M2QtOTc2NS00YjE2LTgxNjEtYjhkOTIyYTgyMzY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226aa11273-50aa-405b-86ba-1890bf4cc235%22%7d

Rekrutacja na program Erasmus + będzie dostępna przez system USOS od 01.03.2024 (godz. 15:00) do 17.03.2024 (godz. 23:59). Tam też dostępna jest aktualna oferta wyjazdów.

Na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej opublikowany został film instruktażowy dla studentów rekrutujących się za pomocą systemu USOS:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

Ogólne informacje i zasady dotyczące wymiany w ramach programu ERASMUS + dostępne są na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (w tym informacje dot. formalności związanych z wyjazdem dla studentów zrekrutowanych):

ERASMUS +

Zasady rekrutacji na studia w ramach programu ERASMUS + obowiązujące w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (rekrutacja na studia realizowane w roku akademickim 2024/2025): 

Egzaminy językowe odbędą sie w dniach 22-28.03.2024. Szczegółowe informacje o egzaminach językowych i certyfikatach (terminy, zasady):

Informacja o certyfikatach i egzaminie z języka angielskiego: 

Jeśli student chce poprawić ocenę z certyfikatu i przystąpić do egzaminu językowego lub przepisać ocenę z egzaminów językowych na program Erasmus+ z 2 ostatnich lat, musi to zgłosić na adres: international.arch@pw.edu.pl do środy 20.03.2024 

Oceny z certyfikatów językowych:

Lista studentów przystępujących do egzaminów językowych na program Erasmus+ 2023_24:

UWAGA: Studenci są uprawnieni tylko do 1 bezpłatnego egzaminu językowego. Za każdy kolejny opłata wynosi 105 PLN i powinna zostać wniesiona na konto SJO PW:

https://www.sjo.pw.edu.pl/egzaminy/erasmus-i-inne-wyjazdy/program-erasmus/

Wyniki rekrutacji na program Erasmus+ 2023/24 (wyjazd w roku ak. 2024/25):

Od wyników przysługuje odwołanie skierowane do Komisji Rekrutacyjnej, złożone w formie pisemnej w pok. 20 lub przesłane na adres: International.arch@pw.edu.pl do 17.04.2024 (środa). W tym terminie również studenci z listy rezerwowej przesyłają na adres: International.arch@pw.edu.pl podanie o zakwalifikowanie na wyjazd do uczelni zagranicznej z listy wolnych miejsc:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR NA WAPW DLA STUDENTÓW ZREKRUTOWANYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+:

Formalności przed mobilnością:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-przed-mobilnoscia

Na WAPW student składa do akceptacji tylko 3 dokumenty:

  • Learning Agreement (dok. 4) - można wysłać mejlem na adres: international.arch@pw.edu.pl lub złożyć w pokoju 20
  • Karta Zaliczeń (dok. 4a) - można wysłać mejlem na adres: international.arch@pw.edu.pl lub złożyć w pokoju 20 - Kartę Zaliczeń składamy razem z wnioskiem skierowaniem za granicę
  • wniosek skierowanie za granicę (dok. 5) - oryginał podpisany przez studenta musi być złożony osobiście na WAPW w pokoju 20, a następnie po podpisaniu przez osoby decyzyjne, osobiście dostarczony przez studenta do Biura programu Erasmus+

Formalności podczas mobilności:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-podczas-mobilnosci

W przypadku zmiany przedmiotów już podczas pobytu na wymianie student obowiązkowo przesyła na WAPW na adres: international.arch@pw.edu.pl zaktualizowany LA w sekcji during mobility oraz nową, zaktualizowaną Kartę Zaliczeń

Formalności po mobilności:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-po-mobilnosci

Na WAPW student przesyła na adres international.arch@pw.edu.pl sprawozdanie z wyjazdu (wzór poniżej) oraz TOR zaakceptowany przez Uczelnię Przyjmującą. Na jego podstawie następuje rozliczenie semestru/roku wyjazdowego na WAPW, a następnie student otrzymuje zaświadczenie o uznaniu okresu studiów za granicą (dok. 4), które powinien przesłać do Biura programu Erasmus+

sprawozdanie erasmus wzór (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 27,17 kB)