Nostryfikacja

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, w celu wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego dyplomu magisterskiego należy złożyć następujące dokumenty:

 

- wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego skierowanego do Rady Wydziału Architektury PW

    Wniosek ten powinien zawierać nast. dane:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą;

2) pełną nazwę nabytych za granicą kwalifikacji lub tytułu zawodowego;

3) datę wydania dyplomu;

4) nazwę instytucji, która wydała dyplom;

5) nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa instytucja, która wydała dyplom;

6) nazwę świadectwa lub dyplomu, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą została przyjęta na studia zakończone wydaniem tego dyplomu, datę wydania świadectwa lub dyplomu, nazwę instytucji, która wydała świadectwo lub dyplom, oraz nazwę państwa, w którego systemie szkolnictwa działa instytucja, która wydała świadectwo lub dyplom

 

We wniosku powinna zostać zawarte oświadczenie/zobowiązanie o uiszczeniu opłaty za postępowanie nostryfikacyjne.

 

- oryginał dyplomu uzyskanego za granicą – kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów ( np. suplement do dyplomu, wykaz  przedmiotów i ocen, indeks) należy mieć również oryginał ww dokumentów w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem

 

ponadto należy złożyć również:

- życiorys

- porfolio swoich osiągnięć

 

Pierwszym etapem procedury nostryfikacyjnej dyplomu jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów na podstawie których wydziałowa komisja ds. kształcenia podejmie decyzję czy wnioskodawca powinien dostarczyć dodatkowe dokumenty, jeżeli komisja uzna że nie ma konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów, na podstawie złożonej dokumentacji podejmuje decyzję czy dyplom może być nostryfikacyjny czy jednak konieczne będą jakieś różnice programowe do zaliczenia.

 

Jeżeli nie ma różnic programowych to procedura nostryfikacyjna trwa ok 2 mcy, gdy są różnice to ok 1-2 m-ca od zaliczenia różnic programowych.

Koszt to kwota 500zł (ryczałt) + opłata za zaliczanie różnic programowych jeżeli zostaną wyznaczone