Dyplomy

Ważna informacja dla dyplomantów

Ogólne warunku przeprowadzenia obron w trybie zdalnym reguluje zarządzenie Rektora PW w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych.

Dyplomy inżynierskie

Obrony zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, zaś wystawa dyplomów odbędzie się wirtualnie.

Poniżej podajemy szczegółowy terminarz:

Terminarz jest dostępny także w wydziałowym kalendarium.

UWAGA: zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 268/XLVII/2015 z dnia 11 marca 2015 r w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura - studia na kierunku Architektura i Urbanistyka były prowadzone tylko do końca września 2019 roku. Sesja wrześniowa 2019 była ostatnim terminem, w którym można obronić dyplom inżynierski na kierunku Architektura i Urbanistyka. Po tym terminie obrona dyplomu będzie możliwa wyłącznie na kierunku Architektura, co dla osób, które studiowały na kierunku Architektura i Urbanistyka wiąże się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.

Tok dyplomowania na studiach I stopnia (inżynierskich) na Wydziale Architektury odbywa się zgodnie z Regulaminem Dyplomów Inżynierskich, uchwalonym przez Radę Wydziału Architektury PW

Prace inżynierskie są archiwizowane w ramach systemu elektronicznego APD. Wszyscy dyplomanci, którzy zamierzają przystąpić do obrony muszą posłużyć się APD, gdyż w oparciu o jego funkcje będą przydzielani koreferenci oraz zostanie sporządzony harmonogram.

Logowanie do APD następuje w sposób analogiczny do systemu USOS (ten sam identyfikator i hasło). Każdy dyplomant, po zalogowaniu powinien zobaczyć swoją pracę i może przystąpić do wypełniania pól, zgodnie z instrukcjami. Promotorzy powinni widzieć wszystkie prowadzone przez siebie prace.

W chwili zgłoszenia gotowości gotowa praca musi być wgrana do APD. Na tej podstawie Promotorzy dokonają oceny i ewentualnego dopuszczenia do wystawy. Bez akceptacji Promotora komisja dziekańska nie może dopuścić pracy do obrony. Proszę więc o przestrzeganie terminów. W ciągu dwóch tygodni, pomiędzy gotowością i wystawą, możliwe jest dokonywanie korekt, lecz zależy to od ustaleń z Promotorem. 

Po przyjęciu pracy przez komisję, informacja i formularz opinii będą dostępne dla Recenzentów w APD. Promotorzy muszą swoje opinie sporządzić wcześniej, aby po wpisaniu i zatwierdzeniu przesłać na kolejny krok do Recenzentów. Opinie widoczne będą dla trzech osób uczestniczących w obronie (Dyplomant, Promotor, Recenzent).

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią wyświetlaną w APD i tematami przyjętymi w kartach – proszę o kontakt z dziekanatem

Adres serwisu APD : https://apd.usos.pw.edu.pl

W celu przystąpienia do wykonywania dyplomu należy złożyć Kartę Dyplomu zgodnie z procedurą wynikającą z Wyżej wymienionego regulaminu. Karty Dyplomu ważne są do daty podanej w treści. Schematy harmonogramów dyplomowych wywieszono przed dziekanatem.

Oprócz informacji podanych w pliku należy zapoznać się z zasadami działania Archiwum Prac Dyplomowych.

Przystąpienie do obrony, wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Termin wgrania pracy do serwisu podany jest w kalendarium (brak pracy w APD oznacza niemożność złożenia gotowości).

Szczegółowa instrukcja obsługi APD (pdf, 1,14 MB)

Wymogi edytorskie prac dyplomowych określone w zarządzeniu Rektora nr 57/2016 z dnia 15 grudnia 2016.

Do pracy nad dyplomem można przystąpić mając zaliczone wszystkie projekty.

Uwaga: według zasady elastycznego studiowania i regulaminu studiów czteroletnie studia inżynierskie mogą trwać do 5 lat, przy spełnieniu warunków rejestracji na kolejne dodatkowe semestry. Warunkiem możliwości studiowania przez dodatkowy rok jest posiadanie przedmiotów do zaliczenia. Zatem po uzyskaniu absolutorium w semestrze letnim (koniecznego do wywieszenia dyplomu) nie ma możliwości dalszych rejestracji.

W celu uzyskania absolutorium należy zrealizować cały program studiów. Zgodnie z tym programem oraz obowiązującym regulaminem Studium Języków Obcych obowiązuje zaliczenie 180 godzin lektoratów (niezależnie od uzyskanej liczby punktów ECTS) oraz egzaminu B2.

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.

ZDJĘCIA

Studenci zgłaszający gotowość obrony składają 4 zdjęcia w wersji papierowej w wymiarach 35 x 45mm.

Zdjęcia te powinny spełniać te same wymagania, co zdjęcia do dowodu osobistego, tzn.
- bez nakrycia głowy
- bez okularów z ciemnymi szkłami
- głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

ODPIS W OBCYM JĘZYKU

Studenci, którzy będą ubiegali się o wydanie suplementu lub odpisu w języku obcym, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w dniu wywieszania pracy dyplomowej kompletu niżej wymienionych dokumentów:

  • jedno zdjęcie
  • wniosek o wydanie suplementu lub odpisu dyplomu w języku obcym
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej, tytuł w języku angielskim powinien być zgodny z tytułem wpisanym przez dyplomanta w systemie APD)
  • dowód wpłaty w wysokości 40 złotych (za jeden odpis dyplomu)

Dokumenty będą przyjmowane w komplecie. Mimo warunków epidemicznych prosimy o składanie dokumentów w wersji papierowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odbieraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę drogą mejlową  podczas spotkania pracownik dziekanatu może sprawdzić kompletność teczki)

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości otrzymania suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu w języku obcym.

Dyplomy magisterskie

Obrony zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, zaś wystawa dyplomów odbędzie się wirtualnie.

Poniżej podajemy szczegółowy terminarz:

Terminarz jest dostępny także w wydziałowym kalendarium.

UWAGA: zgodnie z Uchwałą Senatu PW nr 284/XLVII/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura - studia na kierunku Architektura i Urbanistyka były prowadzone tylko do końca września 2019 roku. Po tym terminie obrona dyplomu będzie możliwa wyłącznie na kierunku Architektura, co dla osób, które studiowały na kierunku Architektura i Urbanistyka wiąże się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.

Kwestie związane z procesem dyplomowania na Wydziale Architektury PW określa

Prace magisterskie rozpoczęte w tym roku na naszym Wydziale będą archiwizowane w ramach systemu elektronicznego APD. Wszyscy dyplomanci, którzy zamierzają przystąpić do obrony muszą posłużyć się APD, gdyż w oparciu o jego funkcje będą przydzielani koreferenci oraz zostanie sporządzony harmonogram.

Logowanie do APD następuje w sposób analogiczny do systemu USOS (ten sam identyfikator i hasło). Każdy dyplomant, po zalogowaniu powinien zobaczyć swoją pracę i może przystąpić do wypełniania pól, zgodnie z instrukcjami. Promotorzy powinni widzieć wszystkie prowadzone przez siebie prace.

W chwili zgłoszenia gotowości gotowa praca musi być wgrana do APD. Na tej podstawie Promotorzy dokonają oceny i ewentualnego dopuszczenia do wystawy. Bez akceptacji Promotora komisja dziekańska nie może dopuścić pracy do obrony. Proszę więc o przestrzeganie terminów. W ciągu dwóch tygodni, pomiędzy gotowością i wystawą, możliwe jest dokonywanie korekt, lecz zależy to od ustaleń z Promotorem. 

Po przyjęciu pracy przez komisję, informacja i formularz opinii będą dostępne dla Recenzentów w APD. Promotorzy muszą swoje opinie sporządzić wcześniej, aby po wpisaniu i zatwierdzeniu przesłać na kolejny krok do Recenzentów. Opinie widoczne będą dla trzech osób uczestniczących w obronie (Dyplomant, Promotor, Recenzent).

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią wyświetlaną w APD i tematami przyjętymi w kartach – proszę o kontakt z dziekanatem

Adres serwisu APD : https://apd.usos.pw.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat procedury dyplomów magisterskich: (plik pdf do pobrania). Oprócz informacji podanych w pliku należy zapoznać się z zasadami działania Archiwum Prac Dyplomowych. Przystąpienie do obrony, począwszy od sesji czerwcowej 2014 wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Terminem wgrania pracy do serwisu jest termin gotowości, podany w kalendarium.

Przystąpienie do obrony, wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Termin wgrania pracy do serwisu podany jest w kalendarium ( nie wgranie pracy do APD oznacza niemożność złożenia gotowości).

Przed cofnięciem pracy do poprawy prosimy o odczekanie dwóch dni

Szczegółowa instrukcja obsługi APD

UWAGA

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.

Według zasady elastycznego studiowania i regulaminu studiów dwuletnie studia magisterskie mogą trwać do 3 lat, przy spełnieniu warunków rejestracji na kolejne dodatkowe semestry. Warunkiem możliwości studiowania przez dodatkowy rok jest posiadanie przedmiotów do zaliczenia. Zatem po uzyskaniu absolutorium w semestrze letnim (koniecznego do wywieszenia dyplomu) nie ma możliwości dalszych rejestracji.

ZDJĘCIA

Studenci zgłaszający gotowość obrony składają 4 zdjęcia w wersji papierowej w wymiarach 35 x 45mm.

Zdjęcia te powinny spełniać te same wymagania, co zdjęcia do dowodu osobistego, tzn.
- bez nakrycia głowy
- bez okularów z ciemnymi szkłami
- głowa w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

ODPIS W OBCYM JĘZYKU

Studenci, którzy będą ubiegali się o wydanie suplementu lub odpisu w języku obcym, zobowiązani są do złożenia w dziekanacie w dniu wywieszania pracy dyplomowej kompletu niżej wymienionych dokumentów:

  • jedno zdjęcie
  • wniosek o wydanie suplementu lub odpisu dyplomu w języku obcym
  • streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim i w języku obcym podpisane przez dyplomanta i jego promotora (streszczenia muszą zawierać tytuł pracy dyplomowej, tytuł w języku angielskim powinien być zgodny z tytułem wpisanym przez dyplomanta w systemie APD)
  • dowód wpłaty w wysokości 40 złotych (za jeden odpis dyplomu)

Dokumenty będą przyjmowane w komplecie. Mimo warunków epidemicznych prosimy o składanie dokumentów w wersji papierowej (oryginały są konieczne - bez nich niemożliwe jest wydanie dyplomu); teczkę można zostawić w pudle przy wejściu na Wydział, ale w związku z odbieraniem okładek do pracy dyplomowej z dziekanatu praktyczniej będzie się umówić na wizytę drogą mejlową  podczas spotkania pracownik dziekanatu może sprawdzić kompletność teczki)

Dyplomanci, którzy nie złożą kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie, nie będą mieli możliwości otrzymania suplementu do dyplomu, odpisu dyplomu w języku obcym.