Studia III stopnia

INFORMACJE O STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: Architektura i Urbanistyka

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH:

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW
e-mail: gluszek_cezary1@wp.pl

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, pokój 15 /parter/

tel. (22) 628 06 87, tel. wew.: 55 65
e-mail: dorota.lewandowska@pw.edu.pl

Studia Doktoranckie (studia III stopnia) na Wydziale Architektury prowadzone są w trybie:

  • stacjonarnym;
  • niestacjonarnym w języku polskim;
  • niestacjonarnym w języku angielskim.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki.

Studia niestacjonarne są płatne:

  • w języku polskim 3000 zł/ semestr
  • w języku angielskim 4500 zł/ semestr

Roczna opłata dla cudzoziemców wynosi 3000 EURO.

Studia doktoranckie trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata.

Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia.

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.

UWAGA: Od 1.10.2019 studia doktoranckie w dyscyplinie architektura i urbanistyka będą prowadzone w Szkole Doktorskiej nr 5.

Informacje dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej znajdują się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej:

 Szkoła Doktorska nr 5