Studia III stopnia

Studia III stopnia

INFORMACJE O STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: Architektura i Urbanistyka

Wydział Architektury

ul. Koszykowa 55

00-659 Warszawa

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH:

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

e-mail: Krystyna.Solarek@pw.edu.pl

Obsługa administracyjna:

tel.: (22) 234 15 17

tel. wew.: 15 17
e-mail: Dorota.Lewandowska@pw.edu.pl

pokój 15

1. Szkoła Doktorska.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

W dniu 14 grudnia 2021 r. została utworzona Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej. Szkoła Doktorska PW rozpoczęła kształcenie doktorantów z dniem 1 października 2022 r. W związku z tym funkcjonujące dotychczas 5 Szkół Doktorskich przekształciło się w jedną jednostkę kształcącą doktorantów w Politechnice Warszawskiej.

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej rozpocznie się 21 czerwca 2023 r. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK (www.irk.pw.edu.pl). System IRK otwarty będzie do 14 sierpnia 2023 r. (godz. 23.59).

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie: https://sd.pw.edu.pl/index.php/Kandydaci/Rekrutacja-2023Z

Na stronie Szkoły dostępny jest przewodnik dla kandydatów, który będzie pomocny w procesie rekrutacji. Dodatkowo utworzona została wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych, która ułatwi kandydatom wybór potencjalnego promotora i obszaru badawczego. Wcześniej opis zagadnienia badawczego można było wybrać w systemie IRK na etapie rekrutacji, teraz kandydat będzie zobligowany do złożenia Zarysu koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora, co zobowiązuje kandydata do wstępnej konsultacji z potencjalnym promotorem.

2. Studia doktoranckie na zasadach sprzed wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach do 31.12.2024 r.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki.

Studia doktoranckie trwają 4 lata.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata. Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia, tj. stopnia naukowego doktora.

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.