Studia III stopnia

Studia III stopnia

INFORMACJE O STUDIACH DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY PW

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: Architektura i Urbanistyka

Wydział Architektury

ul. Koszykowa 55

00-659 Warszawa

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH:

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek

e-mail: Krystyna.Solarek@pw.edu.pl

Obsługa administracyjna:

tel.: (22) 234 15 17

tel. wew.: 15 17
e-mail: Dorota.Lewandowska@pw.edu.pl

pokój 15

1. Szkoła Doktorska.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

W dniu 14 grudnia 2021 r. została utworzona Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej. Szkoła Doktorska PW rozpoczęła kształcenie doktorantów z dniem 1 października 2022 r. W związku z tym funkcjonujące dotychczas 5 Szkół Doktorskich przekształciło się w jedną jednostkę kształcącą doktorantów w Politechnice Warszawskiej.

Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej rozpocznie się 4 czerwca 2024 r. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK (www.irk.pw.edu.pl). System IRK otwarty będzie do 26 lipca 2024 r.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie: https://sd.pw.edu.pl/Kandydaci/Rekrutacja-2024Z

Na stronie Szkoły dostępny jest przewodnik dla kandydatów, który będzie pomocny w procesie rekrutacji. Dodatkowo utworzona została wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych, która ułatwi kandydatom wybór potencjalnego promotora i obszaru badawczego. Wcześniej opis zagadnienia badawczego można było wybrać w systemie IRK na etapie rekrutacji, teraz kandydat będzie zobligowany do złożenia Zarysu koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora, co zobowiązuje kandydata do wstępnej konsultacji z potencjalnym promotorem.

2. Studia doktoranckie na zasadach sprzed wprowadzenia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach do 31.12.2024 r.

Studia stacjonarne są bezpłatne dla obywateli polskich i cudzoziemców, którzy spełniają określone w zasadach przyjęć na Studia Doktoranckie warunki.

Studia doktoranckie trwają 4 lata.

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć studia maksymalnie o 2 lata. Dniem zakończenia studiów jest dzień uzyskania kwalifikacji III stopnia, tj. stopnia naukowego doktora.

Doktorantom przysługuje:

  • do ukończenia 35 roku życia ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (na podstawie biletów miesięcznych) – analogicznie jak studentom,
  • ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania studiów – odpowiedni formularz należy złożyć w sekretariacie.