Dyplomy magisterskie

Procedura dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej magisterskiej:

1. Wgranie pracy dyplomowej do APD w wyznaczonym terminie – wgranie pracy jest jednoznaczne ze złożeniem gotowości do obrony w danej sesji dyplomowej

2. Jeśli dyplomant jest osobą skreśloną zobowiązany  jest złożyć w dziekancie

  • Formularz wznowienia na obronę pracy dyplomowej

3. Dodatkowo po otrzymaniu mailem powiadomienia student zobowiązany jest w USOSwebie wykonać następujące kroki:

  • potwierdzić dane osobowe 
  • podpisać oświadczenie o udzieleniu licencji PW na udostępnienie pracy dyplomowej
  • zamówić odpisy dyplomu i suplementu (może zostać naliczona zostanie opłata, którą należy wpłacić na indywidualne konto)
  • potwierdzić poprawności danych zawartych w suplemencie (suplement należy sprawdzić, zatwierdzić lub cofnąć do poprawy)

Do obrony dopuszczeni zostaną tylko dyplomanci, którzy:

  • mają zaliczone wszystkie przedmioty wymagane programem studiów i posiadają komplet ECTS
  • uzyskali w USOSwebie zaliczenie wszystkich konsultacji dyplomowych
  • nie mają żadnych zaległości finansowych
  • potwierdzą poprawność danych w suplemencie

Dyplomanci, którzy obronili pracę dyplomową w czerwcu 2022 i później, nie składają w Bibliotece Wydziałowej egzemplarza pracy dyplomowej.

Kwestie związane z procesem dyplomowania na Wydziale Architektury PW określa

Prace magisterskie rozpoczęte w tym roku na naszym Wydziale będą archiwizowane w ramach systemu elektronicznego APD. Wszyscy dyplomanci, którzy zamierzają przystąpić do obrony muszą posłużyć się APD, gdyż w oparciu o jego funkcje będą przydzielani koreferenci oraz zostanie sporządzony harmonogram.

Logowanie do APD następuje w sposób analogiczny do systemu USOS (ten sam identyfikator i hasło). Każdy dyplomant, po zalogowaniu powinien zobaczyć swoją pracę i może przystąpić do wypełniania pól, zgodnie z instrukcjami. Promotorzy powinni widzieć wszystkie prowadzone przez siebie prace.

W chwili zgłoszenia gotowości gotowa praca musi być wgrana do APD. Na tej podstawie Promotorzy dokonają oceny i ewentualnego dopuszczenia do wystawy. Bez akceptacji Promotora komisja dziekańska nie może dopuścić pracy do obrony. Proszę więc o przestrzeganie terminów. W ciągu dwóch tygodni, pomiędzy gotowością i wystawą, możliwe jest dokonywanie korekt, lecz zależy to od ustaleń z Promotorem. 

Po przyjęciu pracy przez komisję, informacja i formularz opinii będą dostępne dla Recenzentów w APD. Promotorzy muszą swoje opinie sporządzić wcześniej, aby po wpisaniu i zatwierdzeniu przesłać na kolejny krok do Recenzentów. Opinie widoczne będą dla trzech osób uczestniczących w obronie (Dyplomant, Promotor, Recenzent).

W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy treścią wyświetlaną w APD i tematami przyjętymi w kartach – proszę o kontakt z dziekanatem

Adres serwisu APD : https://apd.usos.pw.edu.pl

APD_instrukcja (pdf, 1,14 MB)

Oprócz informacji podanych w pliku należy zapoznać się z zasadami działania Archiwum Prac Dyplomowych. Przystąpienie do obrony,  wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Terminem wgrania pracy do serwisu jest termin gotowości, podany w kalendarium.

Przystąpienie do obrony, wymaga złożenia pracy w formie elektronicznej do APD. Termin wgrania pracy do serwisu podany jest w kalendarium ( nie wgranie pracy do APD oznacza niemożność złożenia gotowości).

Przed cofnięciem pracy do poprawy prosimy o odczekanie dwóch dni

Szczegółowa instrukcja obsługi APD

Wymogi edytorskie prac dyplomowych określone  w zarządzeniu Rektora nr 4/22 z dnia 21 stycznia 2022

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2022/Zarzadzenie-nr-4-2022-Rektora-PW-z-dnia-27-01-2022

UWAGA

Zgodnie z regulaminem studiów udział w sesji poprawkowej wymaga złożenia podania do Prodziekana ds Studiów. Szczegóły w wydziałowym terminarzu.

Według zasady elastycznego studiowania i regulaminu studiów dwuletnie studia magisterskie mogą trwać do 3 lat, przy spełnieniu warunków rejestracji na kolejne dodatkowe semestry. Warunkiem możliwości studiowania przez dodatkowy rok jest posiadanie przedmiotów do zaliczenia. Zatem po uzyskaniu absolutorium w semestrze letnim (koniecznego do wywieszenia dyplomu) nie ma możliwości dalszych rejestracji.

.

.