Specjalności studiów magisterskich

Zasady wyboru i zapisów na specjalności
studiów II-go stopnia magisterskich na kierunku Architektura
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

 

 1. Program studiów magisterskich II-go stopnia (2 i 3 semestr) pozwala dostosować profil studiów do zainteresowań studenta przez wybór jednej z oferowanych specjalności.
 2. Dziekan uruchamia specjalności po zapisach, ustalając co roku górny i dolny limit liczebności specjalności. Brak wystarczającej liczby kandydatów powoduje rezygnację z uruchomienia specjalności.
 3. Zapis do specjalności przebiega dwuetapowo.
  1. Pierwszy etap odbywa się z początkiem drugiej połowy pierwszego semestru studiów magisterskich II stopnia. Każda ze specjalności dysponuje pulą 50% (zaokrąglone w górę) ustalonej przez dziekana liczby miejsc, które przydziela na podstawie analizy portfolio, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Możliwość studiowania w specjalności dla wybranych osób ulega potwierdzeniu po zakończeniu sesji (muszą one spełnić warunki rejestracji).
  2. Zapis na pozostałe miejsca odbywa się po zakończeniu zajęć Projektu Architektonicznego 1. Przeprowadzany jest w ramach systemu USOS jako rejestracja bezpośrednia do grup z rankingiem średniej ważonej.
 4. Ranking średniej w zapisach do specjalności tworzony jest z uwzględnieniem: - oceny z Projektu Architektonicznego 1 (70%) średniej ocen ze studiów inżynierskich (wykazanej w suplemencie, 30%).
 5. Studenci zakwalifikowani do specjalności są w kolejnych semestrach zapisywani na przedmioty specjalnościowe przez dziekanat.
 6. W związku z faktem, że przedmioty specjalnościowe stanowią powiązany ze sobą logicznie cykl, wybór jednej ze specjalności jest obowiązkowy.
 7. Praca dyplomowa musi spełniać wymagania Wydziału niezależnie od wybranej specjalności. Nie ma formalnych ograniczeń dotyczących wyboru Promotora pracy magisterskiej w skali Wydziału, jednak temat pracy powinna mieścić się w problematyce specjalności. Podobne zasady dotyczą projektu przeddyplomowego.

A1

Specjalność A1 - Architektura idei

A2

Specjalność A2 - Architektura miejsca zamieszkiwania

A3

Specjalność A3 - Architektura technologii i struktury

AiU1

Specjalność AiU1 - Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce rozwoju

AiU2

Specjalność AiU2 - Architektura i urbanistyka - miasto jako miejsce do życia

AI

Spacjalność AI - Architektura informacyjna

DA

Specjalność DA - Dziedzictwo architektoniczne

AW

Specjalność AW - Wnętrza i Formy Przemysłowe w Architekturze i Urbanistyce